"stelligheid" English translation

NL

"stelligheid" in English

NL stelligheid
volume_up
{de}

stelligheid (also: zekerheid, vastheid, vastigheid, securiteit)
Ik kan dus met enige stelligheid zeggen: “Ik denk en daarom ben ik.”
So I can say, with some certainty, "I think, therefore I am."
Wij durven met stelligheid beweren dat dit zal leiden tot een noodzakelijke verhoging van de communautaire uitgaven om de regio's ten opzichte van elkaar opnieuw in evenwicht te brengen.
We can predict with certainty that this will lead to an increase in Community spending on inter-regional rebalancing.

Context sentences for "stelligheid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk stel vast dat de heer Watson met de grootst mogelijke stelligheid heeft ontkend iets dergelijks gezegd te hebben.
I should like to note that Mr Watson has formally denied having said anything of the kind.
DutchIk ben een beetje verbaasd over de stelligheid waarmee de heer Oostlander spreekt over het veto van de Britse regering.
I am a little surprised by the forceful nature of his remarks about the UK Government's veto.
DutchIn die zin vind ik deze manier van doen volledig onaanvaardbaar en moet zij met de grootste stelligheid aan de kaak worden gesteld.
In this respect, I find the procedure totally unacceptable and it must be condemned in the strongest terms.
DutchMijnheer Pex, ik kan met stelligheid verklaren dat ik u een paar maanden geleden en in aanwezigheid van derden op deze feiten heb geattendeerd.
Mr Pex, I can state categorically that I myself, in the presence of other people, warned you about this several months ago.
DutchIk kan het alleen maar eens zijn met degenen die met grote stelligheid hebben gezegd dat veranderingen zich moeten weerspiegelen in de realiteit.
I cannot do other than agree with all those who have made it abundantly clear that changes have to be reflected in reality.
DutchIk durf met stelligheid te beweren dat de journalisten - mijn collega's van de onafhankelijke pers - trouw blijven aan de principes van hun beroep.
I can say quite categorically that the journalists – my colleagues from the independent press – remain true to the principles of their profession.
DutchMet stelligheid durf ik te beweren ik dat de lobby die zich hiertegen verzet alleen maar steun biedt aan valsspelers en wetsovertreders.
I declare without equivocation that the lobby that is working against this is in essence a lobby supporting nobody but those who cheat and disregard the rules.
DutchOverigens wil ik erop wijzen dat niemand met stelligheid kan beweren dat een eenheidsmunt automatisch zal resulteren in de totstandkoming van één financiële euromarkt.
I would also like to state that no-one could claim that a single currency might lead automatically to the genesis of a unique euro financial market.
DutchOok binnen dit kader dient de Europese Unie moorden, martelingen, verdwijningen en andere schendingen van de mensenrechten met alle stelligheid te veroordelen.
The murders, torture, disappearances and other violations of basic human rights should therefore also be clearly and strongly condemned by the European Union.
DutchDe heldere keuze die de rapporteur in eerste instantie had voor die samenloop is bij haar nadere amendering in de aanvankelijk grote stelligheid door haar ongedaan gemaakt.
The clear choice that the rapporteur had for that concurrence in the first instance has been invalidated by her subsequent amendment of the original quite categorical formulation.