"spanning" English translation

NL

"spanning" in English

EN

"span" in Dutch

NL spanning
volume_up
{de}

1. general

spanning (also: inspanning)
Als dat niet gebeurt, ontstaat er spanning; een goed voorbeeld daarvan is Kaliningrad.
If that is not done there will be tension, and a good example of that is Kaliningrad.
Daartussen bestaat een spanning en moet een afweging worden gemaakt.
There is a tension between these two elements which must be carefully balanced.
Dat zou een domino-effect hebben en een permanente, uitzichtloze spanning opleveren.
That would lead to continued and lasting tension with no foreseeable end.
spanning (also: angst, bezorgdheid)
De welbekende spanning nam weer bezit van hem: "Ik raak de melodie kwijt, en dan zal het me voor altijd achtervolgen.
So he starts to feel all of that old anxiety start to rise in him like, "I'm going to lose this thing, and then I'm going to be haunted by this song forever.
spanning (also: drang, aandrang, druk, dwang)
De grootste spanningen doen zich echter gevoelen in rubriek 3, het interne beleid, waarop verhoudingsgewijs veel bezuinigd is -- meer dan 500 miljoen euro.
The pressure is starting to be felt most in Heading 3, that is to say in the field of internal policies, where the largest cuts in relative terms have been made, amounting to over EUR 500 million.
Tenslotte zetten de zwaardere verantwoordelijkheden van de Unie, en met name de verantwoordelijkheden in Kosovo, de communautaire begroting onder grote spanning en zware druk.
Finally, the increased weight of the Union's responsibilities, especially as regards Kosovo, are also creating far greater tensions, far greater pressure on the budget.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten doen de spanning in een reeds door oorlogen en andere problemen geteisterd gebied nog verder oplopen.
   – Mr President, Commissioner, recent developments in the area of the Middle East are putting even more pressure on an area already burdened with wars and much more besides.
spanning (also: verstuiking, verrekking)
volume_up
strain {noun}
Dat we een periode van spanning in de transatlantische relatie achter ons hebben, staat buiten kijf.
That we are emerging from a period of strain in the transatlantic relationship is not in dispute.
Zonder de brede steun van het publiek in de gehele Unie zou een dergelijk beleid niet haalbaar zijn, zeker niet in tijden van spanning.
Without widespread public support across the Union, such a policy would not be viable, above all at times of stress and strain.
We weten dat een cultuur van lange werkdagen, om wat voor redenen dan ook, leidt tot spanningen, stress en mogelijk zelfs tot inzinkingen.
We know that the 'long hours ' culture, for whatever reason, brings strain, stress and potential breakdown.
spanning (also: nadruk, accent, klemtoon, druk)
volume_up
stress {noun}
Omdat dit probleem een duidelijke relatie heeft met stress en spanning op het werk.
Because there was a clear link between this problem and stress and tension in the workplace.
Dat soort spanningen hebben een zeer bijzonder effect op de fysiologie van stress.
Those kind of stresses have a very particular effect on the physiology of stress.
Zonder de brede steun van het publiek in de gehele Unie zou een dergelijk beleid niet haalbaar zijn, zeker niet in tijden van spanning.
Without widespread public support across the Union, such a policy would not be viable, above all at times of stress and strain.

2. electronics

spanning (also: stroom, elektriciteit, voeding, toevoer)
volume_up
power {noun}
Een intelligent stopcontact voorkomt verwondingen doordat er geen spanning op staat, tot er een intelligente stekker is.
An intelligent receptacle prevents injuries because the power is always off, until an intelligent plug is detected.
Dit zou een mogelijke aanzet kunnen zijn tot het luwen van de regionale spanningen in het Indiase subcontinent, op voorwaarde echter dat de Groten der Aarde het voorbeeld geven.
That is the only thing capable of calming regional tensions in the Indian subcontinent, provided that major powers start it.
Met name de spanning tussen de bevoegdheden van de kapitein en de havenautoriteiten en tussen het uitwisselen en verwerken van de verzamelde gegevens zijn essentiële punten in dit voorstel.
In particular, the dynamic between the powers of the captain and the port authorities and between the exchange and processing of the collected information is a key point in this proposal.
spanning (also: voltage, elektrische spanning)

Synonyms (English) for "span":

span

Context sentences for "spanning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEn ik kijk er zeker met immense spanning naar uit dat hij wordt aangezet.
And I'm certainly looking forward with immense excitement to it being turned on.
DutchIk zie met spanning daarnaar uit, omdat wij daarmee spoedig aan de slag willen gaan.
I am very anxious to see that because we want to deal with it as quickly as possible.
DutchDaarom moeten we niets doen dat de spanning in deze regio verder kan escaleren.
Therefore, we do not want to do anything to further escalate the tensions in this region.
DutchMen kan actie en spanning toevoegen, of de hele campagne een andere kant op sturen.
Add action or excitement, or change the direction of the entire campaign.
DutchHet resultaat zal hopelijk spoedig bekend zijn, en wij wachten daar met spanning op.
The result will hopefully be known soon and we look forward to it in eager anticipation.
DutchUiteraard wachten we vol spanning het besluit van de Deense bevolking af.
Of course we are waiting anxiously for the decision of the Danish people.
DutchDeze mensen gissen, en ze zullen dingen zeggen als, "Waarom voel ik hier spanning?
Now, these people will make guesses, they'll say things like, "Why am I getting electricity?
DutchDeze interne spanning zal Europa niet sterker maken in de internationale onderhandelingen.
These internal tensions will not strengthen Europe's hand in international negotiations.
DutchJe bent opgewonden bij de eerste kop -- de spanning stijgt met de volgende munt.
You're a little bit excited with the first head -- you get rather more excited with the next tail.
DutchWe wachten ook met spanning op de raadpleging over fusieverordening 4064/89.
We also await the consultation on Merger Regulation No 4064/ 89.
DutchDe burgers willen dat wij maatregelen treffen en zien onze stemming vol spanning tegemoet.
Public opinion is waiting for us to act and is impatient for our vote.
DutchMijnheer de Voorzitter, wij wachten met spanning op het antwoord van de Commissie op deze vragen.
Mr President, we anxiously await the Commission's response to this question.
DutchOm deze reden wachten wij vol spanning de volgende mededeling van de Commissie inzake telematica af.
That is why we look forward to the Commission's next communication on telematics.
DutchDat was een mijlpaal en wij kijken dan ook vol spanning uit naar het eerste evaluatieverslag.
That is a milestone, and we keenly await the first evaluation report.
DutchWe weten dat ook de Commissie aan een evaluatie werkt en wij wachten daar met spanning op.
We know that the Commission is also preparing its assessment, which we look forward to seeing.
DutchUit de gebeurtenissen in Kosovo blijkt maar al te duidelijk dat de spanning hoog wordt gehouden.
In Bosnia-Herzegovina mistrust still prevails between the various sides.
DutchIk wacht met spanning het standpunt van het Parlement over dit onderwerp af.
I will eagerly await Parliament's position on this matter.
DutchUitgerekend in de laatste periode is de spanning tussen de Unie en Turkije groter dan ooit geweest.
Particularly of late, relations between the Union and Turkey have never been more tense.
DutchIedereen wachtte in spanning af met welk bedrag de commissaris zou komen.
Everyone was waiting with bated breath for the moment when the Commissioner would produce the amount.
DutchDe nieuwe machthebbers verzetten zich ertegen en er ontstond spanning met de Verenigde Naties.
The new authorities would not agree to this and there was a stand-off with the United Nations.