"toestel" English translation

NL

"toestel" in English

NL toestel
volume_up
{het}

toestel (also: vliegtuig)
Dat klinkt niet veel, maar het is erg belangrijk, om er voor te zorgen dat het toestel in de categorie hobbyvliegtuig valt.
within the light sport aircraft category.
De derde vraag houdt verband met de controle op toestellen die een veiligheidsrisico vormen.
The third question has to do with checks on aircraft that are a safety risk.
Naar verluidt zijn toestellen uit arme landen bij 92 % van alle vliegtuigongelukken betrokken.
It is said that aircraft from poor countries are involved in 92 % of all air accidents.
toestel
Elk elektrisch toestel, een apparaat, verlengsnoer, wat dan ook, moet het stopcontact kunnen vertellen, "Zeg stopcontact, dit is te veel stroom.
Any electrical device -- an appliance, an extension cord, whatever -- must be able to tell the power outlet, "Hey, power outlet, I'm drawing too much current.
Hergebruik van hele toestellen is ook belangrijk, niet alleen voor het milieu, maar ook vanuit een sociaal oogpunt.
The re-use of whole appliances is important too, not only in terms of the environment, but also from a social point of view.
Wij weten bitter weinig over de invloed die deze toestellen en deze straling op korte en lange termijn op de gezondheid van de mens hebben.
How radiation from these appliances affects people's health in the short and long term is something we know very little about.
toestel (also: inrichting, middel, apparaat)
volume_up
device {noun}
Dit toestel zond de brief dan automatisch naar de bestemmeling als een e-mail.
This device would automatically send the intended person the letter as an email.
Dit is een fantastisch toestel, maar het is het equivalent van een Magisch Tekenbord.
This is an amazing device, but it's the equivalent of an Etch A Sketch.
Ik kreeg een toestel voor gebareninterface, een bewegingsgevoelig toestel dat twee dollar had gekost.
What I got is basically a gesture interface device that actually acts as a motion-sensing device made for two dollars.
toestel (also: apparaat, machine)
Voorzitter, ik kom hier binnen in de zaal en ik stel vast dat mijn stemkaart verdwenen is uit het toestel.
Mr President, I have just got here only to find that my voting card is missing from the machine.
Ik stond op en sprong op mijn cardio-glider, een toestel waarmee je al je spieren traint.
So I got up and I jumped onto my cardio glider, which is a full-body, full-exercise machine.
Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat er iets mis is met het toestel, maar desondanks beschouw ik mijn spreektijd hiermee als beëindigd.
Mr President, I do not believe that the machine has worked properly, but I assume that my speaking time is over.
toestel (also: hoop, schare, troep, verzameling)
volume_up
set {noun}
Dan komen we bij de beschaving met het kleine tv-toestel en een kanon erboven.
And then we get to the civilization above the little TV set with a gun on it.
Ik kwam dus vol verwachting naar Straatsburg, zette mijn toestel aan vanmiddag en het bleek niet het geval te zijn.
So I came to Strasbourg full of anticipation and turned my set on this afternoon, only to find that this was not the case.
Verschillende föhns, elektrische tandenborstels, staafmixers, waterkokers, tv-toestellen enzovoort, verschillen nauwelijks in recycleerbaarheid.
Different makes of hairdryers, electrical toothbrushes, hand blenders, kettles, TV sets etc., hardly differ in terms of recyclability.
(Gelach) We filteren met enkele eenvoudige toestellen; we verzamelen ongeveer een miljard microben door een enkele dag te filteren bovenop een gebouw in New York City.
(Laughter) We filter through some simple apparatuses; we collect on the order of a billion microbes from just a day filtering on top of a building in New York City.
toestel (also: ambachtslui, vak, ambacht, vakmanschap)
volume_up
craft {noun}

Context sentences for "toestel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat had overigens het voordeel dat het toestel nooit stuk ging.
One consequence of that, by the way, is that the phone never broke.
DutchIk voelde aan dat er mogelijkheden waren voor een toestel dat licht kon concentreren.
And I really felt that there would be potential to build some kind of thing that could concentrate light.
DutchMaar waar zou het meest nabije AED-toestel zijn om deze patiënt te helpen?
But where would be the nearest AED to help this patient?
DutchIk vind niet dat men voor de gemakkelijkste oplossing mag kiezen en het toestel zomaar mag uitschakelen.
I do not mean here the well-known advice, simply to press the off button.
DutchDe e-mailadressen van mobiele telefoons van NTT DoCoMo zijn gebaseerd op telefoonnummers van het toestel.
The e-mail addresses of NTT DoCoMo mobile phones are based on the phones ' telephone numbers.
DutchWe zouden ons zelfs drie Eurofighters per jaar kunnen veroorloven, mocht dat toestel ooit echt in gebruik wordt genomen.
We could even pay for three Eurofighters a year, if they ever reach squadron service.
DutchZorg voor een grondploeg om 't toestel te checken.
Have a ground crew there to confirm the condition of the plane.
DutchVier Europese landen hebben miljoenen euro's in het toestel en de bijbehorende wapensystemen geïnvesteerd.
Millions of euros have been invested by four European countries and the weapons systems built around it.
DutchIk krijg net contact met generaal Esperanza's toestel.
Sir, General Esperanza's plane is on the scope.
DutchHet is mogelijk dat ik maar een paar knoppen van het mobieltje gebruik, slechts drie opties van het toestel.
It has 300 options, I'm paying for 300; I'm using only three but I'm willing to live with it, therefore it is scaling up.
DutchVoor de verbrandingsmotor was dat wel zo omdat men naar een lichtgewicht toestel zocht, omdat het tenslotte mee vervoerd moest worden.
But if you're trying to generate solar energy in a static place the weight doesn't matter so much.
DutchHet toestel mag nooit worden gefotografeerd.
It's never allowed to be photographed.
DutchHet toestel landde met een half uur vertraging.
DutchHij laat 't toestel neerstorten.
Jesus Christ, he's gonna crash the plane!
DutchJullie laten dat toestel met rust.
DutchJe huurde het toestel.
DutchDergelijke ervaring bestaat bijvoorbeeld in de tragische crash van het toestel van Helios Airways in Griekenland vorig jaar zomer waarbij 121 mensen om het leven kwamen.
Such experience is provided, for example, by the tragic crash of the Helios airline jet in Greece last summer in which 121 people died.
DutchIk merk hierbij op dat juist deze regering de aanschaf van de A-400 M heeft afgewezen, terwijl dit toestel toch een essentieel onderdeel is van een Europese defensiemacht.
I note that this is the very government that rejected the A-400 M, which is, after all, the key element in European defence capability.
DutchDe zoon van de piloot van het eerste toestel bevond zich aan boord van het tweede: dit geeft een idee van de tragedie die de strijd ook voor hulpverleners met zich meebrengt.
The son of the pilot of the first plane was on board the second, which illustrates the tragedy as far as those engaged on missions of mercy are concerned.