"strengheid" English translation

NL

"strengheid" in English

NL strengheid
volume_up
{de}

strengheid (also: hardheid, stijfheid, strafheid)
volume_up
rigour {noun}
Ik sluit me ook hier aan bij de opmerkingen van mevrouw Reding in al hun kracht en strengheid.
And again I associate myself with the full force and rigour of Mrs Reding's comments.
In de begroting van de Unie dient dezelfde strengheid aan de dag te worden gelegd als in de begrotingen van de lidstaten.
The Union budget should observe the same degree of rigour as those of the Member States.
Tot slot denk ik dat de Commissie zich zal moeten laten leiden door de volgende beginselen: strengheid, discipline en goede samenwerking.
In conclusion, I feel that the Commission's watchwords must be rigour, discipline and proper collaboration.
strengheid (also: hardheid, strafheid)
In deze strengheid schuilt het risico dat de normen uiteindelijk weer verlaagd moeten worden.
This severity leads to a danger of seeing these standards reduced.
Naar de mening van de EU staan de magere bewijzen tegen de aangeklaagde politici in scherp contrast met de strengheid van de vonnissen.
In the EU's view, the evidence against the accused politicians is flimsy, in sharp contrast to the severity of the judgments.
strengheid (also: hardheid, strafheid)

Context sentences for "strengheid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe strengheid van vlaggenstaten mag niet bij de Europese Unie ophouden.
Other countries besides those of the EU must take a firm hand with the flag states.
DutchDeze strengheid is volgens mij voor een deel te wijten aan een misverstand.
To some extent, I feel, this harshness is based on a misunderstanding.
DutchMijns inziens moeten wij vandaag blijk geven van dezelfde juridische strengheid inzake het verslag-Christodoulou.
It would appear that we must show the same legal vigilance today with the Christodoulou report.
DutchMijnheer Anastassopoulos, als u de vergadering voorzit, bent u vrij om de door uw gewenste strengheid toe te passen.
When you are President Mr Anastassopoulos, you will be perfectly free to be as inflexible as you like.
DutchDames en heren van de Commissie, beperk u niet tot het betreuren van het gebrek aan solidariteit of aan sociale strengheid.
Ladies and gentlemen of the Commission, do not confine yourselves to deploring the lack of solidarity or social correctness.
DutchEr was in het Parlement waarschijnlijk te weinig bereidheid om zelf een brug tussen politiek en financiële strengheid te slaan.
You are right on one point: Parliament itself was probably not prepared to make the link between policy and financial stringency.
DutchKlaarblijkelijk kan deze besmetting ook systematisch hebben plaatsgevonden, en daarom moet de wet hier in al haar strengheid worden toegepast.
Clearly, this contamination can also take place systematically and therefore the full force of the law must be brought to bear.
DutchWij zullen onze inspanningen ook in de toekomst voortzetten, niet omdat uw strengheid ons daartoe dwingt, maar omdat dit in ons eigen belang is.
And we shall make the same effort in the future, not because you are strict and we have to, but because it is in our interests to do so.
DutchWat betreft de strengheid van de handhavingprocedures van de Commissie, hebben de stapsgewijze doorgevoerde hervormingen de behandeling van zaken al versneld.
As regards the toughness of Commission enforcement procedures, steady incremental reforms have already speeded up case handling.
DutchHet gaat niet om strengheid of soberheid, maar we kunnen onze beschaving naar een hoger plan tillen door de kennismaatschappij serieus te nemen.
It is not for the sake of austerity or sobriety, but we can raise our civilisation to new levels by taking the knowledge-based society seriously.
DutchDegenen die het Pact nu hekelen om zijn strengheid zijn waarschijnlijk niet dezelfden die in betere tijden voor strengere begrotingsconsolidatie pleitten.
Those who now criticise the Pact for its rigidity are probably not the same people who advocated more rigid consolidation in the good times.
DutchIk herhaal hier, aan het slot van mijn betoog dat ik hoe dan ook, mocht zich zo'n geval voordoen, de zaak met de grootst mogelijke strengheid zal bekijken.
I would therefore assure you once again that in the event of such situations arising, I would examine the facts of each case with the utmost thoroughness.
DutchTot slot zal het Stabiliteitspact moeten worden aangepast door een goed evenwicht te vinden tussen strengheid en flexibiliteit, zodat de stabiliteit niet in gevaar komt.
Finally, the Stability Pact will need to be amended, and the necessary balance found between strictness and flexibility to ensure that stability is not compromised.
DutchJuist zijn strengheid is het grootste compliment dat hij een land kan maken wiens economie op een gegeven ogenblik de indruk wekte bergafwaarts te gaan en te kelderen.
This is the biggest compliment which he could give a country which, for a while, gave the impression that its economy was on the slippery slope towards general disintegration.
DutchIndien er meer nadruk wordt gelegd op herziening van de voorwaarden voor opname van een land in een procedure bij een buitensporig tekort, is meer strengheid geboden op het aanpassingspad.
If more emphasis is placed on reviewing the entry of a country into the excessive deficit procedure, we will have to be more rigid on the adjustment path.
DutchIk ben het Parlement overigens erkentelijk voor de flexibiliteit die het heeft getoond bij het organiseren van de hoorzittingen, zonder dat deze evenwel aan grondigheid en strengheid hebben ingeboet.
I should also like to express my thanks to Parliament for the flexibility it has shown in organising these hearings, which nevertheless retained all their substance and stringency.