"storten" English translation

NL

"storten" in English

NL storten
volume_up
[stortte|gestort] {verb}

Dus wat we nu hebben, een wereld zonder reservaten, is als een bankrekening, waar we alleen maar geld van afhalen en waar we nooit geld op storten.
So what we have now -- or a world without reserves -- is like a debit account where we withdraw all the time and we never make any deposit.
Het Europees geld mag daarom enkel gestort worden in een door de VN en door de Wereldbank nieuw op te richten.
The European money must therefore only be deposited in a new Trust Fund to be set up by the UN and the World Bank.
Dit afval mag in Oostenrijk alleen maar worden gestort als wetenschappelijk bewezen is dat het op de stortplaats ongevaarlijk is.
Such waste cannot be deposited in Austria unless it can be scientifically proven that it is not dangerous in landfill conditions.
storten (also: strooien)
Dit betekende dat vaartuigen een financiële prikkel hadden om hun olieresiduen in de havens af te geven en niet in zee te storten.
This means that there was an economic motive for a vessel to leave waste oil in a port rather than dump it in the sea.
Voorzitter, afvalstoffen raak je niet kwijt door ze in zee te storten of de ruimte in te schieten en ook niet door ze zomaar te verbranden.
Mr President, you cannot dispose of waste by dumping it in the sea, shooting it into space, or by simply incinerating it.
De boeren zetten hun vrachtwagen stil en stortten de inhoud op straat.
The farmers held up the lorries and their contents were dumped on the road.
Dan zou het streven van de EU op het gebied van het klimaat als een kaartenhuis ineen storten.
The EU's plans for the climate would fall like a house of cards.
Laten we alstublieft niet wachten tot daar beneden alles in elkaar stort!
Please do not let us wait for everything to fall apart down there.
Op een bepaald moment van hun geschiedenis besloten deze landen zichzelf nooit meer in de afgrond van een oorlog te storten en mensen af te slachten.
At some point in their history, these nations decided never again to allow themselves to fall into the cesspit of genocide.
Op spaarbankboekjes kun je geld storten en je kunt er ook weer geld van afhalen.
Money can be paid into savings books and money can be withdrawn from them.
Maar de rekening waarop we storten wordt in het algemeen in één lidstaat geopend.
But the account we are paying in to is generally geared to one Member State.
de renteontvangsten uit hoofde van leningen die de Bank heeft verstrekt uit de door de lidstaten krachtens artikel 5 te storten bedragen;
interest received on loans granted by the Bank out of sums to be paid up by the Member States pursuant to Article 5;
Mijnheer de Voorzitter, tijdens de Golfoorlog in 1991 stortten de Verenigde Staten en hun bondgenoten 277.000 ton bommen uit over Irak.
Mr President, during the Gulf War in 1991, the USA and its allies dropped 277 000 tonnes of bombs over Iraq in 42 days.
In een bodemloze put kunnen wij natuurlijk oneindig veel geld storten, maar is dat wel verstandig?
Obviously, you can pour however much you like into something like this, but is it wise?

Context sentences for "storten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEn het object wordt gedwongen verder ineen te storten tot een oneindig klein object.
And the object is forced to continue to collapse to an infinitely small object.
DutchMaar de rekening waarop we storten wordt in het algemeen in één lidstaat geopend.
But the account we are paying in to is generally geared to one Member State.
DutchOp spaarbankboekjes kun je geld storten en je kunt er ook weer geld van afhalen.
Money can be paid into savings books and money can be withdrawn from them.
DutchMoet het storten van afval op stortplaatsen niet overal in de EU evenveel kosten?
Should it not cost the same to dispose of waste at tips throughout the EU?
DutchWe storten honderden miljoenen tonnen aan plastic en ander afval in de zee.
We're putting hundreds of millions of tons of plastic and other trash into the sea.
DutchNu vraag ik mij af of een dergelijk bouwwerk niet gedoemd is in te storten.
So I wonder, Mr President, whether this whole edifice is not set to come tumbling down.
DutchJarenlang is storten beschouwd als de eenvoudigste en goedkoopste optie.
For many years landfill was seen as the easiest and least expensive option.
DutchEr staat te veel op het spel om ons op deze manier in het onbekende te storten.
Too much is at stake for us to venture into the unknown in this way.
DutchWe moeten iets ondernemen vooraleer we ook over onze eigen landen tranen moeten storten!
Let us do something in our own area, before it all ends in tears here too.
DutchAls wij hierin falen, zullen wij ons in een schadelijke en bittere concurrentiestrijd storten.
But if we fail, we will be plunged into damaging and acrimonious competition.
DutchZeven landen storten momenteel meer dan de helft van het stedelijk afval dat zij produceren.
Seven countries currently landfill more than half of the municipal waste they produce.
DutchDeze richtlijn met betrekking tot het storten van afval dient daar zeker een onderdeel van te zijn.
This directive on the landfill of waste should most certainly form part of this.
DutchIn het zuidwesten van Engeland storten wij meer dan 85 % van ons afval.
In the south-west of England we landfill more than 85 % of our waste.
DutchHet is niet zo dat verbranding per definitie milieuvriendelijk is, en storten milieuonvriendelijk.
In fact, there is no such thing as beneficial incineration and harmful discharges.
DutchDit verslag biedt constructieve voorstellen voor de regeling van het storten van afvalstoffen.
This report offers constructive proposals for the regulation of the landfill of waste.
DutchEr zijn geen verdedigbare argumenten om voor deze vorm van storten een uitzondering toe te staan.
There are no environmentally responsible grounds for exempting this kind of disposal.
DutchLeert de recente geschiedenis ons niet dat kunstmatige bouwsels voorbestemd zijn in te storten?
Does recent history not teach us that artificial constructions are destined to collapse?
DutchNiet genoeg om het ijs in Groenland niet in zee te doen storten.
Not enough to keep the ice in Greenland from crashing into the ocean.
DutchHierdoor worden onnodige kosten voor het storten van afval voorkomen.
This would avoid unnecessary costs associated with landfill.
DutchIk sta meer bepaald sceptisch tegenover een uitzondering voor het ondergronds storten van afval.
I am particularly concerned about exempting underground disposal.