NL stoppen
volume_up
{het}

Context sentences for "stoppen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet onderwerp is echter veel te belangrijk om in een of andere lade weg te stoppen.
The issue, however, is far too important to be left on the shelf to gather dust.
DutchDe vervolgingen moeten onmiddellijk stoppen en er moet een dialoog op gang komen.
The persecutions must therefore be halted immediately and a dialogue entered into.
DutchHet zou heel goed zijn als de Commissie zou kunnen stoppen met deze discriminatie.
It would be really good if the Commission could do away with this discrimination.
DutchDeze plannen dienen alleen om tijd te winnen en alles in de doofpot te stoppen.
They are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.
DutchDe redenen komen meestal neer op het 'stoppen', oftewel het geforceerd voeren.
The reasons usually just boil down to the gavage, which is the force feeding.
DutchWe proberen het in een potje te stoppen, beter te maken en aan mensen te verkopen.
We try to can it and package it and make it "better" and sell it to people.
DutchHet zal tevens mijn laatste verslag zijn in dit Huis, omdat ik na tien jaar ga stoppen.
It is also my last report in this House, because after ten years, I am retiring.
DutchHet Parlement heeft de muur veroordeeld en gevraagd de bouw daarvan te stoppen.
Parliament has condemned the construction of the wall calling for building to be halted.
DutchIk voel mij het slachtoffer van het stoppen van de stemmingen om kwart over een.
I feel I am the victim of voting being suspended at a quarter past one.
DutchDus geen 'stoppen', geen geforceerd voeren, geen fabriektoestanden, geen leed.
So no gavage, no force feeding, no factory-like conditions, no cruelty.
DutchOp dit gebied mag de strijd niet stoppen voor hij volledig gewonnen is.
This is an area where the battle cannot be ended before it is completely won.
DutchSS: Ok, dus, na dit bericht van het ministerie van rare loopjes, kan ik beter stoppen.
SS: All right, well, with that from the Ministry of Silly Walks, maybe I'd better end.
DutchMijnheer Rothley, men mag niet stoppen vlak voor men zijn doel heeft bereikt.
Mr Rothley, you should not give up before you cross the finishing line.
DutchHoe duurder een pakje sigaretten, hoe groter de stimulans om te stoppen met roken.
This proposal will introduce a cash minimum amount of cigarette duty.
DutchKrijg je meer geneesmiddelen door er meer tijd en geld in te stoppen?
Are you getting more drugs because you are spending more time and more money?
DutchIk betreur het ten zeerste dat collega's Schiedermeier en McMahon ermee moeten stoppen.
I very much regret that Mr Schiedermeier and Mr McMahon have to leave us.
DutchIn de praktijk betekent dit wellicht dat onze steun aan Rusland kan stoppen.
In practice this might mean that our aid programme to Russia will end.
DutchWat vandaag compleet onmogelijk is: te stoppen met onze afhankelijkheid van fossiele energie.
What is today completely impossible -- get rid of our dependency on fossil energy.
DutchMaar zoals vele mensen al zeiden, er is een stevige poging om de zaak in de doofpot te stoppen.
But as many people have said, there's a large attempt to suppress what's going on.
Dutch. ~~~ Je moet er dus intelligentie in stoppen.
But finding things is tricky, and so you really want intelligence.