"ten zuiden" English translation

NL

"ten zuiden" in English

NL ten zuiden
volume_up
{adjective}

ten zuiden
Ten noorden daarvan ligt Marokko, ten zuiden de Westelijke Sahara.
North of that is Morocco and south of that is the Western Sahara.
In Zuidoost-Azië en in de landen ten zuiden van de Sahara is de situatie bijzonder.
In South-East Asia and in the countries south of the Sahara, the situation is particularly painful.
Dit was - dit is ten zuiden van de Antarctische poolcirkel.
This was -- this is south of the Antarctic Circle.

Similar translations for "ten zuiden" in English

ten preposition
English
zuiden noun
English

Context sentences for "ten zuiden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTen zuiden van de Sahara leven 290 miljoen Afrikanen onder de armoedegrens.
There are 290 million people living below the poverty line in sub-Saharan Africa.
DutchTen zuiden van de Sahara zijn meer kinderen van onderwijs verstoken dan tien jaar geleden.
In sub-Saharan Africa more children are out of school now than a decade ago.
DutchIn veel gebieden ten zuiden van de Sahara is de droogte veel erger geworden.
In many parts of sub-Saharan Africa, the droughts are so much worse.
DutchAfrika ten zuiden van de Sahara heeft een miljoen gezondheidswerkers meer nodig.
Sub-Saharan Africa is short of one million health workers.
DutchNigeria is een van de grootste en in potentie rijkste landen in Afrika ten zuiden van de Sahara.
Nigeria is one of the largest and, potentially, richest countries in sub-Saharan Africa.
DutchWant dan zouden de betrekkingen tussen Europa en de landen ten zuiden van de Sahara aan de beurt kunnen komen.
It could then be extended to relations between Europe and sub-Saharan Africa.
DutchDe armste landen, de landen ten zuiden van de Middellandse Zee, worden door ons gediscrimineerd.
We are discriminating against the poorest countries, the countries of the southern Mediterranean.
DutchTen zuiden van China ligt India, de grootste democratie ter wereld.
Next door to China is the world's largest democracy: India.
DutchZijn onze partners ten zuiden van de Middellandse Zee daartoe bereid?
Do our partners in the southern Mediterranean want this?
DutchEr zijn wereldwijd 15 miljoen wezen, waarvan 12,3 miljoen in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.
There are 15 million orphans in the world, 12.3 million of them are in sub-Saharan Africa.
DutchIn Afrika ten zuiden van de Sahara werken er zo'n 750 000 gezondheidswerkers op een bevolking van 682 miljoen mensen.
Sub-Saharan Africa has some 750 000 health workers for 682 million people.
DutchIn de landen ten zuiden van de Sahara zal waarschijnlijk maar liefst 10% van de bevolking door deze ziekte worden getroffen.
In the sub-Saharan area, as many as 10 % of the population will be affected by the virus.
DutchIn de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara neemt het aantal ongeschoolde kinderen niet af.
In sub-Saharan Africa, furthermore, the figure for children not attending school is increasing, rather than decreasing.
DutchEr zij nogmaals op gewezen dat 70 procent van de met aids besmette personen in Afrika ten zuiden van de Sahara leeft.
It should, once again, be pointed out that 70 % of people infected with AIDS live in sub-Saharan Africa.
DutchDe noordoostgrens van de Europese Unie is minstens zo belangrijk als de grens ten zuiden van de Middellandse Zee.
The EU’ s northeastern border is at least as crucially important as its border in the southern Mediterranean.
DutchHoe denkt de Commissie over de ontwikkelingen in de handel tussen de EU en de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara?
What is the Commission's view of foreign trade developments between the EU and the countries in sub-Saharan Africa?
DutchWij stellen vast dat duizenden Marokkanen en burgers uit de landen ten zuiden van de Sahara ons grondgebied binnenstromen op zoek naar werk.
We see thousands of Moroccans and Sub-Saharan Africans arriving on our territory looking for work.
DutchVoor deelname aan dit initiatief komen momenteel 42 landen in aanmerking, waaronder 38 landen in Afrika ten zuiden van de Sahara.
This initiative has the potential to help forty-two countries, thirty-eight of which are in sub-Saharan Africa.
DutchIn Afrika ten zuiden van de Sahara wordt slechts één procent van de vier miljoen mensen die dat nodig hebben ook daadwerkelijk behandeld.
In sub-Saharan Africa, treatment is offered to only one per cent of the four million people who need it.
DutchIn feite, er zijn sommige landen in Afrika ten zuiden van de Sahara waar er één optometrist is voor acht miljoen mensen.
In fact, there are some countries in sub-Saharan Africa where there's one optometrist for eight million of the population.