NL toevallig
volume_up
{adjective}

1. general

toevallig (also: incidenteel)
volume_up
chance {adj.}
Heeft iemand toevallig vanochtend een rekenmachine meegenomen?
By any chance, did anyone happen to bring with them this morning a calculator?
Het zogenaamde " Oostenrijkse strategiedocument " belandde toevallig in onze handen.
The so-called 'Austrian strategy document ' came to us quite by chance.
Mijnheer de Voorzitter, toevallig zat u de vergadering van maart om dezelfde tijd voor.
Mr President, by chance you were chairing this sitting in March this year.
toevallig (also: bijkomend, meer, verder, incidenteel)
Ik denk dat hij vond dat de grootste dingen in het leven toevallig waren.
I think he felt that the greatest things in life were accidental, and perhaps not planned at all.
Louis Kahn: Hoe toevallig onze existentie in feite is, en hoe vol met invloeden van omstandigheden.
Louis Kahn: How accidental our existences are really and how full of influence by circumstance.
Het gevaar bestaat dat de lidstaten niet gelijk behandeld worden, of het nu bewust of toevallig gebeurt.
The risk that the Member States are not given the same treatment exists, whether it occurs consciously or is merely a reflection of accidental discrimination.
Het geplande aantal munten is niet toevallig gekozen.
The number of coins planned was obviously not chosen at random.
Overigens is de opsomming van deze terreinen niet toevallig, want het maakt verschil hoe de computers worden gebruikt.
These fields were not chosen at random, but because they vary in the way in which they use computers.
De willekeurige tekens die toevallig aan de gebruiker werden getoond, waren W, A, I, T, die natuurlijk een woord spellen.
The random characters that happened to be shown to the user were W, A, I, T, which, of course, spell a word.
toevallig (also: gelegenheids-)
toevallig (also: toevalligerwijs)
Wat we gisteren zagen, is dat elke reactie toevallig was. ~~~ Ze vlogen gewoon door de lucht en bonden zich, en er gebeurde iets.
And what we saw yesterday was every reaction was fortuitous; they just swooped in the air and bound, and something happened.
Dit verzuim, dat heus niet toevallig is, zegt veel over de wil van de Commissie om iedere verdediging van de lid-staten op dat vlak af te schaffen.
This omission, which is certainly not fortuitous, speaks volumes about the Commission's intention to abolish all the defences of States in this area.

2. philosophy

toevallig (also: contingent)

Context sentences for "toevallig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDus Browniaans beweging, die toevallig een ruwheid van twee heeft, draait rond.
So Brownian motion, which happens to have a roughness number of two, goes around.
DutchTurkije terroriseert deze mensen, deze Turkse burgers die toevallig christenen zijn.
It aims to terrorise those citizens, Turkish citizens, who happen to be Christians.
DutchHij zei: "Dat is ook toevallig... ~~~ Het heet namelijk "black box-handel".
And he said, "It's funny you ask that, because it's actually called black box trading.
DutchToevallig kom ik uit een regio waar deze voorlichting heeft plaatsgevonden.
I happen to come from a region where such education has been provided.
DutchWe hebben toevallig nummer 3 en 4." ~~~ Dit zeggen we tegen de proefpersoon.
We happen to have number three and number four," we tell the subject.
DutchHij zocht een Turkse vrouw in het boek omdat ik er toevallig een was.
He was looking for a Turkish woman in the book because I happened to be one.
DutchAls je toevallig op Mars was toen deze massa insloeg, was het een erg slechte dag op Mars.
If you happened to be on Mars when this impactor hit, it was a really bad day on Mars.
DutchMensenrechten kunnen niet terzijde worden geschoven als dat toevallig goed uitkomt.
Human rights cannot be set aside for the convenience of the moment.
DutchWoorden en enthousiasme zijn toevallig het recept voor lexicografie.
And words and enthusiasm actually happen to be the recipe for lexicography.
DutchShakespeare was hier toevallig iets op het spoor, zoals gewoonlijk.
And as it happens, Shakespeare was onto something here, as he generally was.
DutchToevallig vinden hier dezer dagen twee andere gebeurtenissen in Straatsburg plaats.
Over these few days, there are two other curious coincidences taking place here in Strasbourg.
DutchIk denk dat het niet toevallig is wij dit dossier juist op dit moment afronden.
I think that the date that we are reaching is not insignificant.
DutchHeeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
DutchMaar één van hen heeft toevallig wellicht twee getallen in de juiste volgorde gezet.
But one of them, by luck, may put two numbers in the right order.
DutchToevallig ben ik de minister die verantwoordelijk is voor de plaatselijke ontwikkeling in Ierland.
As it happens, I am the Minister responsible for local development in Ireland.
DutchHet lijkt net iets te toevallig dat dit jaar hetzelfde gebeurt als vorig jaar.
It seems too much of a coincidence that it happened exactly the same this year as it did last year.
DutchDit is een foto van mieren, het konijn was toevallig op die plek.
This is really a picture of ants, and the rabbit just happens to be there.
DutchDe voorbeelden die ik u eerder gaf waren toevallig wel prioriteiten.
The examples which I gave earlier were, curiously, genuine priorities.
DutchDit is toevallig een leegstaand winkelcentrum in St. ~~~ Louis dat heringericht is als kunstruimte.
So this happens to be a dead mall in St. Louis that's been re-inhabited as art-space.
DutchHier is een website, VisibleBody.com, waar ik toevallig op terechtkwam.
Here's a website, VisibleBody.com, ~~~ that I stumbled across.