"stemmen" English translation

NL

"stemmen" in English

NL stemmen
volume_up
[stemde|gestemd] {verb}

1. general

Daarom wil ik liever tegen paragraaf 33 stemmen en over het amendement stemmen.
Consequently, I would rather vote against paragraph 33 and vote on the amendment.
Jullie zullen tegen stemmen, wij zullen voor stemmen en de Geschiedenis zal oordelen!
You will vote against, we will vote in favour, and History will be the judge!
Als we voor een voorzitter moeten stemmen, moeten we voor bepaalde beginselen stemmen.
If we have to vote for a President, we have to vote on certain principles.
stemmen (also: loten)
Ik zou willen voorstellen dat we stemmen middels stembriefjes.
I would recommend that the vote be carried out by means of secret ballot papers.
Onder in de urn liggen echter andere stemmen en ik zou u aan iets willen herinneren.
There are different voices at the bottom of the ballot box, and I would remind you of something.
De stembriefjes met meer dan vijf stemmen zijn ongeldig.
Any ballot papers containing more than five votes will be declared null.
En het is erg lastig om ze te stemmen.
And it's very difficult to tune.
We zouden kunnen proberen erop af te stemmen."
We could probably hear it, if we tune in."
Een manier om iets te ontdekken over buitenaardse wezens is je radiotelescoop af te stemmen en te luisteren naar de signalen om iets interessants op te vangen.
The one way to discover about aliens is to tune your radio telescope and listen to the signals.
stemmen
We zouden kunnen proberen erop af te stemmen."
We could probably hear it, if we tune in."
En het is erg lastig om ze te stemmen.
And it's very difficult to tune.
Een manier om iets te ontdekken over buitenaardse wezens is je radiotelescoop af te stemmen en te luisteren naar de signalen om iets interessants op te vangen.
The one way to discover about aliens is to tune your radio telescope and listen to the signals.

2. music: "instrumenten"

stemmen
volume_up
to key [keyed|keyed] {vb} (instruments)
Dit is een cruciaal aspect van de tekst waarover wij zullen stemmen.
This is a key aspect of the text on which we will vote.
Bij veel belangrijke kwesties, zoals ontwikkeling, gaat het erom dat een standpunt door zoveel mogelijk stemmen wordt uitgedragen.
There are many key issues, such as development, which rely upon many voices to get a point of view across.
Maar de stem van de vrouw ontbreekt bij belangrijke beslissingen en prioriteitstellingen.
But the voices of women are absent when it comes to taking key decisions and setting priorities.

Context sentences for "stemmen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk raad het Parlement met klem aan om morgen tegen deze amendementen te stemmen.
I would strongly recommend the House to vote against those amendments tomorrow.
DutchDe autoriteiten hebben verklaard dat vrouwen in de toekomst zullen mogen stemmen.
The authorities have declared that women will be entitled to vote in the future.
DutchDe Deense sociaal-democraten stemmen voor een hervorming van het Sociaal Fonds.
The Danish Social Democrats have voted in favour of a reform of the Social Fund.
DutchDaarom is het voor ons onmogelijk om voor de voorgedragen Commissie te stemmen.
For these reasons, it is impossible for us to vote for the Commission-designate.
DutchDe meerderheid van mijn fractie zal vóór deze financiële vooruitzichten stemmen.
The majority of my group is going to vote in favour of this financial perspective.
DutchDe huidige Vergadering is scherpzinnig genoeg om met kennis van zaken te stemmen.
The House is sufficiently well-informed to vote in full knowledge of the facts.
DutchDaarom wil ik liever tegen paragraaf 33 stemmen en over het amendement stemmen.
Consequently, I would rather vote against paragraph 33 and vote on the amendment.
DutchIn de hoop dat dit alles zal worden gegarandeerd, stemmen wij vóór het voorstel.
In the hope that this will be guaranteed, we shall vote in favour of the proposal.
DutchOver toekomstige begrotingsvoorstellen zullen we conform deze intenties stemmen.
We shall vote on the forthcoming draft budget in accordance with these intentions.
DutchIn 1990 kreeg haar partij, de National League for Democracy, 80 % van de stemmen.
In 1990 her party, the National League for Democracy, received 80 % of the votes.
DutchVolgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
I believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
DutchIk wil dus laten vastleggen dat ik tegen amendement nummer 6 had willen stemmen.
I should therefore like it to be recorded that I voted against Amendment No 6.
DutchStemmen kunnen niet verdwijnen, omdat je dan jou stem niet meer terug kan vinden.
Votes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.
DutchTenslotte begonnen ze met hun talenten en kennis af te stemmen op mijn noden.
So they eventually started matching their talents and skills to all of my needs.
DutchDit zijn de redenen waarom wij niet voor het verslag- Eurlings kunnen stemmen.
These are all good reasons why we cannot vote in favour of the Eurlings report.
DutchWe dienen dus nogmaals te onderstrepen dat we over de verslagteksten stemmen.
It should once again be stressed that we are to vote on the texts of the report.
DutchMijns inziens is het noodzakelijk om apart te stemmen over de drie voorstellen.
It seems to me that a separate vote is necessary on each of these three proposals.
DutchEen duidelijke meerderheid heeft om goede redenen beslist dat wij vandaag stemmen.
For good reasons there was a clear majority in favour of taking the vote today.
DutchHet lijkt me dat er in een gezonde democratie gelegenheid kan zijn om te stemmen.
It seems to me that, in a healthy democracy, there can be the opportunity to vote.
DutchIk hoop dat u met deze voorstellen instemt en dat het Huis morgen voor zal stemmen.
I hope you agree to the resolution and that the House will vote for it tomorrow.