"sorteren" English translation

NL

"sorteren" in English

NL sorteren
volume_up
[sorteerde|gesorteerd] {verb}

Vervolgens sorteren we dit optisch op kleur. ~~~ We mengen het in een 25 ton mengsilo.
We then use optical sorting to color sort this material.
Laten we zeggen ik wil getallen sorteren, als eenvoudig voorbeeld van wat ik gedaan heb.
Let's say I want to sort numbers, as a simple example I've done it with.
We sorteren de stukjes plastic op grootte van vijf millimeter tot één derde van een millimeter.
We sort the plastic fragments into different size classes, from five millimeters to one-third of a millimeter.
We maken gebruik van een zeer geautomatiseerd proces om al dit plastic te sorteren, niet alleen op soort, maar ook op kwaliteit.
We use a very highly automated process to sort those plastics, not only by type, but by grade.
En in de derde plaats willen we de bepalingen voor het sorteren van de vangsten wijzigen, om de teruggooi te reduceren.
Thirdly, we want to amend the provisions on grading the catches in order to reduce discards.
sorteren (also: ordenen, regelen, indelen)
We sorteren de eiwitten - van links naar rechts staat de massa van de fragmenten die we krijgen.
We sort out the proteins -- from left to right is the weight of the fragments that we're getting, and from top to bottom is how slippery they are.

Context sentences for "sorteren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchConcrete maatregelen ontbreken echter en gemeenplaatsen sorteren nooit enig effect.
Practical measures are lacking, however, and platitudes remain ineffectual.
DutchWe hebben er alle vertrouwen in dat deze maatregelen effect zullen sorteren.
These measures, when put in place, are ones in which we can have confidence.
DutchZonder zo'n verduidelijking kan geen enkel deelvoorstel effect sorteren.
Without this fundamental clarification, no partial proposal will have any effect.
DutchNergens worden er maatregelen bestudeerd die een dergelijk krachtig effect sorteren.
There are no equally effective measures on the drawing-board anywhere else at present.
DutchOp die manier zal de totale inzet van de wereld in Soedan een maximaal effect sorteren.
In that way, the world’ s total efforts in Sudan will achieve their maximum effect.
DutchDe kostprijs van dit project is minimaal, maar het kan een reusachtig effect sorteren.
The costs of this project are minimal, but the impact may well be enormous.
DutchDe kans is veel groter dat MOP IV helemaal geen effect zal sorteren.
What is more likely is that the entire MAGP IV exercise will have had no effect.
DutchHet programma LIFE heeft al op diverse terreinen aangetoond effect te sorteren.
The LIFE programme has already shown its effectiveness in many areas.
DutchBij dit mengen, sorteren en opslaan gaat er in de praktijk erg veel mis.
In practice, a great deal goes wrong during the mixing, sorting and storing involved.
DutchAmendement 35 kan niet worden aanvaard omdat het wettelijk geen enkel effect kan sorteren.
Amendment No 35 cannot be accepted because legally, it cannot command any authority.
DutchDit resultaat had afgelopen voorjaar wellicht effect kunnen sorteren.
They should have brought results no sooner or later than in spring this year.
DutchHet energiebeleid en het vervoerbeleid sorteren effect op de middellange en de lange termijn.
I repeat that we must have a minimum degree of internal coherence in our policies.
DutchZelfs de beste wetten sorteren geen effect als zij niet worden uitgevoerd en gehandhaafd.
Even the best laws are ineffective unless they are enforced and monitored.
DutchDaarom geldt de voorgestelde verhoging slechts tot de andere maatregelen effect sorteren.
So the proposed increase will remain in force only until the other measures take effect.
DutchEen aantal van die maatregelen sorteren rechtstreekse effecten voor het Schengeninformatiesysteem.
Some of these measures have a direct effect on the Schengen Information System.
DutchWe moeten nu al met duidelijke strategieën en plannen komen, willen die nog enig effect sorteren.
Clear strategies and plans need to be in place now if they are to have any effect.
DutchMaar hoe lang duurt het voordat de inspanningen gericht op vereenvoudiging effect sorteren?
How quickly will it be possible, however, for the work on simplification to take effect?
DutchHet is immers een feit dat kleine praktische stappen het meeste effect sorteren.
Small steps are often, in practice, the most important ones.
DutchDe amendementen 12, 13 en 15 zijn de amendementen die het grootste directe effect zullen sorteren.
Amendments Nos 12, 13 and 15 are in fact the ones with the greatest direct effects.
DutchHet is mijns inziens nog niet duidelijk in hoeverre dit effect zal sorteren.
In my view, it remains to be seen what effects this will have.