"tendens" English translation

NL

"tendens" in English

NL tendens
volume_up
{de}

tendens (also: richting, lust, aanleg, neiging)
Niettegenstaande prijsschommelingen is er sprake van een stijgende tendens.
Although this figure is fluctuating, the tendency is upwards.
Zonder Europese maatregelen kan deze tendens niet gekeerd worden.
Without intervention throughout Europe, a reversal of this tendency is not foreseeable.
Of, in andere woorden, heeft de Raad die tendens tot een lager gebruik zien aankomen?
In other words, had the Council foreseen this tendency towards reduction?

Context sentences for "tendens" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVoorziet u een soortgelijke tendens ook voor het Duits, het Spaans of het Portugees?
France pursues a very independent policy where the French language is concerned.
DutchDe Commissie kan zich vinden in de algemene tendens van de analyse en aanbevelingen.
The Commission welcomes the overall thrust of the analysis and recommendations.
DutchWij moeten tegen de tendens van de verlaging van die weduwepensioenen ingaan.
We must reverse the trend whereby these widows ' pensions are being whittled away.
DutchDe algemene tendens in alle lidstaten is dat de bedragen dalen in plaats van stijgen.
The general trend in all the Member States is for this to go down instead of up.
DutchDit was de tendens van het betoog van heer Poettering en ik onderschrijf zijn woorden.
Mr Poettering seemed to be of the same mind, and I endorse the views he expressed.
DutchWij moeten ervoor waken dat dit voor bepaalde regio's geen noodlottige tendens wordt.
We must ensure that this does not turn into a disastrous trend for certain regions.
DutchTegen deze tendens zal in de gehele Unie een felle strijd geleverd moeten worden.
That is a battle which will have to be fought, and fought very hard, right across Europe.
DutchDezelfde tendens is te zien bij de toegang tot het basisonderwijs en het hoger onderwijs.
This trend continues where access to basic and higher education is concerned.
DutchDe nieuwe wetgeving lijkt een tendens weer te geven in de richting van nieuwe restricties.
New legislation, however, appears to reflect a trend towards new restrictions.
DutchHet onderhavige verslag draagt nuttige voorstellen aan om deze tendens te keren.
This report offers useful proposals which will help to combat them.
DutchMijns inziens moeten alle democraten hun krachten bundelen om deze tendens in te dijken.
I feel that given this scenario, we democrats must present a united front.
DutchAls het huidige beleid wordt voortgezet, zal die tendens ongetwijfeld aanhouden.
I have no doubt it will continue do so if these policies persist.
DutchAl deze consequenties waren volkomen in strijd met de algemene tendens in de wereldeconomie.
All these consequences were entirely inconsistent with the mainstream world economy.
DutchDeze tendens laat zien dat de Europese ruimte niet aantrekkelijk genoeg meer is.
These converging trends demonstrate how unattractive Europe is.
DutchEen tendens die zich de laatste tijd steeds sterker voordoet, is de zogenaamde e-commerce.
A trend which has become increasingly pronounced recently is e-commerce.
DutchZoals ik zojuist al zei doen zich binnen deze algemene stijgende tendens ook dalingen voor.
And, as I said, within this trend for a slow average increase there are occasional slumps.
DutchDe huidige tendens is eenvoudigweg niet isolationistisch, maar juist meer gericht op integratie.
The trend simply is not towards isolationism one, but towards integration.
DutchAan Russische zijde valt evenwel een tegengestelde tendens waar te nemen.
However, quite the opposite can be observed on the Russian side.
DutchIndien de huidige tendens wordt voortgezet, is er weinig reden tot optimisme voor de toekomst.
If current tendencies continue we can be pessimistic about the future.
DutchDe strategienota van het voorzitterschap zwakt die tendens niet af.
The presidency's strategic document does nothing to alter this trend.