"teruglopen" English translation

NL

"teruglopen" in English

NL teruglopen
volume_up
{het}

teruglopen

Context sentences for "teruglopen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet verslag maakt zich terecht zorgen over het teruglopen van de natuurlijke tonijnvoorraden.
The report is right to express concern about the reduction in tuna resources.
DutchOok de risico's voor verspreiding van dierziekten zullen teruglopen.
This will also help reduce the risk of spreading animal diseases.
DutchWe zitten nu in een situatie waarin de overheidsinkomsten om conjuncturele redenen zullen teruglopen.
We now find ourselves in a situation in which government receipts will decline for cyclical reasons.
DutchDe garantie van de universele dienstverlening mag hierbij niet steeds verder teruglopen tot er bijna niets meer overblijft.
The guarantee of universal service must not be reduced to an insignificant remnant.
DutchIn de winter, als de bestellingen teruglopen, worden deze positieve saldi op de werktijdrekening weggewerkt.
In the winter, when orders decline, this credit on their working time account allows them to work fewer hours.
DutchAlleen wanneer wij erin slagen de rokers daarvan te overtuigen, zal ook het verbruik van tabak teruglopen.
There will be no decline in tobacco consumption until we have succeeded in driving this message home to consumers.
DutchDe komende 50 jaar zal de bevolkingsomvang in bijvoorbeeld Duitsland, Italië en Frankrijk dramatisch teruglopen.
Over the next 50 years, therefore, the population in Germany, Italy and France, for example, will decrease dramatically.
DutchOverbevissing is een van de belangrijkste oorzaken van het teruglopen van de visstand, maar het is niet de enige factor die daartoe bijdraagt.
Over-fishing is a determining factor, but it is not the only cause of the problem of scarcity of resources.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, tot het jaar 2030 zal de omvang van de beroepsbevolking in de EU teruglopen van 303 naar 280 miljoen mensen.
   – Mr President, the number of people in gainful employment in the EU will decrease from 303 million to 280 million by 2030.
DutchOok zal dit een gunstige weerslag hebben op de werkgelegenheid, omdat het aantal faillissementen in Europa ten gevolge van betalingsachterstanden zal teruglopen.
It will also have a positive impact on employment, precisely because there will be fewer bankruptcies in Europe due to late payment.
DutchIn wetenschappelijk studies wordt verder de vrees uitgesproken dat het aantal boekwinkels in geval van opheffing van deze regeling zal teruglopen van 4000 tot 800.
Finally, many scientific studies fear that the number of bookshops would drop from 4 000 to just 800 in the event of this regulation being abolished.
DutchDat is vanzelfsprekend onaanvaardbaar in onze lidstaten met hun hoge werkloosheidscijfers, al zien we die de laatste jaren duidelijk teruglopen.
Quite obviously this is intolerable in our Member States which are facing persistently high unemployment rates which are still high despite a clear downturn in recent years.
DutchDaarmee komt de zin als volgt te luiden: "... het teruglopen van de keten van aansprakelijkheden en mogelijke gevallen van interne corruptie en fraude in de communautaire instellingen ".
That is: ' reviewing the chain of accountability in cases of alleged internal corruption and fraud within the Community institutions... '
DutchIn Midden- en Oost-Europa kunnen we sinds tien jaar zien dat de levenskansen van de mensen teruglopen zodra de overheid zich terugtrekt en oudere mensen aan hun lot overlaat.
Over the past decade in Central and Eastern Europe, we have seen a fall in life expectancy as soon as governments have withdrawn and left elderly people to their fate.
DutchSommige fabrikanten hebben hun export vergroot en andere, waaronder Turkije en een aantal ACS-landen, hebben hun export naar de EU en andere landen zien stagneren of teruglopen.
Some producers have increased their exports and others, including Turkey and some of the ACP countries, have seen their exports to the EU and elsewhere hold steady or fall.
DutchMomenteel is door de moderne visserij-industrie een normale voortplantingscyclus onmogelijk, waardoor de visbestanden teruglopen en er een crisissituatie ontstaat voor de industrie zelf.
Currently the fishing industry does not allow the fish to complete their normal reproductive cycle which reduces fish stocks and brings about a crisis for the industry itself.
DutchHet drastisch teruglopen van de kabeljauwbestanden bij New Foundland - de bron van zoveel geschiedenis en legendes in onder meer mijn land, Portugal - zou voor ons een alarmsignaal moeten zijn.
The example of the collapse of the Newfoundland cod banks, the source of so much history and so much legend in Portugal, my own country, should serve as a warning to us.
DutchHoe verklaart hij in dat licht en in het kader van de ondernomen activiteiten dat de steun voor de uitbreiding, zowel in Europese Unie als in de kandidaat-landen toch aan het teruglopen is?
How does he explain in that light and in the context of the activities carried out, that the support for enlargement, both in the EU and in the candidate countries, is declining despite this effort?