NL stuk
volume_up
{neuter}

stuk (also: herberg, bar, maat, bank)
volume_up
bar {noun}
Je zou bijna denken dat het hier een stuk chocola betreft...
You could almost imagine yourself faced with a bar of chocolate!
Tyler verkocht de zeep voor 20 dollar per stuk.
Tyler sold his soap to department stores at $20 a bar.
De gewone inkopen van een Iraaks gezin, zelfs van één stuk zeep, waren politiek bepaald en gecontroleerd.
The ordinary Iraqi family's purchase, even of one bar of soap, was politically directed and controlled.

Context sentences for "stuk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchJaren aan een stuk is ons voorgehouden dat we de economie moesten liberaliseren.
For years we have been told over and over that the economy must be liberalised.
Dutch. ~~~ je gebruikt dit, je denkorgaan, het langzame stuk van de hersenen.
You see, using this bit, the thinky bit, the slow bit of the brain -- using that.
DutchIk begrijp de door het Parlement geuite wens op het stuk van financiële garanties.
I understand the view expressed in the House in favour of financial guarantees.
DutchAls wij op dat vlak serieus zijn, dan denk ik dat wij een stuk verder geraken.
If we are serious in this matter, then I believe we will make much more progress.
DutchMaar deze keer zetten we er een glad stuk tussen dat je daar in het geel ziet.
But this time what we did is we put a slippery patch that you see in yellow there.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, de Fransen en de Nederlanders houden voet bij stuk.
Mr President, the people of France and the Netherlands are sticking to their guns.
DutchOnze lidstaten hebben op dit moment stuk voor stuk nog te weinig geld gegeven.
To date, each of our Member States has failed to earmark sufficient funding.
DutchEn dat terwijl de tekst van de Grondwet een stuk ambitieuzer had kunnen zijn.
In reality, moreover, the Constitutional text could have been more ambitious.
DutchMaar als we er rekening mee houden denk ik dat het een stuk soepeler zal gaan.
But if we do take account of it, then I think it will go much more smoothly.
DutchDe bevoegdheden van het Parlement zijn een stuk vanzelfsprekender geworden.
We no longer need to set out Parliament's responsibilities over and over again.
DutchToen kwamen we bij een nog dieper stuk, en raakte het voertuig ondergedompeld.
Well then we hit a deep depression, and we seriously submerged the vehicle.
DutchHet verslag over de toekomstige werkorganisatie is in hoofdlijnen een goed stuk.
The main thrust of the report on the future organization of work is good.
DutchDe voorstellen zullen zes miljard euro extra kosten en de boeren een stuk armer maken.
The proposals will cost an extra six billion euros and make farmers a lot poorer.
DutchEn daarmee wordt opnieuw een stuk onmacht van Europa op pijnlijke wijze blootgelegd.
With this, some of Europe's powerlessness is once again exposed in a painful manner.
DutchOm een mechanisme te kunnen ontwikkelen moet er een stuk expertise opgebouwd worden.
The development of a mechanism requires the building-up of a great deal of expertise.
DutchDat is een stuk eenvoudiger dan hoe de school jullie wiskunde leerde, dat weet ik zeker.
That's a lot easier than the way that the school taught you to do math, I'm sure.
DutchEuropa moet daarom voet bij stuk houden en met één stem blijven spreken.
Europe should therefore remain unyielding and continue to speak with one voice.
DutchDe Conventie over de toekomst van Europa was een zeer belangrijk stuk innovatie.
The Convention on the future of Europe has been an innovation of extraordinary importance.
DutchVorig jaar was onze taak ten opzichte van de lidstaten echter een stuk aangenamer.
Last year, we had a rather more pleasant duty to perform on behalf of the Member States.
DutchMet de voorstellen van de heer Rothley wordt dat straks echter een stuk eenvoudiger.
In Mr Rothley's proposals, they will be able to do that simply and easily.