"route" English translation

NL

"route" in English

EN

"route" in Dutch

NL

route {de}

volume_up
route (also: weg, baan, tracé, reisplan)
Mijn ingelegde kwal bij de Hong Kong Supermarket aan Route 18 in East Brunswick.
And then my pickled jellyfish at the Hong Kong Supermarket on Route 18 in East Brunswick.
Deze klim heet de "Dijk Route," op de Peyrat koepel, in de Yosemite hooglanden.
This is a climb called the Dike Route, on Pywjack Dome, up in the Yosemite high country.
Servische leiders zoals Draskovic en Djindjic zoeken openlijk de route naar de EU.
Serbian leaders such as Draskovic and Djindjic are openly looking for the route to the EU.
Goeverneur, we zullen een waarschijnlijke route uittekenen...
Governor, we will establish their most likely course...
Ik ben blij dat hij alvast een eerste stap gezet heeft op de te volgen route in de besluitvorming.
I am pleased that it has made a first step in the course of decision-making to be followed.
De startlijn en de route zijn echter aangegeven, en dat is zonder twijfel te danken aan het Luxemburgse voorzitterschap.
At least the starting line and course are sketched out, and the Luxembourg Presidency must surely be thanked for that.
route (also: weg, straat, baan, rijweg)
Nu is het aan ons om ervoor te zorgen dat het proces inderdaad langs die route loopt.
Now it falls to us to get the process moving ahead down that road.
In Nice is het prioritaire karakter van de uitbreiding reeds beklemtoond, waarbij een route werd uitgezet met onze taken voor dit halfjaar.
The overriding political importance of this venture was made quite clear at Nice, when a road map setting out our objectives for the half year was devised.
De Europese Raad heeft derhalve de verantwoordelijkheid die stappen te vergemakkelijken, door de route die zij nog moeten volgen voldoende nauwkeurig aan te geven.
The European Council therefore has a responsibility to facilitate these steps by mapping out in sufficient detail the road that they need to follow.
route (also: weg, baan, gebruik, gewoonte)
We zouden via een andere route dezelfde doelstellingen kunnen bereiken.
We may achieve the same objectives by going about it in a different way.
I believe that is the right way forward.
Dublin is een heel mooie stad, maar dat was niet de juiste route.
Dublin is very nice but it is not the right way to go.
Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om bij Sabena aan te dringen op het beëindigen van de discriminatie van economy class reizigers op deze route?
What measures does the Commission propose to take to put pressure on Sabena to halt the discrimination against economy class travellers on this route?
Nu is dit slechts een voorbeeld om u te vertellen welke route wij volgen om te proberen een antwoord te vinden op de grotere vraag naar de universaliteit van dit verschijnsel.
Now this is just an example to tell you the pathway in which we are trying to answer that bigger question about the universality of the phenomenon.
EN

route {noun}

volume_up
Luckily, the Commission and Parliament are choosing a different route.
Gelukkig kiezen de Europese Commissie en het Europees Parlement een andere weg.
We chose another route and I believe that competition is indeed the right way forward.
Wij zijn een andere weg ingeslagen en mijns inziens is concurrentie de juiste weg.
The route chosen by the United States is not the right route.
De door de Verenigde Staten gekozen weg is niet de goede.
And then my pickled jellyfish at the Hong Kong Supermarket on Route 18 in East Brunswick.
Mijn ingelegde kwal bij de Hong Kong Supermarket aan Route 18 in East Brunswick.
This is a climb called the Dike Route, on Pywjack Dome, up in the Yosemite high country.
Deze klim heet de "Dijk Route," op de Peyrat koepel, in de Yosemite hooglanden.
Serbian leaders such as Draskovic and Djindjic are openly looking for the route to the EU.
Servische leiders zoals Draskovic en Djindjic zoeken openlijk de route naar de EU.
route (also: class, course)
In principle, it largely follows the route of the current conventional line.
In principe volgt het tracé voor een groot deel de bestaande gewone lijn.
This route covers Germany, Geneva and Italy.
Dit tracé gaat via Duitsland, Genève naar Italië.
Mr Camisón Asensio's question refers to the route of the future rail links between Madrid and Lisbon.
De vraag van de geachte afgevaardigde heeft betrekking op het tracé van de toekomstige spoorwegverbindingen tussen Madrid en Lissabon.

Synonyms (English) for "route":

route

Context sentences for "route" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat zou als het ware de bovenste, groene route zijn, met een summiere beschrijving.
Now, that would be, if you will, the top green track, which doesn't mean too much.
DutchDat moet daar gebeuren, dan heeft de democratische route een kans op succes.
This is necessary if the democratic path is to stand a chance of success there.
DutchAls een hecht team helpen wij Roemenië op de route naar toetreding tot de Europese Unie.
We are working as a team to assist Romania in her progress towards the European Union.
DutchHet doel van de wetgeving is goed, maar de gekozen route erheen is twijfelachtig.
The object of the legislation is commendable, but the path chosen to reach it is questionable.
DutchOp Goede Vrijdag is het verkeer op deze route enkele uren tot stilstand gekomen.
Good Friday saw extremely lengthy tailbacks on the Brenner Pass.
DutchIk geloof niet dat dit schip zeewaardig is en weet zeker dat er ijsbergen op de route drijven.
I do not believe that this vessel is seaworthy, and I am sure there are icebergs up ahead.
DutchVandaag kunnen we dat nog niet, maar de route is duidelijk.
Today we can't yet do that, but I think the path is laid out.
DutchHet is regelnummer 1 - maak een route en houd je daar aan.
lt's rule number one - file a flight plan and stick to it.
DutchHiervoor moet een codering komen van de regio van oorsprong en van bestemming en van de afgelegde route.
For this there will be a codification of regions of origin and destination and of the distance travelled.
DutchGraag zou ik geloven dat de kleine landen ook inspraak zullen hebben bij het bepalen van de route.
I would like to think that, in deciding the itinerary, the small countries will also have a contribution to make.
DutchFeit is dat zo'n route op het ogenblik ontbreekt.
The truth is that there is currently no such alternative.
DutchDit actieprogramma zal voor ons de route uitstippelen.
This action programme will serve as an itinerary.
DutchDat is een prachtige route, maar wij hebben kunnen constateren dat dat kanaal weinig wordt gebruikt voor het vervoeren van goederen.
The scenery is magnificent, but we noticed that the canal is underused for goods transport.
DutchDit is een route van ongeveer 16,:,000 kilometer.
This is a circuit of about 16,000 kilometers.
DutchIk weet een snellere route om Devil's Staircase.
I know a shortcut around Devil's Staircase.
DutchDeze schepen zijn verplicht de autoriteiten van de lidstaten te informeren over hun route en hun lading.
These vessels are therefore bound to provide the Member State authorities with information on their itinerary and their cargo.
DutchDat maakt nu allemaal deel uit van de Doha-route.
All that is now part of the Doha track.
DutchIk had een degelijke wetenschappelijke route.
DutchLaten we eens een alternatieve route overwegen.
DutchDe Top moet een dergelijke route uitzetten.
The summit must stake out such a path.