"ten tweede" English translation

NL

"ten tweede" in English

volume_up
ten tweede {adv.}

NL ten tweede
volume_up
{adverb}

ten tweede (also: secundair)
Ten tweede betekent dat behoud van de waardevolle maar bedreigde biodiversiteit.
Secondarily, it means protecting the diversity of species, which is precious and at risk.

Similar translations for "ten tweede" in English

ten preposition
English
tweede noun
English
tweede numeral
English

Context sentences for "ten tweede" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTen tweede vinden ook wij dat het Protocol van Kyoto geratificeerd moet worden.
Secondly, we also feel that it is essential that the Kyoto Protocol be ratified.
DutchTen tweede is het de bedoeling alle watervoorraden een degelijke status te geven.
Secondly, its objective will be to achieve a good status for all water resources.
DutchTen tweede: wat betekent een pluralistische bankenstructuur in de Europese Unie?
Secondly, what does a pluralist banking structure mean in the European Union?
DutchTen tweede dienen wij amendement 22 over de sectoriële sociale dialoog opnieuw in.
Secondly, we are again presenting Amendment 22 on the sectoral social dialogue.
DutchTen tweede vinden wij dat de doelstelling van het programma veel te beperkt is.
Secondly, we take the view that the actual aim of the programme is too narrow.
DutchTen tweede, de etikettering geldt alleen voor rundvlees en rundvleesproducten.
A second problem is that labelling is envisaged for meat and meat-based products.
DutchTen tweede weten wij dat de situatie in de landen van herkomst dramatisch is.
Secondly, we know that the situation in the countries of origin is a tragic one.
Dutchten tweede vergt de teelt van zetmeelaardappelen zware specifieke investeringen.
Secondly, starch potato cultivation requires substantial special investments.
DutchTen tweede is het belangrijk dat uitzendkrachten goede arbeidsvoorwaarden krijgen.
Secondly, it is important that temporary workers enjoy good employment conditions.
DutchTen tweede: oorlog doodt, ook en vooral onschuldige burgers, vrouwen en kinderen.
Secondly: war kills, and in particular innocent citizens, women and children.
DutchTen tweede kon alleen de Raad de bijlagen van de bestaande verordening wijzigen.
Secondly, the annexes to the existing regulation can only be amended by the Council.
DutchTen tweede, ik wil dat je principes opstelt die mijn presidentschap overleven.
Secondly, I'd like you to create principles that will transcend my own presidency.
DutchTen tweede, een mededeling over de publicatie van de voordruk van deze documenten.
The second was a communication on the publication of the format for these permits.
DutchTen tweede wordt gezegd dat wij te ver zijn gegaan met onze Reglementswijzigingen.
The second point was whether we have gone too far with these changes to the Rules.
DutchTen tweede is een betere werking van de goederen- en dienstenmarkt noodzakelijk.
Secondly, we must improve the functioning of the goods and services markets.
DutchTen eerste zijn dat de milieuvoordelen, en ten tweede de werkgelegenheidsvoordelen.
First, there are ecological advantages and, secondly, there are job opportunities.
DutchTen tweede gaat het verslag onvoldoende in op de noodzaak tot emissieminimalisatie.
Secondly, the report insufficiently highlights the need to minimise emissions.
DutchTen tweede bevat de mededeling ideeën over het effectiever maken van het proces.
Secondly, the communication contains ideas on how to make the process more effective.
DutchTen tweede ontstaan daardoor problemen met het kaderprogramma voor onderzoek.
A second is that it creates difficulties for the research framework programme.
DutchTen tweede - en dat moet iedereen beseffen - de onderhandelingen zullen lang duren.
Secondly – and everyone should realise this – the negotiations will be protracted.