"titel" English translation

NL

"titel" in English

NL titel
volume_up
{de}

1. general

Deze pseudo-hervorming verdient de titel, naar de gelijknamige gangsterfilm.
This pseudo-reform is worthy of the title, like the gangster film.
Allereerst ontbreekt een belangrijk woord in de titel: " vrijwillig ".
First of all, it is missing an important word in the title: voluntary.
Of er is een kleiner hedendaags orkest, 12 mensen, die hun eigen titel remixen.
Or there's a smaller contemporary orchestra, 12 people that remixes its own title.
titel (also: kop, trap, mate, graad)
volume_up
degree {noun}
Je zou kunnen denken dat het mensen zijn die een academische titel hebben.
You might think these are people with master's degrees.
Hierin wordt verwezen naar een initiatief voor een postgraduaatscursus voor een Europese titel in mensenrechten en democratie.
These refer to an initiative for a post-graduate course for a European master's degree in human rights and democracy.
De conventionele opvatting is dat experts mensen zijn met een geavanceerde graad, dure titels, diploma's, bestseller boeken -- individuen met een hoge status.
The conventional notion is that experts are people with advanced degrees, fancy titles, diplomas, best-selling books -- high-status individuals.

2. print

titel (also: kop, rubriek, graad, onderschrift)
Ook de titel van het voorstel voor een verordening is gelukkig gekozen.
The very heading of the proposed regulation is in itself fortunate.
De titel van het tamelijk omvangrijke artikel luidde vandaag: klimaatpolitici in nevelen gehuld.
This morning's lengthy article appears under the heading " Climate politicians in a fog '.
Dan komt na deze titel een tekst met 9 overwegingen en 26 paragrafen.
This grandiose title is followed by a total of 9 headings and 26 points.

Context sentences for "titel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDie twee rollen vielen samen in een boek dat ik schreef met de titel: 'Origins'.
And those two roles came together for me in a book that I wrote called "Origins."
DutchIedereen weet natuurlijk waarom voor deze zo geforceerd overkomende titel is gekozen.
I wanted a Year of Sport, and now we have a Year of Education through Sport.
DutchIk kan jullie daar niet meer over vertellen omdat ik bij de titel ophield met lezen.
I can't tell you anymore about that one because I stopped reading it at the headline.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik leg deze stemverklaring af op persoonlijke titel.
Mr President, I am delivering this explanation of vote on my own behalf.
DutchMaar misschien mag ik de geachte afgevaardigde ten persoonlijken titel antwoord geven.
But perhaps I may, on a personal basis, respond to the honourable Member.
DutchIk zou graag op persoonlijke titel een opmerking van algemene aard willen maken.
I would just like to make a general remark, in a personal capacity.
DutchToen ik United States Poet Laureate was -- ik neem die titel graag in de mond.
But when I was United States Poet Laureate -- and I love saying that.
DutchDeze raad heeft zojuist een studie afgerond met de titel " Europese vraagstukken ".
This committee has just produced a study entitled 'European Issues '.
DutchIn dat geval denk ik dat het verslag een nieuwe titel zou moeten krijgen: " Het uitstel "!
I shall begin to feel that this report should be renamed: " The deferral "!
DutchIn mijn vorige interventie sprak ik voornamelijk op persoonlijke titel als rapporteur.
In my previous speech, I spoke mainly on my own behalf as rapporteur.
DutchZe hebben verder gestudeerd en hebben een hogere titel verkregen in het onderwijs.
They've gone back and they've gotten their Master's of Education.
DutchEr is een prachtig boek met de titel Spullen. ~~~ Het Verborgen Leven van Alledaagse Dingen.
There's a wonderful book called Stuff: The Hidden Life of Everyday Objects.
DutchDie titel kan die van arts zijn, maar ook die van natuurgenezer of homeopaat, enz.
That qualification could be in medicine, but it could also be in naturopathy or homeopathy etc.
DutchWij hebben een tweede begrotingslijn met de titel " wederopbouw " geopend.
We have created a second budgetary line entitled 'reconstruction '.
DutchWe hebben een jaarlijks symposium, met als titel: 'Leven in Ruimte'.
We have an annual gathering of people, and that is called Life in Space.
DutchHet nawoord van haar laatste boek draagt de veelzeggende titel " Ben ik bang?
The postscript to her last book is entitled: ‘ Am I scared?’
DutchHet agendapunt is door de plenaire vergadering aangenomen onder de titel " Hooligans ".
The item on the agenda as approved by the House is 'Hooligans '.
DutchMijnheer Souladakis, u heeft volkomen gelijk, we zullen de titel wijzigen.
Mr Souladakis, you are quite right, we will make the amendment.
DutchVoorzitter, de titel van het geheel is niet hooligans maar EURO2000, en dat lijkt mij ook prachtig.
Mr President, this debate is not entitled hooligans but Euro 2000, and this is great.
DutchIk denk dat de titel uiteindelijk u201CAudiovisuele media zonder grenzenu201D zal luiden.
However, I think it will become ‘ audiovisual without frontiers’.

Other dictionary words