NL teken
volume_up
{het}

It is a promising indication for the future.
Wij vragen ons vaak af of bijvoorbeeld de droogte van 2003 een teken van klimaatverandering is.
We often wonder if, for example, the drought of 2003 is an indication of climate change.
Size is not an indication of strength.
teken (also: signaal, vlek, merk, bewijs)
volume_up
mark {noun}
En Hij gaf hem een teken zodat niemand hem zou doden ".
And the Lord set a mark upon Cain lest any finding him should kill him ".
Op mijn teken vol vermogen, 90 graden, stuurboord.
On my mark, give me full power 90 degrees to Iower-Ieft starboard.
All forward disruptor banks on my mark.
teken (also: voorteken, voorbode, omen)
volume_up
omen {noun}
Het is een slecht teken dat zulke stortplaatsen nog steeds in bedrijf zijn.
It is a bad omen that such sites are still operating at all.
Afrikaanse solidariteit met dictator Mugabe is helaas een zeer slecht teken aan de wand.
African solidarity with the dictator Mugabe is sadly a very bad omen.
Ten slotte: veel vissers denken dat leren zwemmen een slecht teken is.
Finally, many fishermen think that learning to swim is a bad omen.
teken (also: voorteken, kenteken, signaal, bewijs)
volume_up
sign {noun}
Dat is een teken van vertrouwen dat overeenkomt met de evolutie van uw instelling.
It is a sign of confidence that corresponds to the development of your institution.
Zij zal een teken van hoop geven aan de volkeren wier voortbestaan gevaar loopt.
It will give a sign of encouragement to peoples whose survival is at risk.
De verklaring van de Raad van gisteren is een goed teken, maar komt te laat.
Yesterday's declaration by the Council is a positive sign but it is too late.
teken (also: signaal, bewijs, merkteken, sein)
volume_up
signal {noun}
Het is een teken van het belang dat de Commissie aan deze zaak hecht.
It is a signal of the importance that the Commission attaches to this issue.
Dat is een heel goed teken voor het Oostenrijkse voorzitterschap.
This is a very positive signal from the Austrian Presidency.
Daarom verzoeken wij de betrokkenen met klem nu eindelijk een teken van vrede te geven.
We call on the parties involved to at last give a signal for peace.
teken (also: symbool, zinnebeeld)
volume_up
symbol {noun}
Ik heb nog 30 seconden over, als teken van besparing.
And I still have 30 seconds left, as a symbol of economization!
Mijn opdracht was: is er een manier om dit alles te gebruiken als een symbool of een teken?
So my recourse was like, is there any way to use all this as just a symbol or a sign?
Mijnheer de Voorzitter, de emblemen van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan zijn een teken van hoop op slagvelden overal ter wereld.
Mr President, the symbol of the Red Cross/ Red Crescent movement brings hope to battlefields worldwide.
teken (also: signaal, bewijs, blijk, wenk)
volume_up
token {noun}
Ik denk vaak aan de jongen in Gergovia...... die ik een teken van mijn trouw gaf.
I think often of the young boy of Gergovia... to whom I gave a token of my fidelity.
Het is een duidelijk teken van solidariteit als de rijkere landen hiervoor middelen bijdragen, maar de vraag is hoeveel.
It would be a clear token of solidarity on the part of the wealthier Member States if the latter were to contribute resources for this process.
Ik verzoek u thans een minuut stilte in acht te nemen ten teken van respect voor en medeleven met de onschuldige slachtoffers van deze aanslagen.
I ask you now to observe one minute's silence as a token of our respect and sympathy for the innocent victims of these attacks.
teken (also: inslag, rol, speler, kenteken)
Het verslag staat duidelijk in het teken van de supranationaliteit.
The report has a clear supranational character.
Helaas zijn de favoriete tekeningen van de kinderen vaak stripfiguurtjes.
But unfortunately, one of the things kids liked to draw was cartoon characters.
teken (also: seintje)
teken (also: voorteken, voorbode, omen)
teken (also: voorteken, voorbode, omen)
teken (also: verschijnsel, symptoom)
Dat is het zoveelste teken van een Europese opbouw die totaal geen rekening houdt met de eisen en behoeften van de bevolkingen die in de Unie of aan haar grenzen wonen.
It is yet another symptom of a European construction that is completely impervious to the needs of the people that live in or alongside it.
Wat ogenschijnlijk een plaatselijk verschijnsel was - dat zich beperkte tot El Ejido - blijkt dan ook een teken aan de wand te zijn dat samenvalt met de opkomst van partijen als die van Haider.
This is why what seemed to be a local and isolated phenomenon in El Ejido is actually a worrying symptom which is coinciding with the emergence of parties like Haider's.

Context sentences for "teken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk teken dan ook bezwaar aan tegen het beginsel zelf dat u de Vergadering voorstelt.
Consequently, I object to the very principle that you are proposing to the House.
DutchIk vind het ook positief dat men besloten heeft af te zien van een gegradeerd teken.
I also think it is good that the idea of a graded eco-label has been done away with.
DutchOns project staat dus in het teken van de democratisering en de mensenrechten.
We are therefore aiming to promote democracy and respect for human rights.
DutchHet mag echter ook geen debat worden dat in het teken staat van verwarring of wanorde.
However, neither should we have a debate dominated by confusion and disorder.
DutchSoms maak ik een heleboel tekeningen en begrijp nog steeds niet wat ik teken.
Sometimes I make a lot of drawings and I still don't understand what it is I'm drawing.
DutchEr zijn te weinig betogen geweest die in het teken van de uitbreiding stonden.
Not enough has been said about the prospects for enlargement here today.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik teken met klem protest aan tegen uitstel van de stemming.
   – Mr President, I am very definitely opposed to the vote being adjourned.
DutchHet jaar 2004 staat in het teken van een licht herstel van de economie in Europa.
The year 2004 is marked by a slight recovery in the European economy.
DutchIk ski niet terwijl ik kaarten teken; iedereen weet waar de Noordpool is.
I'm not skiing along drawing maps; everyone knows where the North Pole is.
DutchIk zal deze amendementen echter eveneens intrekken, als teken van goede wil.
However, in a spirit of goodwill I withdraw these amendments as well.
DutchVoorts is een quotabeleid ook een teken van grondige minachting voor de vrouwen.
On the other hand, such a policy shows a deep contempt for women.
DutchDus in teken van volledige openheid heb ik foto's meegebracht om te delen.
So in the spirit of full disclosure, I brought some pictures to share.
DutchWij vinden de afschaffing ervan een fundamenteel teken van respect voor de mensenrechten.
We think that abolishing the death penalty is fundamental to safeguarding human rights.
DutchMaar misschien is het veeleer een teken dat dit Verdrag de burgers geen angst aanjaagt.
Perhaps rather, it demonstrates that the treaty does not frighten them.
DutchEn het concrete teken van dit nodige vertrouwen was de douaneunie.
And the concrete manifestation of that necessary trust was the customs union.
DutchIn dit geval staat de benoemingsprocedure echter in het teken van bijzondere omstandigheden.
This time, however, the process is taking place under particularly unusual conditions.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik teken protest aan tegen de nogal heftige bewoordingen van de heer Balfe.
Madam President, I protest against the rather intemperate remarks of Mr Balfe.
DutchDat stond allemaal in het teken van het creëren van een flexibele maar betaalbare opstelling.
As I said, all that was in service of creating a flexible yet affordable configuration.
DutchZe vonden haar uren later, bevroren, zonder teken van leven. ~~~ En ze hebben haar gereanimeerd.
And they found her hours later, frozen, lifeless, and they brought her back to life.
DutchZe lachen want hij zei: teken vanuit het midden-rechts naar het midden, en dat deed hij niet.
See, humans don't know how to take orders; the computer's so good at it.