"signaal" English translation

NL

"signaal" in English

NL signaal
volume_up
{het}

signaal (also: teken, bewijs, merkteken, sein)
volume_up
signal {noun}
Doordat het signaal-omroepsysteem het stopsignaal uitzendt.
That is the signal broadcasting system sending out the stop signal.
Dus die signaal-ruisverhouding veroorzaakt een patroon-detectie probleem.
So the signal-to-noise ratio then presents us with a pattern-detection problem.
De aanneming van deze richtlijn zal in dit opzicht een belangrijk signaal zijn.
The adoption of this directive will be a signal in that regard.
signaal (also: voorteken, kenteken, teken, bewijs)
volume_up
sign {noun}
Dit is een signaal naar Ethiopië en mijn fractie ondersteunt dat signaal.
This is a sign to Ethiopia and my group supports that sign.
Een positief signaal is de aankondiging van lokale verkiezingen in april 2006.
The announcement of local elections for April 2006 is a positive sign.
De Unie moet een signaal geven dat de grote misdaad nu wordt aangepakt.
The Union must give a sign that the problem of major crime is now being tackled.
signaal
volume_up
beep {noun}
Wait for the beep.
signaal (also: vlek, merk, teken, bewijs)
volume_up
mark {noun}
We willen dat het Europees Jaar tegen Geweld op basis van de ervaringen met DAPHNE een duidelijk signaal afgeeft.
We want the European Year against Violence to be based on our experience with DAPHNE and to make a definite mark.
Het signaal dat wij zullen uitzenden kan volgens mij integendeel op dit belangrijke terrein van het communautaire vennootschapsrecht iets in beweging brengen.
Indeed, the signal we are going to send could mark the start of a long-awaited thaw in this area of Community company law.
Dat kan voor de economie en de markten een duidelijk signaal zijn in de richting van economisch herstel, ook voor die landen die momenteel een pas op de plaats maken.
With this path, the economy and the markets will benefit from a considerable announcement effect which will encourage economic recovery in the countries which are currently just marking time too.
signaal (also: teken, bewijs, blijk, wenk)
volume_up
token {noun}
Wat Frankrijk betreft, zegt u het volgende: " Frankrijk krijgt daarentegen een klein signaal en een kleine berisping, maar in werkelijkheid accepteren wij zijn gedrag ".
The decision on France, on the other hand, was to make a token gesture and issue a minor reprimand, but to state that the situation there is quite acceptable.
Ook daar kan een soepelere toekenning van visa misschien een rol spelen, als signaal van de Europese Unie dat we de Europese toekomst van het land serieus nemen.
A more flexible way of awarding visas may play a role there as well, as a token from the European Union to demonstrate that we take that country ’ s future in Europe seriously.
signaal
volume_up
bleep {noun}

Context sentences for "signaal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVoorzitter, dit verslag is een krachtig signaal naar de Raad en de Commissie toe.
Mr President, this report sends a powerful message to the Council and Commission.
DutchDe heer Bolkestein vraagt ons welk signaal wij aan onze partners moeten geven.
Commissioner Bolkestein asks us what message we wish to send out to our partners.
DutchWe hebben ook te maken met een eveneens zeer zwak signaal, dat bij osmium behoort.
We have been dealing with a similarly very weak feature, which belongs to osmium.
DutchDe solidariteitbetuiging van de Europese instellingen is een belangrijk signaal.
The solidarity shown by the institutions of the Union conveyed an important message.
DutchDat zwijn heeft 't signaal laten afgaan, want verder zijn er geen sporen te zien.
That boar had to set off a tripflare... because there ain't no other tracks.
DutchKaposi-sarcoom-geassocieerd herpes virus geeft een mooi signaal hier beneden.
And Kaposi's sarcoma-associated herpes virus gives a nice signature down here.
DutchNogmaals, mijnheer de Commissaris: U geeft een volledig verkeerd signaal af!
Let me repeat, Commissioner, that you are sending out completely the wrong message!
DutchDat is een positief signaal voor de kandidaat-landen en voor de Europese burgers.
This sends a positive message to the candidate countries and to the citizens of Europe.
DutchTony Blair gaf een goed signaal af door daags voor Hampton Court hier te zijn.
Tony Blair being here the day before Hampton Court sent the right message.
DutchIk hoop dat we daarmee een duidelijk signaal geven aan de Europese Commissie.
I hope that by doing so, we are sending a clear message to the Commission.
DutchEr moet bovendien een signaal van uitgaan naar landen die het lidmaatschap ambiëren.
Moreover, it should also send a message to countries that are considering membership.
DutchHet sterkste signaal daarvoor was het verwerpen van de Grondwet een jaar geleden.
The strongest message was the rejection of the Constitution a year ago.
DutchOpheffing zou immers een volkomen verkeerd signaal zijn aan het Chinese bewind.
This would send out completely the wrong signals to the Chinese regime.
DutchIk deel echter zijn mening dat de Raad een verwarrend signaal uitzendt.
I do, however, share his view that the Council is sending out a confusing message.
DutchNu krijgt de bevolking echter toch een signaal vanuit Moskou in de vorm van bombardementen.
Now, the population is receiving a greeting from Moscow in the form of bombings.
DutchHiermee geven wij een heel gevaarlijk signaal af naar de toetredende landen.
This is sending out a very dangerous message to the applicant countries.
DutchIn de Oekraïne heeft de bevolking naar onze mening een duidelijk signaal gegeven.
We believe that the people in Ukraine have sent out a clear message.
DutchIk dank u voor uw snelle reactie en het afgeven van het juiste signaal.
I thank you for responding so rapidly and for sending out the right message.
DutchIk begrijp volkomen dat het Parlement hiermee een politiek signaal wil uitzenden.
I fully accept the political statement that the House wants to make.
DutchDat zou een heel verkeerd en ongewenst signaal afgeven naar de internationale gemeenschap.
It would send all the wrong negative signals to the international community.