"ter" English translation

NL

"ter" in English

EN
NL

ter {preposition}

volume_up
1. archaic
ter (also: te, aan, bij, per)
ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven;
for the protection of enterprises handicapped by structural or natural conditions;
Hun asielaanvragen zijn derhalve behandeld door de autoriteiten ter plaatse.
Therefore, their requests for asylum have been analysed by the authorities in the field.
Momenteel wordt de situatie ter plekke door de EU-missiehoofden nauwlettend gevolgd.
The situation is being closely monitored by the EU heads of mission on the ground.
2. old-fashioned
ter (also: te, aan, bij, per)
ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven;
for the protection of enterprises handicapped by structural or natural conditions;
Hun asielaanvragen zijn derhalve behandeld door de autoriteiten ter plaatse.
Therefore, their requests for asylum have been analysed by the authorities in the field.
Momenteel wordt de situatie ter plekke door de EU-missiehoofden nauwlettend gevolgd.
The situation is being closely monitored by the EU heads of mission on the ground.

Context sentences for "ter" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAls volkrijkste land ter wereld vormt China een militaire en economische macht.
As the world's most populous country, China forms a military and economic power.
DutchDe Commissie is een van de grootste beheerders van ontwikkelingsgeld ter wereld.
The Commission is one of the chief administrators of development money worldwide.
DutchNu willen ze ter rechterzijde scoren en daarom zijn ze tot deze actie overgegaan.
Now they want to score points with the right wing, and so they took this action.
DutchGeweld is geen goede en langdurige oplossing voor problemen waar ook ter wereld.
Violence is not a good or long-term solution to problems anywhere in the world.
DutchZij zullen slechts twee tolken ter beschikking hebben in één zaal voor 15 talen.
They will have at their disposal two interpreters in one room for 15 languages.
DutchNigeria is niet het enige land ter wereld waar dergelijke wreedheden gebeuren.
Nigeria is not the only country in the world in which such cruelties take place.
DutchOp deze basis zijn de maatregelen ter bestrijding van discriminatie aangenomen.
That is the basis on which measures to combat discrimination have been adopted.
DutchNamens de Commissie rechten van de vrouw wil ik deze dag ook ter sprake brengen.
I also wish to raise the subject on behalf of the Committee on Women's Rights.
DutchIk vrees ter afronding dat dit geen richtlijn is waar ik veel sympathie voor heb.
To sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.
DutchDeze hulpprogramma's zijn nodig in de Middellandse Zee en waar ook ter wereld.
These aid programmes are needed in the Mediterranean and elsewhere in the world.
DutchIedereen die het Europese ideaal ter harte gaat, heeft naar dit moment uitgezien.
Anyone who takes the European ideal to heart has looked forward to that moment.
DutchIndia is al meer dan tien jaar een van de snelst groeiende economieën ter wereld.
India has been one of the world’ s fastest growing economies for over a decade.
Dutchter versterking van de coördinatie en de bewaking van hun begrotingsdiscipline;
to strengthen the coordination and surveillance of their budgetary discipline;
DutchDe Commissie heeft ter zake suggesties ontvangen en er zijn hoorzittingen gehouden.
The Commission has received submissions on the case and hearings have been held.
DutchDit probleem is in 2000 ter sprake gebracht tijdens overleg met de sociale partners.
This issue was raised in 2000 when we had consultation with the social partners.
DutchDe leidende groep in Amerika beschouwt het eigen land als het beste ter wereld.
The leading group in America considers its own country to be the best in the world.
DutchZij, die Europese defensie-identiteit, dient juist ter versterking van de NAVO
If anything, the European defence identity should serve to strengthen NATO ".
DutchAls dit een strafzaak zou zijn, zou geen enkele rechtbank ter wereld die behandelen.
If this were a criminal case, it would be thrown out of any court in this world.
DutchNu hebben de EU-delegaties ter plaatse meer bevoegdheid en meer personeel gekregen.
Now, the EU delegations on the spot have been given more powers and more staff.
DutchHet verslag zal tegelijk met de jaarrekeningen ter beschikking worden gesteld.
This report will be made available jointly with the annual financial accounts.