"tenslotte" English translation

NL

"tenslotte" in English

NL

tenslotte {adverb}

volume_up
tenslotte
De voorzitter van de Commissie zal tenslotte door dit Parlement worden gekozen.
After all, the President of the Commission will be elected by this Parliament.
Het gaat tenslotte om de veiligheid en de stabiliteit van heel het continent.
After all, they affect the security and stability of the whole continent.
Zij vormen tenslotte de infrastructuur voor de foltervluchten.
After all, they are the infrastructure for the torture flights.

Context sentences for "tenslotte" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTenslotte wil ik nog graag de rapporteur feliciteren met zijn uitstekende verslag.
Finally, I would to like to congratulate the rapporteur on his excellent report.
DutchTenslotte begonnen ze met hun talenten en kennis af te stemmen op mijn noden.
So they eventually started matching their talents and skills to all of my needs.
DutchTenslotte, er is nog een ander aspect van dit drama dat we niet mogen vergeten.
Finally, there is yet another aspect of this tragedy which we must not forget.
DutchTenslotte wil ik vermelden dat ik de amendementen van mevrouw Maij-Weggen steun.
Finally, I would just like to say that I support Mrs Maij-Weggen's amendment.
DutchTenslotte, Voorzitter, de opmerking van de heer Harbour die ik zeer heb gewaardeerd.
To finish off, Mr President, I really valued the observation made by Mr Harbour.
DutchTenslotte nog iets over de opmerking van de heer Goodwill over de uitbreiding.
A final word to Mr Goodwill on enlargement, because you really have a point there.
DutchTenslotte, er worden niet altijd goede afspraken gemaakt over de verspreiding.
Finally, satisfactory agreements are not always concluded regarding dissemination.
DutchTenslotte is dit wel een moeilijke periode, maar wij mogen de moed niet verliezen.
Finally, this is a very difficult time, but it is not a time for losing heart.
DutchTenslotte was in februari 1998 het definitieve voorstel van de Commissie beschikbaar.
The definitive, official Commission proposal was finally ready in February 1998.
DutchZwartwerk betreft tenslotte ook minderjarige kinderen van onder de vijftien jaar!
Lastly, the issue of illegal work also concerns children under 15 years old!
DutchTenslotte is er de ontbossing, en is er de emissie van methaan door de veeteelt.
And finally, there's deforestation, and there's emission of methane from agriculture.
DutchIk wil tenslotte nog stellen dat dit geen enkel probleem stelt op begrotingsvlak.
And I want to conclude by telling you once again that there is no budgetary problem.
DutchTenslotte is de Commissie van mening dat de amendementen 35 en 37 onaanvaardbaar zijn.
Finally, the Commission considers that Amendment Nos 35 and 37 are unacceptable.
DutchTenslotte zal er op dit punt een volledige herziening plaatsvinden in 2004.
Finally, on this point, there will be a full review of the whole process in 2004.
DutchTenslotte draagt de mens de hele verantwoording voor het dier als schepsel.
The responsibility for animals as living creatures falls exclusively on humans.
DutchTenslotte wil ik opmerken dat veel van deze inspiratie uit het theater komt.
And finally I want to point out that a lot of this inspiration comes from theater.
DutchVrije toegang tot de markt is tenslotte een van de hoekstenen van het EU-beleid.
Surely, free access to the market is one of the cornerstones of EU policy.
DutchTenslotte zou ik nog graag een korte opmerking willen maken over de schadekwestie.
Lastly, I would just like to say one small thing on the question of damages.
DutchTenslotte dragen we toch enige verantwoordelijkheid voor de volgende generaties!
At the end of the day, we do have a certain responsibility towards future generations.
DutchTenslotte denk ik dat we niet te allen prijze een unitair systeem moeten hebben.
Finally, I do not believe we ought to have a unitary system at any price.