"tand" English translation

NL

"tand" in English

EN
EN
EN

NL tand
volume_up
{de}

1. anatomy

tand (also: kies)
volume_up
tooth {noun}
De doodstraf volgt een achterhaald beginsel: oog om oog, tand om tand.
The death penalty follows an old fashioned principle: an eye for an eye, a tooth for a tooth.
Wij gaan deze Commissie, Voorzitter, in de komende jaren met hand en tand bestrijden.
We will fight this Commission tooth and nail in the coming years.
Zowel voor bonobo's als voor mensen, het leven is niet alleen 'rood in tand en klauw'.
For bonobos and humans alike, life is not just red in tooth and claw.

Context sentences for "tand" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEn daarover wil ik de commissaris aan de tand voelen, bij afwezigheid van de heer Mandelson.
This is a question I wish to put to the Commissioner, in the absence of Mr Mandelson.
DutchDit erfgoed is ons gemeenschappelijk bezit, dat we met hand en tand moeten verdedigen.
This heritage is our shared asset and, in order to protect it, we must be extremely vigilant.
DutchAllereerst willen wij echter dat er een einde komt aan het beleid van oog om oog, tand om tand!
If things carry on like that, there will never be peace in the Middle East.
DutchU heeft de commissarissen aan de tand gevoeld, zowel schriftelijk als mondeling.
You have questioned the Commissioners in writing and orally.
DutchHet is onze taak uw commissarissen aan de tand te voelen en over het vertrouwen in u te stemmen.
Our job is to examine your Commissioners and give them a vote of confidence.
Dutch- Mijnheer de fungerend voorzitter, zou ik u hierover nog iets verder aan de tand mogen voelen?
Mr President-in-Office, could I press you a little further on this?
DutchDe Liberale Fractie zal zich met hand en tand tegen de genomen beslissing verzetten.
We in the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party will vigorously contest the Resolution.
DutchDe buitenlandse politiek leeft letterlijk van de hand in de tand.
Our foreign policy exists, quite literally, from hand to mouth.
DutchIedereen weet ook waarom ik me met hand en tand verzet tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.
Everyone knows why I am strongly opposed to Turkey’ s accession to the EU.
DutchWe zijn maar al te vertrouwd met de geweldsspiraal, het met gelijke munt betalen, het oog om oog, tand om tand.
We know only too well the cycle of violence, the tit – for – tat, the eye for an eye.
DutchOndanks zijn beperkingen heeft het GLB de tand des tijds doorstaan.
Despite its limitations it has stood the test of time.
DutchEn dat je daarna zult zwichten voor de strenge tand des tijds.
And then after that, you succumb to the rigors of time.
DutchWel moeten wij in het belang van de burgers nu elke commissaris goed aan de tand voelen.
We will, though, in the interests of our citizens, be looking at each individual Commissioner extremely thoroughly.
DutchMijnheer de Voorzitter, het spijt mij dat ik de commissaris toch even nader aan de tand moet voelen.
Mr President, I am sorry that the Commissioner must be feeling that he is getting the third degree here.
DutchEn die bevinding heeft de tand der tijd doorstaan -- helaas zelfs tot recentelijk op Virginia Tech.
And that finding has stood the test of time -- unfortunately even into more recent times, at Virginia Tech.
DutchAls de conferentie daar wordt gehouden, dan zullen we de Thaise regering over dit probleem ook aan de tand moeten voelen.
So if the conference is to be held there, we need to question the Thai Government about this problem.
DutchNaar onze mening draagt een dergelijke opstelling niet bij tot een vervoerssysteem dat de tand des tijds kan doorstaan.
In our opinion, such an attitude is not conducive to a transport system that can stand the test of time.
DutchIk heb de overtuiging dat de voorstellen die ik u vanavond presenteer evenwichtig zijn en de tand des tijds zullen weerstaan.
I am confident that the proposals I put before you tonight are balanced and will stand the test of time.
DutchSamen met de werknemers zullen de boeren zich met hand en tand tegen deze maatregelen verzetten en ervoor zorgen dat zij worden weggevaagd.
We will have a mass agricultural movement with the manpower to brush aside this unacceptable policy.
DutchIedereen weet dat u veel tijd en werk aan uw verslagen besteedt en dat u de maatregelen die u onderschrijft met hand en tand verdedigt.
You are also well known for actually giving your full support to those measures you say you will support.