"ten" English translation

NL

"ten" in English

volume_up
ten {prp.}
EN
EN

"ten" in Dutch

volume_up
ten {noun}
NL
volume_up
ten {num.}
NL

NL ten
volume_up
{preposition}

1. archaic

ten (also: te, aan, bij, per)
volume_up
by {prp.}
Ten tweede natuurlijk ook door spoorwegen en door telecommunicatiediensten.
Secondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
Ten eerste heeft de hier voorgestelde procedure een predemocratisch karakter.
First, the procedure proposed here is distinguished by pre-democratic conceptions.
Ten derde verstrekten enkele lidstaten slechts onvolledige informatie.
Thirdly, some of the information submitted by some Member States was incomplete.

Synonyms (English) for "ten":

ten

Context sentences for "ten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTen derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
Thirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
DutchDeze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
This request has been incorporated into the report of the committee responsible.
DutchZij willen de regering van Bahrein om een zeer eenvoudige reden ten val brengen.
There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
DutchTen vierde, ze gaan een gezamenlijk advies uitbrengen over de structuurfondsen.
And fourthly, they are going to produce a joint opinion on the structural funds.
DutchHet aantal leden van het Economisch en Sociaal Comité bedraagt ten hoogste 350.
The number of members of the Economic and Social Committee shall not exceed 350.
DutchTen eerste steunen mijn fractie en ik het uitstekende verslag van de heer Bowis.
The first is that my Group and I support Mr Bowis ' report, which is excellent.
DutchTen tweede vinden ook wij dat het Protocol van Kyoto geratificeerd moet worden.
Secondly, we also feel that it is essential that the Kyoto Protocol be ratified.
DutchTen slotte is er de voorlopig genomen scheidsrechterlijke beslissing over Brcko.
Finally, the arbitration decision regarding Brcko has been provisionally adopted.
DutchTen derde is het Iers referendum over het Verdrag van Nice een onbekend element.
Thirdly, the Irish referendum on the Nice Treaty represents an unknown factor.
DutchTen eerste wil ik verwelkomen... ons nieuwste lid van de Humberflood famillie,
First I'd like to welcome aboard... our newest member of the Humberfloob family,
DutchDe Commissie kan de grondgedachte van de amendementen 1 en 2 ten dele overnemen.
The Commission can accept in part the principle underlying Amendments Nos 1 and 2.
DutchSlechts enkele TEN-projecten werden binnen een aanvaardbare periode verwezenlijkt.
A few of these TEN projects have been carried out within a reasonable timeframe.
DutchDe Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie steunt deze resolutie ten volle.
The Group of the Greens/ European Free Alliance fully supports this resolution.
DutchMijn fractie is in ieder geval vastbesloten zich daarvoor ten volle in te zetten.
My group, in any case, has decided to make a determined effort to achieve this.
DutchTen derde: de totale rijtijd mag in twee weken de negentig uur niet te boven gaan.
Thirdly, total driving time over a period of two weeks must not exceed 90 hours.
DutchElke minuut sterf één vrouw ten gevolge van aan zwangerschap gelieerde factoren.
Every minute, a woman dies as a result of complications associated with pregnancy.
DutchTen eerste zal de Europese Raad van december dit initiatief moeten goedkeuren.
The first stage is the December European Council, which will need to approve it.
DutchHet Britse bankenplan heeft ten minste aangetoond dat telewerken nuttig kan zijn.
At a minimum the British banking plan showed that telecommuting can be helpful.
DutchTen derde, de sociaal-economische situatie is in Zuid-Afrika gewoon heel slecht.
Thirdly, the social and economic situation in South Africa is downright bleak.
DutchBovendien zijn de amendementen 13 en 14 niet consistent ten opzichte van elkaar.
And another point is that Amendments Nos 13 and 14 are mutually contradictory.