"tekenen" English translation

NL

"tekenen" in English

NL tekenen
volume_up
[tekende|getekend] {verb}

1. general

Natuurlijk moet je de grenzen tekenen rond de hele aarde.
Well, of course you have to draw the boundary around the whole of the Earth.
Waarom tekenen we technologie-diagrammen op een semilogaritmische schaal?
Now why do we draw technology curves in semi-log curves?
. ~~~ Ik zal een cirkel tekenen en op dit punt terugkeren.
And please bear with me: I'll draw a circle and come back to this point.
Ik zou de Commissie dus willen vragen om aan te geven welke maatregelen zij zal nemen om beroep aan te tekenen tegen een dergelijk besluit van de Wereldhandelsorganisatie.
So, I ask the Commission to indicate which measures it would take to appeal against any such decision by the WTO.
Hoge opsporingspercentages kunnen zowel een teken zijn van de ijver waarmee de controleautoriteiten zich van hun taak hebben gekweten als van de verdorvenheid van het systeem.
High rates of detected irregularities may just as well indicate the zeal of enforcement authorities as suggest corruption in the regulatory system.
Het is hoopvol dat China te kennen heeft gegeven de intentie te hebben enkele internationale verdragen te willen tekenen, maar dat dient dan ook zo spoedig mogelijk te gebeuren.
It is a hopeful sign that China has indicated that it intends to sign a number of international conventions, but it needs to do so as quickly as possible.
U, onze Heer, zal onze gebreken tekenen.
Thou, O Lord, shall mark our inequities.
En Hij gaf hem een teken zodat niemand hem zou doden ".
And the Lord set a mark upon Cain lest any finding him should kill him ".
All forward disruptor banks on my mark.
Mijnheer de Voorzitter, ik wilde alleen melden dat ik gisterenavond vergeten ben de presentielijst te tekenen.
Mr President, I just wished to point out that I forgot to sign the attendance register yesterday evening.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil hier alleen aangeven dat mijn naam niet op de presentielijst van gisteren voorkomt, vermoedelijk vanwege nalatigheid mijnerzijds, aangezien ik vergeten heb te tekenen.
Mr President, I should briefly like to point out that my name is not on the attendance register for yesterday, probably through my own fault.
Ik teken hierbij aan dat dit voorstel door de Conferentie van voorzitters is overgenomen, en daarmee een wijziging de facto inhoudt die in ons Reglement moet worden opgenomen.
May I point out that this proposal has been accepted by the Conference of Presidents and requires a de facto amendment of our Rules of Procedure.
Helaas vertonen grote sportevenementen veel tekenen van het tegendeel.
It is regrettable that many major sports events show signs of the opposite.
Na ongeveer veertig jaar van kracht te zijn geweest, beginnen deze regels echter tekenen van slijtage te vertonen.
After almost forty years of being in force, these rules were beginning to show signs of exhaustion.
Na 40 jaar van kracht te zijn geweest, begon het communautaire mededingingsrecht tekenen van slijtage te vertonen.
Having been in force for 40 years, Community competition law had begun to show signs of exhaustion.
Misschien heb ik vergeten te tekenen maar ik heb gisteren aan alle stemmingen deelgenomen.
Perhaps I forgot to sign it, but I did take part in all the votes yesterday.
India wil alleen tekenen als het tijdschema voor volledige nucleaire ontwapening wordt opgenomen.
India is only ready to sign if the timetable for total nuclear disarmament is accepted.
Kunt u ook mijn naam laten noteren, ook al ben ik vergeten te tekenen?
I would therefore like to have my presence recorded, even though I forgot to sign in.
Ik kan weinig tekenen van democratie ontwaren in de strategieën die worden uitgedacht om een positief resultaat met betrekking tot de Grondwet te waarborgen.
I see little evidence of democracy in the strategies being designed to guarantee a positive outcome to the Constitution.
De bescherming van tekeningen en modellen - het teken van bedrijfscreativiteit en --innovatie - is een essentieel onderdeel van het antinamaakarsenaal.
Design protection – which characterises the creativity and innovation of businesses – is a crucial element of the battery of powers used to combat counterfeiting.

2. "met potlood"

Als je heel goed zou kijken, zou je mensen zien tekenen met potloden, en ze schoven met grote linialen en driehoeken.
And if you looked very closely, you'd see that people were drawing with pencils, and they were pushing, you know, big rulers and triangles.

Context sentences for "tekenen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHier in de notulen staat dat ik heb gevraagd protest aan te tekenen bij de NAVO.
It says in the Minutes that I asked for an official complaint to be made to NATO.
DutchNu de Economische en Monetaire Unie een feit is, tekenen zich andere horizonten af.
Having achieved economic and monetary union, other plans are now being drawn up.
Dutch(Gelach) De tijd besteed aan het tekenen varieerde van 4 seconden tot 46 minuten.
(Laughter) The amount of time spent drawing ranged from four seconds to 46 minutes.
DutchWat dit punt betreft schijnen zich twee alternatieve oplossingen af te tekenen.
It appears that two alternative solutions are being drawn up for this matter.
DutchTemidden van alle somberheid in de regio zijn er ook enkele kleine tekenen van hoop.
Amid the gloom prevalent in the region, there have been some small signs of hope.
DutchDe betrokkene moet in staat worden gesteld beroep aan te tekenen tegen dit besluit.
The person concerned must be able to lodge a complaint against this decision.
Dutch(Gelach) Dus in de studio gingen we niet tekenen, maar leerden we breien.
(Laughter) So in the studio, rather than drawing, we began to learn how to knit.
DutchEr zijn reeds tekenen die wijzen op roerige, zo al niet zeer zware, tijden.
The signs are already there that the waters are, if not yet stormy, turbulent.
DutchEr zijn duidelijk tekenen dat de democratie aldaar in gevaar zou kunnen komen.
There are clear signs that democracy in that country could be in jeopardy.
DutchSinds december vorig jaar zijn er dan ook veel bemoedigende tekenen te bespeuren.
Since last December, therefore, there have been many encouraging signs.
DutchTussen de Raad, het Parlement en de Commissie begint zich een consensus af te tekenen.
A consensus has been reached between the Council, Parliament and Commission.
Dutch♫ We zullen overleven, naast elkaar, hadden moeten tekenen bij Verve in plaats van Sony.
♫ We’ll survive side by side, should have signed with Verve instead of Sony.
DutchOp het eiland zijn er overduidelijke tekenen van Malta's nauwe betrekkingen met de EU.
Signs of Malta's close ties with the EU are clearly evident on the island.
DutchEr zijn tekenen van vooruitgang, maar de lidstaten mogen geen tijd verliezen.
There are signs of progress, but Member States should not waste time.
DutchDeze beren vertonen nu al de tekenen van de druk van het verdwijnende ijs.
These bears are already showing signs of the stress of disappearing ice.
DutchDe nieuwe consensus die zich daar begon af te tekenen sluit aan op ons debat hier vandaag.
The new consensus that began to emerge there links up with our debate today.
DutchZij is niet de leider van de meerderheid en daarom kan ik niet nalaten protest aan te tekenen.
She is not the leader of the majority and I must therefore register my protest.
DutchNamens de Keizer zijn we erg tevreden met het tekenen van deze....
On behalf of the Emperor... we are pleased to have successfully concluded this...
DutchI haalde mijn pen boven en begon op haar hoofd te tekenen en ik tekende een kroon voor haar.
I whipped out my pen, and I started drawing on her head and I drew a crown for her.
DutchEnerzijds zijn er tekenen dat de rechterlijke macht de uitvoering van de hervormingen steunt.
On the one hand, there are signs that the judiciary is enforcing the reforms.