"salaris" English translation

NL

"salaris" in English

NL salaris
volume_up
{het}

salaris (also: loon, betaling)
volume_up
pay {noun}
Tot slot dient het salaris- en arbeidsvoorwaardenpakket opnieuw te worden bezien.
Last but not least the pay and benefits package must be reviewed.
Dat geldt enkel voor salaris en financiële vergoedingen, niet voor gezondheid en veiligheid.
That is only for pay and financial benefits, not for health and safety.
Een dergelijke verhoging van het salaris van parlementsleden kan ik niet steunen.
I am unable to support such an increase in MEPs ' pay.
salaris (also: verdienste, loon, bezoldiging, wedde)
volume_up
salary {noun}
Mijn salaris als president is 40 % hoger dan dat van een directeur.
My salary as President is 40 % higher than the salary of an Executive Director.
Het verschil in salaris en andere arbeidsvoorwaarden was aanzienlijk.
The difference in salary and other conditions was significant.
Een uniform salaris vraagt natuurlijk ook om een uniforme belastingheffing.
Having a uniform salary means the need for a uniform tax.
salaris (also: verdienste, loon, bezoldiging, wedde)
volume_up
wage {noun}
Het gemiddelde salaris van vrouwen in Tsjechië ligt op dit moment 19 procent onder dat van mannen.
The average wage for women in the Czech Republic is currently 19 % lower than that for men.
Inzamelsnelheid ongeveer 11 schapen per uur, wat neerkomt op een salaris van 69 cent per uur.
Approximate collection rate of 11 sheep per hour, which would make a working wage of 69 cents per hour.
Het verschil in salaris op basis van genderspecifieke factoren bedraagt nog steeds gemiddeld 16 procent in de Europese Unie.
The average gender-specific wage differential in the European Union is still 16 %.
Ik vind dat terecht omdat het ten dele het lagere salaris van werkende vrouwen compenseert.
I think this is fair because it partly makes up for the lower wages women receive when they work.
Het cruciale probleem blijft echter dat van de inkomens, van de salarissen.
The critical problem is still the problem of earnings - of wages.
Als een ondernemer echter een machine of automaat aanschaft, hoeft hij geen salaris of indirecte loonkosten te betalen.
But if an entrepreneur purchases a machine or an automaton, he does not need to pay any wages or any secondary labour costs.
salaris (also: emolument, loon)
Wij vinden echter niet dat een dergelijk salaris berekend moet worden op basis van het gemiddelde van de huidige salarissen.
Nevertheless, we do not think that the right way of devising such an allowance is by taking the average of current emoluments.
De ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie zijn vrijgesteld van nationale belastingen op de door de Unie betaalde salarissen, lonen en emolumenten.
Officials and other servants of the Union shall be exempt from national taxes on salaries, wages and emoluments paid by the Union.
salaris (also: loon)
Wij vinden echter niet dat een dergelijk salaris berekend moet worden op basis van het gemiddelde van de huidige salarissen.
Nevertheless, we do not think that the right way of devising such an allowance is by taking the average of current emoluments.
De ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie zijn vrijgesteld van nationale belastingen op de door de Unie betaalde salarissen, lonen en emolumenten.
Officials and other servants of the Union shall be exempt from national taxes on salaries, wages and emoluments paid by the Union.

Context sentences for "salaris" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHetzelfde zou zijn als men ons plotseling nog maar een derde van ons salaris gaven.
It is as if we were to receive an allowance of one third of that received up to now.
DutchBijna alle regeringen mopperen over het salaris van ambtenaren of rechters.
Almost all our governments grumble about civil servants ' and judges'salaries.
DutchHoeveel werknemers en adviseurs van de EU verdienen ook elders een salaris?
How many EU employees and consultants also receive salaries from elsewhere?
DutchTelefoon, computer, faxmachine, 52 weken salaris en 48 vliegcoupons.
Telephone, computer, fax machine, 52 weekly paychecks, and 48 airline flight coupons.
DutchHet salaris moet lager dan u20AC 7000,-- en artikel 9.3 wijzen we ronduit af.
Salaries must be below EUR 7 000 and we simply reject Article 9.3.
DutchEn dan wordt er beweerd dat de ambtenaren van DG VII niet werken voor hun salaris!
And people say that DG VII functionaries do not earn their money!
DutchHet verschil in salaris tussen de oude en de nieuwe tolken bedraagt meer dan 1 000 euro.
The difference between old and new interpreters is more than EUR 1 000.
DutchVrouwen ontvangen een lager salaris en minder sociale bescherming.
Women earn lower salaries and receive a lower level of social protection.
DutchHij stelt voor de bezoldiging van de afgevaardigden te baseren op ruim een derde van het salaris van een Europese rechter.
It envisages basing MEPs’ income on a good third of the income of a European judge.
DutchOm principiële redenen hebben wij een afwijkende mening wat de belasting van het salaris van de leden betreft.
However, we differ as a matter of principle on the issue of how Members ' allowances are taxed.
DutchWij willen onderstrepen dat wij er absoluut geen belang bij hebben ons salaris en onze vergoedingen te verhogen.
We would state most emphatically that we do not want our own allowances and expenses to be increased.
DutchWelke rechtsgrondslag bestaat op dit ogenblik om hen daar nog langer te houden of om hun salaris te betalen?
But what legal basis now exists for their retention, continuation or even for the payment of their salaries?
DutchIn vergelijking met vroeger zullen de mensen die nu in dienst treden een lager salaris en een lagere status hebben.
New recruits will be on lower salaries and will have a lower status than has until now been the case.
DutchDeze wordt alleen toegepast op de tijdelijke functionarissen die hun salaris krijgen uitbetaald uit de huishoudelijke kredieten.
The review applies only to those temporary staff who are paid out of administrative appropriations.
DutchZe kunnen geen geld van hun salaris in een pensioenspaarplan stoppen voordat ze het zien, voor ze het kunnen aanraken.
They cannot have money go away from their paycheck into a 401(k) plan before they see it, before they can touch it.
DutchZo is het een feit dat wij, als Ierse leden van het Europees Parlement, ervoor stemmen ons salaris met meer dan 100 % te verhogen.
There is the fact that as MEPs we are voting, in the case of my country, to more than double our salaries.
DutchIk had wat geld -- 150 dollar salaris.
I had some money. ~~~ I was paid 150 dollars.
DutchWij vinden dat de leden van het Europees Parlement hun salaris van hun respectieve nationale parlement moeten krijgen.
We believe that Members of the European Parliament should receive their salaries from their respective national parliaments.
DutchAls ze daarna aan de slag gaan, is het van belang dat we hun salaris niet belasten omdat ze ook al een pensioen hebben.
Afterwards, if they were working, it would be important not to tax them on their income because they have a pension as well.
DutchVolgens het artikel is uit een Amerikaans onderzoek gebleken dat 42 procent van de vrouwen met een hoog salaris kinderloos is.
The background to the article is research in the United States showing that 42 % of high-salaried women are childless.