NL toegeven
volume_up
{verb}

- Geachte afgevaardigde, ik wil graag toegeven dat de Commissie niet alles weet.
   – Mr Dunn, I am happy to admit that the Commission cannot know everything.
Ik moet toegeven dat ik op dit vlak even sceptisch ben als de milieucommissie.
I admit that I share the Committee on the Environment's scepticism on this point.
U moet toegeven dat de Commissie er niet in geslaagd is om dat element te veranderen.
You have to admit that the Commission has not been able to change this aspect.
Wij moeten toegeven dat het moeilijke tijden zijn om een begroting op te stellen.
We have to acknowledge that these are difficult times to frame a budget.
Ik geloof dat commissaris Verheugen dat moet toegeven.
I regret that Commissioner Verheugen did not acknowledge this.
Behalve zij die dat niet willen zien, zal iedereen dat moeten toegeven.
Anyone who has eyes to see must acknowledge that.
U zult moeten toegeven dat in elk geval twijfel heerst.
You must agree that there is at least room for doubt.
Op zichzelf, moeten we toegeven, is het een prachtig doel.
In itself, I'm sure we all agree, it is a wonderful goal.
Hoewel ik het met zijn motivatie eens ben, moeten we toegeven dat dit geen veilige benadering is.
Although I agree with his motivation, we must admit that this approach is not a safe one.
toegeven (also: erkennen, bekennen, biechten)
Ik moet echter toegeven dat de tijd dringt en dat de toestand dreigt te escaleren.
But I must confess that time is running out and the situation is threatening to escalate.
Ik moet toegeven dat het aanlokkelijk klinkt om deze procedure te laten vallen.
I must confess that the proposal to allow these provisions to be omitted is an attractive one.
Toch moet ik toegeven dat ik tegen het agenderen van deze kwestie heb gestemd.
Yet I confess I voted against placing this issue on the agenda.
Maar verantwoordelijke politici mogen niet toegeven aan hun frustratie.
But responsible politicians cannot give in to frustration.
Op sommige punten zullen we meer toegeven dan op andere.
We will give in some places more than we will give in other places.
We moeten niet toegeven aan de lidstaten die hierin onvoldoende investeren.
We must not give in to those Member States that are failing to invest sufficiently in this.
Als Turkse politici op dit punt niet toegeven, moeten de onderhandelingen worden opgeschort.
If Turkish politicians do not give way on this, the negotiations must be discontinued.
Ze door elkaar halen is toegeven aan demagogie.
To confuse them would be to give way to populist rhetoric.
Voorzitter, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dan graag willen toegeven, die zeggen dat het een belangrijke zaak is.
Mr President, there are of course very many people who are then glad to give way, who say that it is an important matter.
Ik moet nochtans eerlijk toegeven dat, zoals in het verslag te lezen stond, ook wij er niet in geslaagd zijn het begrip Europese toegevoegde waarde eenduidig te definiëren.
However, I must honestly admit that we have not succeeded either in coming up with a definition of what European added value might be, as you will see from the report.
toegeven (also: bekennen)
toegeven (also: erkennen, bekennen)
Europa moet niet toegeven aan de druk dat Europese bedrijven alleen mogen meedoen aan dat herstel als Europa dat zelf betaalt.
Europe should not yield to the demand that it should foot the bill in order for European industry to be allowed to get involved in recovery.
Het draait allemaal om toegeven, weerstand bieden, ja, nee, nu, later, impulsief, reflectief focus op het heden en focus op de toekomst.
It's all about yielding, resisting, yes, no, now, later, impulsive, reflective, present focus and future focus.
toegeven (also: onderdoen)
Het gaat niet op dat wij bij de verdediging van de belangen van onze ondernemers en consumenten altijd maar moeten toegeven.
It is not acceptable that the interests of our businessmen and consumers are treated as if we constantly have to kowtow.

Context sentences for "toegeven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMaar daarna, hoe meer ik er over nadacht, hoe meer ik moest toegeven aan mezelf.
But then, the more I thought about it, the more I had to be honest with myself.
DutchMaar we moeten toegeven dat zij niet de oplossing voor al onze problemen biedt.
However, it must be admitted that it is not the solution to all our problems.
DutchIn haar verslag van 25 maart 1998 heeft de Commissie dit ook moeten toegeven.
In its report of 25 March 1998, the Commission was forced to recognize this.
DutchU moet toch toegeven dat we geen enkele vooruitgang boeken met de huidige aanpak.
You must recognise that we are making no progress whatsoever with the current approach.
DutchAnders moet de Raad eerlijk toegeven dat hij dit streven niet ziet zitten.
Otherwise, it should have said honestly that it disagreed with the endeavour.
DutchWij moeten echter toegeven dat dit Handvest een stap in de goede richting is.
But it has to be said that this Charter is a step in the right direction.
DutchWe moeten echter toegeven dat dit een alleszins aanvaardbaar compromis is.
Yet it must be acknowledged that this is a perfectly acceptable compromise.
DutchIk ken de Baskische kust goed en moet toegeven dat dit weer mij tegenviel.
I know the Basque coast very well and was rather disappointed for those participating.
DutchWe mogen niet toegeven, want anders verliezen we iedere controle op onze voedselketen.
We ought to stick to our guns; otherwise, we shall lose all control over our food chain.
DutchToch wil ook ik met nadruk zeggen dat ik niet aan paniek wil toegeven.
Nonetheless, I too want to express my determination not to succumb to panic.
DutchWat de regels voor de jacht betreft, moet ik toegeven dat ik niet bevoegd ben.
With regard to the regulations for hunting, I must say that this lies outside my competence.
DutchLaten we onszelf niet voor de gek houden maar ronduit toegeven dat dat een morele noodzaak is.
Let us not hide our face, let us recognise it frankly, it is a moral necessity.
DutchIk wil intussen wel toegeven dat dit verslag twee positieve punten heeft.
I recognise, however, that there are two positive points in this report.
DutchOok moeten we toegeven dat het gezegde van de pot verwijt de ketel hier wel degelijk opgaat.
We also need to recognise that people who live in glasshouses should not throw stones.
DutchWie het gemeenschappelijk standpunt ernstig analyseert moet toegeven dat de democratie werkt.
Upon serious analysis of the common position, it has to be said that democracy works.
DutchWe moeten nu niet toegeven aan de druk van bedrijven die bang zijn ontmaskerd te worden.
We must not now bow to the pressure of companies that are frightened about being unmasked.
DutchNu moeten we wel toegeven dat deze termijnen langer uitvallen dan voorzien.
It has to be noted that the delay has been longer than anticipated.
DutchGezien de argumenten die ik hiervoor heb gegeven, zullen wij echter aan deze druk niet toegeven.
But we will not succumb to this pressure, based on the arguments I have submitted.
DutchEn ik moet toegeven dat ik mij liever door dat comité laat leiden dan door mevrouw Breyer.
I would really much rather be guided by that committee than, I am afraid, by Mrs Breyer.
DutchZij zal dan namelijk moeten toegeven dat haar opnamecapaciteit tekort schiet.
It will demonstrate a lack of ability to assimilate on its part.