"toetsing" English translation

NL

"toetsing" in English

NL toetsing
volume_up
{de}

toetsing (also: beproeving, poging, onderzoek, examen)
volume_up
test {noun}
Ik hoop van harte dat hun sympathieke voorstellen de juridische toetsing kunnen doorstaan.
I sincerely hope that their compassionate proposals can stand the test of legislation.
De toetsing van je wereldbeeld vindt plaats op je begrafenis.
The test of your worldview is how you act at the funeral.
Maar een kritische toetsing is meer dan een wensenlijstje.
But a critical test is more than a shopping list.
De mid term review is in mijn ogen een toetsing van Agenda 2000 en de huidige regelingen.
For me, a 'mid-term review ' means reviewing Agenda 2000 and the current rules.
Deze collegiale toetsing is een fantastische, gedurfde onderneming.
This peer review is a fantastic, very daring endeavour.
Het toetsingskader en de toetsing bestaan al.
The review framework and the review process already exist.

Context sentences for "toetsing" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet is dus niet zoals de heer Pasty zegt dat het slechts een toetsing was.
So it is not the case, as Mr Pasty says, that it was just an electronic check.
DutchAndere landen hebben de toetsing van dubbele strafbaarheid behouden of heringevoerd.
Others have retained or reintroduced verification of double criminality.
DutchDe toetsing van een mechanisme dat nog niet werkbaar is zal dus des te riskanter zijn.
The assessment of a system that is not as yet operational will only be even more risky.
DutchHet Protocol nr. 9 bepaalt met zoveel woorden voor 2001 een toetsing van het ecopuntensysteem.
9 makes explicit provision for the ecopoint system to be reviewed in 2001.
DutchEr heeft geen enkele betrouwbare toetsing van de eigen analyses plaatsgevonden.
It did not perform any reliable assessment of its analysis.
DutchDe moeilijkheden die bij de toetsing blijven opduiken zijn evenwel ontmoedigend.
Yet the difficulties with verification, which are still being encountered, are anything but encouraging.
DutchWij hebben vaak gesproken over benchmarking, toetsing, enzovoort.
There has been so much talk about benchmarking, dialogue and so on.
DutchDe toetsing van de naleving van dit beginsel is echter niet bevredigend.
Nonetheless, verification of the observance of this principle is not being carried out satisfactorily.
DutchBent u van mening dat een toetsing door het Europees Hof van Justitie ook tot een positief resultaat zal leiden?
Do you believe that this will stand up to scrutiny by the European Court of Justice?
DutchDeze werkwijze is in overeenstemming met de relevante procedures en garandeert tegelijkertijd een goede toetsing.
This option accords with established procedures and ensures proper scrutiny.
DutchOok kunnen we niet zonder het werk dat in Ispra en elders wordt uitgevoerd op het gebied van toetsing en normbepaling.
We need the testing and standards work that is done in Ispra and elsewhere.
DutchWij spreken ook over bijlage 2bis en dan gaat het over een toetsing met betrekking tot bepaalde specifieke kenmerken.
We are also discussing Annex IIa, which involves verification of certain specific qualities.
DutchTen eerste werkt het systeem, wat de bewaking, rapportage en toetsing betreft, uitstekend.
First, as far as monitoring, the submission of reports and verification are concerned, the scheme is operating very well.
DutchDit verzoek is gebaseerd op artikel 35 van het Reglement, betreffende toetsing van de rechtsgrondslag.
The reason for this lies in Rule 35 of the Rules of Procedure, which concerns verification of the legal basis.
DutchHet gebruik van additieven is na zorgvuldige, wetenschappelijk toetsing in veel gevallen een technologische noodzaak.
The use of additives is, after careful scientific testing, a technological necessity in many cases.
DutchDeze toetsing maakt onlosmakelijk deel uit van de onderhandelingen met de lidstaten over de structuurfondsprogramma's.
This is an integral part of the negotiation of the Structural Funds programmes with the Member States.
DutchToetsing dient individueel te geschieden.
The documents must be examined on a case-by-case basis.
DutchIn de grote hoop papier die wij daaromtrent produceerden, is er inmiddels erg weinig dat de toetsing aan de realiteit heeft doorstaan.
The mass of paperwork we have produced on the subject bears little resemblance to reality.
DutchIn Cardiff zijn de actieplannen voor de werkgelegenheid van de nationale regeringen voor het eerst aan een toetsing onderworpen.
Cardiff saw the first assessment of the national action plans for employment drawn up by each government.
DutchTijdens een eerder debat heb ik de uitbreiding beschreven als een proces van voortdurende toetsing in plaats van een eenmalig examen.
In a previous debate, I described enlargement as a process of continuous assessment, not a one-off exam.