"te" English translation


Did you mean:
NL

"te" in English

NL

te {adverb}

volume_up
Europa is voor velen te rationeel, te ingewikkeld, te ondoorzichtig, te koud.
For many, Europe is too top heavy, too complicated, too unfathomable, too cold.
Er zijn te veel rechten, te veel regels en er is te weinig plaats voor leiding.
There are too many rights, too many regulations and too little room for leadership.
Daarvoor is het te weinig realistisch, te inflexibel en te beperkt van omvang.
It is too unrealistic, too inflexible and too limited in scope for that.
Bij het verlenen van de bijstand wordt soms te bureaucratisch of te aarzelend opgetreden.
Sometimes there is too much bureaucracy, too much red tape, and too much vacillation when the aid is granted.
Chemische raketten bieden te veel stuwkracht, ze duwen te hard.
Chemical rockets provide too much thrust, too much push.
Er staat te veel op het spel om ons op deze manier in het onbekende te storten.
Too much is at stake for us to venture into the unknown in this way.

Context sentences for "te" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDaarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.
That is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.
DutchWij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
We expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
DutchZe bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
DutchMaar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
DutchMaar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
DutchIk denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
DutchWe zullen dit jaar proberen meer geld voor ECHO uit de noodreserve vrij te maken.
We will try to release more money for ECHO this year from the emergency reserve.
DutchIk verzoek commissaris Byrne het gehele BSE-ruimingsbeleid in de EU te herzien.
I ask Commissioner Byrne to review the whole slaughter policy for BSE in the EU.
DutchLaten wij echter bovenal in gedachten houden dat wij te maken hebben met mensen.
But let us remember, first and foremost, that we are dealing with human beings.
DutchHet is niet voldoende steekproefcontroles te doen als het geld al uitgegeven is.
It is not enough simply to carry out spot checks once the money has been spent.
DutchDenkt u dat het mogelijk zal zijn de alcoholaccijnzen in Europa te harmoniseren?
Can you envisage applying an alcohol - equivalent basis for taxation in Europe?
DutchDeze navrante dubbelzinnigheid van het Kremlin hoeft eigenlijk niet te verbazen.
This distressing ambiguity on the part of the Kremlin is not really surprising.
DutchAlle lidstaten moeten zich politiek bereid tonen de samenwerking te doen lukken.
All Member States must demonstrate the political will to make cooperation work.
DutchOm een en ander geloofwaardig te maken, moeten er concrete daden worden gesteld.
If we are actually to make a difference in this area, we need practical measures.
DutchHet is natuurlijk geen oplossing de ontwikkeling in de arme landen af te remmen.
The solution is not, of course, to hold back development in the poor countries.
DutchOm het vervuiler-betaalt-principe op een goede manier in werking te doen treden.
In order to ensure that the polluter-pays principle is implemented effectively.
DutchOok is het noodzakelijk de getroffen gebieden alle noodzakelijke hulp te bieden.
It is also necessary to provide all manner of assistance to the affected areas.
DutchWe hebben nu de kans om het toerisme een nieuw elan te geven op Europees niveau.
This is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
DutchWat dat betreft, is dit het juiste tijstip om het GROTIUS-programma te bespreken.
In this respect, it is the right time to be talking about the GROTIUS programme.
DutchBSE werd zo aanleiding om het hele Europese voedselbeleid ingrijpend te herzien.
In this way, BSE became the cause of a complete overhaul of European food policy.