"tact" English translation

NL

"tact" in English

EN

"tact" in Dutch

NL

tact {de}

volume_up
tact (also: maat, ritme, beleid)
Ik hoop wel dat het Oostenrijkse voorzitterschap iets meer tact aan de dag zal leggen dan de Britse minister Robin Cook.
I hope that the Austrian Presidency will display more tact than the British President-in-Office, Mr Cook.
Hij heeft dit hete hangijzer zoals altijd heel kundig, maar ook met tact en fijngevoeligheid behandeld.
He has treated this highly sensitive subject with the competence for which he is famous, but also with tact and sensitivity.
Binnenslands zullen zij de aanhangers van de slechte verliezer Janoekovitsj met veel tact en verzoeningsgezindheid tegemoet moeten treden.
Domestically, they will need to deal with the supporters of the bad loser, Mr Yanukovych, with much tact and reconciliatory skill.
EN

tact {noun}

volume_up
I hope that the Austrian Presidency will display more tact than the British President-in-Office, Mr Cook.
Ik hoop wel dat het Oostenrijkse voorzitterschap iets meer tact aan de dag zal leggen dan de Britse minister Robin Cook.
He has treated this highly sensitive subject with the competence for which he is famous, but also with tact and sensitivity.
Hij heeft dit hete hangijzer zoals altijd heel kundig, maar ook met tact en fijngevoeligheid behandeld.
Domestically, they will need to deal with the supporters of the bad loser, Mr Yanukovych, with much tact and reconciliatory skill.
Binnenslands zullen zij de aanhangers van de slechte verliezer Janoekovitsj met veel tact en verzoeningsgezindheid tegemoet moeten treden.

Synonyms (English) for "tact":

tact

Context sentences for "tact" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHiertoe wens ik de huidige president succes en ook veel tact.
Here I wish the current president a good hand and a very delicate touch.
DutchMevrouw Gill, ik dank u voor uw tact op het moeilijke terrein van de besprekingen over de personeelsposten.
Mrs Gill, thank you for your diplomatic negotiations on the sensitive issue of new posts.
DutchDe onderwerpen moeten echter met wat meer tact worden aangepakt.
Admittedly the subjects have to be handled sensitively.
DutchDe thema's landbouw en regionale steunverlening vergen een summum aan tact en omzichtigheid.
The chapters on agriculture and regional development therefore demand the utmost sensitivity and particular prudence.
DutchHet heeft nieuwe mogelijkheden voor overlegstructuren gevonden en gaat daarbij met de nodige tact te werk.
It has found new ways of structuring the way we talk to each other, and is applying the necessary sensitivity to getting us to do it.
DutchVorige maand heeft Kroatië, zoals u allen weet, met buitengewoon grote efficiëntie en diplomatieke tact de historische Top van Zagreb georganiseerd.
Last month, as the House knows, Croatia hosted, with extremely impressive efficiency and diplomatic finesse, the historic Zagreb Summit.
DutchIk hoop dat de lidstaten die in deze situatie verandering kunnen brengen de nodige tact zullen hebben om spoedig hun verantwoordelijkheid op te nemen.
I hope that the Member States which have greater responsibility for facilitating these agreements are sensible enough to do so in the near future.
DutchIk zou u alleen willen verzoeken om deze zaak met tact te benaderen en ik hoop dat u vergeeft dat ik mijn spreektijd over Vietnam hiervoor heb gebruikt.
I would just ask you to approach this matter with delicacy, and I hope you will pardon me this misuse of my speaking time on the question of Vietnam.
DutchOf zij houdt de integriteit van haar unieke instellingen in tact, of Duitslands geopolitieke gewicht zal opnieuw wrok genereren in de rest van Europa.
Either it maintains the integrity of its institutions intact, or Germany's geopolitical importance will once again spawn resentment throughout the rest of Europe.
DutchMijnheer de Voorzitter, ook ik zou mij willen aansluiten bij de felicitaties aan het adres van onze rapporteur, de heer Gallagher, voor de tact en de snelheid waarmee hij zijn werk heeft volbracht.
Mr President, I would like to join in congratulating our rapporteur, Mr Gallagher, on the sensitivity and speed with which he has produced his report.