"slagkracht" English translation

NL

"slagkracht" in English

volume_up
slagkracht {de}

NL slagkracht
volume_up
{de}

slagkracht (also: vermogen, macht, gezag, heerschappij)
volume_up
power {noun}
Er zijn de Franse voorstellen die het aantal en de slagkracht van de inspecteurs willen verhogen.
There are the French proposals to increase the number and power of the inspectors.
Nu is het duidelijke doel dat men de militaire slagkracht vergroot.
Now, the clear aim is to increase the EU’ s military striking power.
Als de regeringsleiders deze keer weer een flater slaan, zullen we de Europese kiezers onmogelijk nog van de slagkracht van Europa kunnen overtuigen.
If the Heads of Government drop another clanger this time, it will be impossible to convince the European electorate of Europe's power.
slagkracht (also: macht, kracht, sterkte)
Indien die niet in het verlengde liggen van de mondiale beleidslijnen, zou het eigen Europese beleid de slagkracht van het systeem als geheel ondermijnen.
If these do not follow naturally on from global policies, Europe's own policy would undermine the strength of the system as a whole.

Context sentences for "slagkracht" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet behoudt zijn slagkracht en zij voegen er geen overtollige bagage aan toe.
It still maintains its thrust and they do not give excess baggage to it.
DutchMet de jaren zal zo de slagkracht van het fonds in geval van natuurrampen toenemen.
There would consequently be a greater year-on-year ability to respond.
DutchDeze onenigheid heeft de slagkracht van beide partners verminderd.
The controversy has had the direct result of diminishing the effectiveness of both partners.
DutchMoet er niet meer slagkracht komen, zoals de heer Rack aangaf?
Should it not improve its capacity for action, as Mr Rack pointed out?
DutchDat is het centrale punt van de hervormingen, want anders kan de Europese Unie nooit slagkracht krijgen.
That is the key issue of the reforms, because the effectiveness of the Union depends on it.
DutchHetzelfde geldt voor de beoordeling van onze slagkracht ten overstaan van het vogelgriepvirus.
Assessments of the opportunities available to us to combat the avian influenza virus should also be realistic.
DutchDat betekent dat wij onze militaire slagkracht moeten vergroten.
This means strengthening our military capabilities.
DutchBijgevolg concentreren wij ons voortaan op het consolideren van dat systeem en het verzekeren van zijn slagkracht.
Consequently, our efforts are focusing on consolidating it and on safeguarding its functioning.
DutchWij willen de noodzakelijke middelen beschikbaar stellen om Europol operationele slagkracht te geven.
We want to put the necessary resources at Europol's disposal to enable it to be truly operationally effective.
DutchWat we nodig hebben is een verhoogde slagkracht.
DutchDaarom moeten wij de politieke slagkracht van de EU versterken en ons institutionele bestel aan de nieuwe taken aanpassen.
We must therefore strengthen the EU's ability to take political action and gear its internal structures to the new tasks.
DutchDit is niet alleen schadelijk voor de Europese gedachte, maar ook voor de slagkracht die we met het oog op Agenda 2000 nodig hebben.
That not only undermines the European ideal, it is also a drain on the energy that we need to implement Agenda 2000.
DutchIk begrijp dat de VS het moeilijk heeft ons te respecteren, omdat onze mooie woorden niet gevolgd worden door slagkracht.
I can fully understand that the USA may have difficulty in respecting us, as we do not dare back our many fine words up with force.
DutchHoewel het voorstel voor een besluit van de Raad de goede richting uitgaat, mist het mijns inziens de nodige slagkracht en schiet ook de formulering tekort.
The Council's proposal for a decision is correct but is, in my view, timid and does not go far enough.
DutchHet eindverslag bevat ongeveer 120 paragrafen en dat geeft onvermijdelijk het gevoel dat het document slagkracht en radicaliteit mist.
It therefore contains some 120 paragraphs, which inevitably gives the impression that it is neither forceful nor radical enough.
DutchVoorzitter, het rapport-Dehaene heeft onmiskenbaar het voordeel van de duidelijkheid, getuigt van creativiteit en slagkracht, van pragmatisme en van ambitie.
Mr President, the Dehaene-report unmistakably has the advantage of clarity and testifies to creativity and vigour, to pragmatism and ambition.
DutchHet bureau heeft aanzienlijk meer slagkracht nodig om een doeltreffend instrument te kunnen worden voor het toezicht op en het waarborgen van de rechten van de burgers.
The agency would need considerably stronger powers in order to become an effective instrument in monitoring and ensuring the rights of citizens.
DutchWij zijn ons bewust van ons gebrek aan slagkracht en vaak kunnen wij het zelfs niet eens worden over de uitvoering van bepaalde beleidsvormen waardoor deze niet van de grond komen.
We do not invest enough, we do not keep up to standard and we often fail to reach agreement on the implementation of certain policies.
DutchDit is de enige manier om onze politieke en economische slagkracht te behouden en om de interne crisis die de Europese Unie momenteel doormaakt, te overwinnen.
It is the only way of maintaining a strong political and economic position and of overcoming the internal crisis the European Union is currently experiencing.
DutchIk deel de kritiek van rapporteur Bösch op de Europese Commissie, het stagneren van onderzoeken naar fraude en nepotisme en de te beperkte slagkracht van OLAF.
I share the criticism by rapporteur Bösch on the European Commission, the stagnation of inquiries into fraud and nepotism, and OLAF's powers that are too restricted.