NL tegen
volume_up
{adjective}

tegen (also: contra, versus)
volume_up
anti {adj.}
Wij tekenen onvoorwaardelijk protest aan tegen deze antidemocratische ingreep.
We shall staunchly oppose this anti-democratic manoeuvre.
Er zal sprake zijn van de oprichting van een Olympisch agentschap tegen doping.
It will consider the creation of an Olympic anti-doping agency.
Mijnheer de Voorzitter, naar mijn mening is iedereen tegen antipersoonsmijnen.
Mr President, I think everyone is against anti-personnel mines.

Context sentences for "tegen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk heb geen concrete bezwaren tegen het document, maar ik vind het onevenwichtig.
I have no objections to the factual content, but I find the document unbalanced.
DutchWel hebben ik enkele serieuze bezwaren tegen bepaalde aspecten van de resolutie.
Nonetheless, I have serious reservations about certain aspects of the resolution.
DutchHier werd melding gemaakt van de massale repressie tegen katholieken en moslims.
We heard about the large-scale repression of Catholics and Muslims earlier on.
DutchWillen wij werkelijk bescherming tegen rassendiscriminatie overal binnen de Unie?
Do we really want race discrimination protection throughout the European Union?
DutchIk oefen drie uur per dag voor als ik een piraat tegen kom...... hem kan doden.
I practice three hours a day, so that when I meet a pirate...... I can kill it.
DutchDit artikel verplicht de Gemeenschap maatregelen tegen discriminatie te nemen.
That Article obliges the Community to commence action to counter discrimination.
DutchMaar toch is er in dit geval geen bezwaar tegen detaillering van het voorstel.
However, in this case we have no objection to the specification of the proposal.
DutchHij geeft de mogelijkheid ons te beschermen tegen de chaotische valutamarkten.
It allows us to protect ourselves from a currency market that is now in turmoil.
DutchIn het Groenboek wordt deze vraag tegen het licht van de milieuaspecten gehouden.
The Green Paper is about answering this question from an ecological point of view.
DutchWij kwamen elkaar tegen bij de officiële ingang en het is bitter koud vanmorgen.
We met at the protocol entrance and it is bitterly cold outside this morning.
DutchU heeft zelf onze Kyoto-inspanningen tegen de opwarming van de aarde aangehaald.
You yourself reminded us of our Kyoto commitments in terms of global warming.
DutchWij weten dat die prionen blijkbaar ook tegen die hittebehandeling resistent zijn.
As we know, these prions are clearly proving to be resistant to heat treatment.
DutchIk wil echter wel tegen dit Parlement zeggen dat er ons niets wordt opgelegd.
However, I should like to say to this House that nothing is being imposed on us.
DutchTegen die achtergrond is de beslissing van de Britse regering uiteraard een ramp.
In this context, the decisions of the British government are clearly catastrophic.
DutchIk neem aan dat zo de bezwaren tegen de oorspronkelijke tekst zijn weggenomen.
I assume that, in this way, the objections to the original text would be removed.
DutchPrima, geen enkel bezwaar, maar wanneer zullen wij de strijd tegen de mist winnen?
That is all well and good, very good, but when will we manage to beat the fog?
DutchDat druist in tegen de logica van de interne markt en de concurrentiebeginselen.
It is contrary to the logic of the single market and competition principles.
DutchHet rapport en de cijfers over 2005 moeten tegen het einde van dit jaar verschijnen.
As to the report and the figures for 2005, they are due by the end of this year.
DutchIk betreur dat ik dit tegen de heer Dupuis, mijn collega en vriend, moet zeggen.
I am also sorry to have to say as much to my friend and colleague Mr Dupuis.
DutchIk ga praten over waarom we zo fatalistisch zijn over iets doen tegen veroudering.
I'm going to talk about why we are so fatalistic about doing anything about aging.