"rondreizen" English translation

NL

"rondreizen" in English

NL rondreizen
volume_up
{verb}

rondreizen
rondreizen (also: trekken, zwerven, rondtrekken)
rondreizen (also: trekken, rondzwerven, dwalen, zwerven)
rondreizen (also: trekken, afwijken, dwalen, zwerven)

Context sentences for "rondreizen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij moeten het systeem aan de gang krijgen ten behoeve van al die mensen die rondreizen in Europa.
We have to get the system working for the sake of all of the people who are moving around Europe.
DutchDe heer Spring is namens de Unie naar het Midden-Oosten gegaan, maar nu is de heer Chirac daar aan het rondreizen.
Mr Spring went to the Middle East on behalf of the Union, but now Mr Chirac is visiting the region.
DutchIemand zei dat gisteren, en tijdens mijn rondreizen ontmoette ik steeds jonge mensen die de hoop hadden verloren.
Somebody said that yesterday. ~~~ And as I was traveling around, I kept meeting young people who'd lost hope.
DutchHij was in gesprek met de heer Santini en op een gegeven moment vroeg hij aan onze collega: ' Waarom mag ik van jou niet in Europa rondreizen??
Pantalone was asking Mr Santini: 'Why do you not let me move throughout Europe in your report? '
DutchLaat ik eens drie voorbeelden noemen van rare coördinatie die ik zo zelf in de praktijk van mijn rondreizen ben tegengekomen.
Allow me to give you three examples of strange coordination that I myself have come across in practice during my travels.
DutchDe laatste uitdaging bestaat hierin, dat de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels voor mensen die rondreizen binnen de Unie moet worden herzien.
The final challenge is to update the coordination of social security systems for people moving about the Union.
DutchWanneer wij in de wereld rondreizen, moeten wij proberen concreet te zijn en nagaan hoe het met de mensenrechten in de betreffende landen gesteld is.
When we go out into the world, we must try to be very specific and see what the human rights situation is like in the countries concerned.
DutchVorige maand nog heeft de Commissie een ontwerprichtlijn inzake de bescherming van aanvullende pensioenrechten van mensen die in de Unie rondreizen ingediend.
Just last month the Commission presented a draft directive on protecting the supplementary pension rights of people who move about the Community.
DutchIk zou daar Dr Massoed en de leiders van de Taliban ontmoeten en het hele land rondreizen om het werk van deze NGO's die wij financieel steunen met eigen ogen te bekijken.
I was supposed to meet Dr Masood, the Taliban leadership and to go around the whole country seeing the work of these NGOs that we are funding.
DutchDie kortstondige aard van de warmwaterbrongemeenschap is niet echt anders dan sommige gebieden die ik zag gedurende 35 jaar rondreizen en films maken.
And that ephemeral nature of the hydrothermal vent community isn't really different from some of the areas that I've seen in 35 years of traveling around, making films.
DutchMijnheer de Voorzitter, daar wij mogen verwachten dat steeds meer mensen vrijer gaan rondreizen in de Europese Unie, juichen mijn fractie en ik het toe dat de rijbewijzen worden geharmoniseerd.
Mr President, with the prospect of more people moving around the European Union more freely, my Group and I welcome the harmonisation of driving licences.
DutchIn 1997 is hij in vrijheid gesteld, maar hij bevindt zich desondanks nog altijd in " administratief " arrest, wat betekent dat hij niet vrij mag rondreizen en niet vrij zijn religie mag belijden.
He was freed in 1997 and, despite being set free, he is still under 'administrative ' detention and it is still impossible for him to travel freely and freely practice his religion.