"toevloed" English translation

NL

"toevloed" in English

NL toevloed
volume_up
{de}

toevloed (also: toeloop, zondvloed, overstroming, vloed)
volume_up
flood {noun}
Mijnheer de Voorzitter, we kunnen niet anders dan geschokt en ontroerd zijn door de toevloed van Kosovaarse vluchtelingen die het machtsmisbruik van de Servische milities ontvluchten.
Mr President, it is difficult not to be shocked and moved by the flood of Kosovar refugees fleeing the barbaric acts of the Serbian militias.
De toevloed van textielproducten vanaf januari 2005 was te voorzien en het is ontstellend dat de Commissie er niet klaar voor was en dat zij niet snel genoeg heeft gereageerd.
The flood of textiles since January 2005 had been on the cards and it is appalling that the Commission was neither ready for it, nor sufficiently flexible to react to it.
toevloed (also: instroming, binnenstroming)
volume_up
inflow {noun}
toevloed
volume_up
afflux {noun}
toevloed (also: stroom, stortvloed)
volume_up
spate {noun}
toevloed (also: drukte, toeloop, gedrang)
volume_up
squash {noun}

Context sentences for "toevloed" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDoor deze toevloed worden onze menselijkheid en onze beschaving zwaar op de proef gesteld.
It is putting our humanitarianism and our civilisation to the test.
DutchWij weten immers dat deze toevloed van vluchtelingen een zware aanslag op de begrotingen van deze landen betekent.
We are fully aware that massive flows of refugees into a country places heavy demands on its budget.
DutchDoor het hoge aantal vacatures heeft de toevloed zeker niet de werkloosheid vergroot in deze twee sectoren.
Given the high number of vacancies, the influx certainly did not increase unemployment in those two sectors.
DutchGebeurt dit niet, dan zullen we het terrorisme en de toevloed van migranten nooit effectief kunnen aanpakken.
If this does not happen, we shall never be able to deal effectively with terrorism and the influx of emigrants.
DutchSinds het begin van de jaren " 90 kent Europa een toevloed van vluchtelingen die om allerlei redenen hun land verlaten.
Since the start of the 1990s, the European Union has been experiencing an influx of refugees who have fled their countries of origin for various reasons.
DutchDe toevloed van vluchtelingen in de Europese Unie heeft er evenwel toe geleid dat de opnamebereidheid in de lidstaten de afgelopen jaren snel is gedaald.
However, due to the influx of refugees into the European Union, the receptiveness of Member States has declined rapidly in recent years.
DutchBovendien heeft de toevloed van goedkoop buitenlands graan de graanprijzen met ongeveer 35 procent gedrukt ten opzichte van 2003, toen Polen nog geen lid was van de Unie.
Secondly, in a public statement yesterday, the Turkish Minister of Agriculture declared that ‘ there is no reason for concern’.
DutchDe idee is dat de mieren daarbinnen zijn, en dat elke mier een bepaalde toevloed van mieren langs zichzelf ervaart -- een stroom van contacten met andere mieren.
But the idea is that the ants are in there, and each ant is experiencing a certain flow of ants past it -- a stream of contacts with other ants.
DutchDe groei van de toeristenstroom naar Midden-Europa zal vermoedelijk de druk op die regio's in de EU die te lijden hebben onder een te grote toevloed verminderen.
The growing tourist influx into Central Europe is expected to alleviate the pressure upon the EU regions currently suffocating from the over-abundant flow of tourists.
DutchBovendien kunnen met dit fonds noodmaatregelen gefinancierd worden wanneer men geconfronteerd wordt met een toevloed van mensen op zoek naar internationale bescherming.
The fund will also contribute to the financing of emergency measures in the event of a massive influx of people who are in desperate need of international protection.
DutchWij hebben gisteren een debat gehouden over de toevloed van Koerdische vluchtelingen in Italië en hebben gemerkt hoe moeilijk het is problemen op het ogenblik dat ze acuut zijn te behandelen.
Yesterday, we had a debate on the arrival of Kurdish refugees in Italy, and we saw how difficult it is to discuss problems in the heat of the moment.
DutchIedereen beseft immers dat een massale toevloed van ontheemden de maatschappelijke vrede en het sociale en economische evenwicht van het betrokken land in gevaar kan brengen.
Can anyone fail to see that a massive flow of displaced people may undermine civil peace and the social and economic equilibrium of a nation which undergoes such an event?
DutchNaast de structurele maatregelen stelt de Commissie voor uit het Vluchtelingenfonds noodmaatregelen te financieren ingeval van een plotselinge en massale toevloed van vluchtelingen.
In addition to the structural measures, the Commission proposes to use this Fund to finance emergency measures in the event of an unexpected massive influx of refugees.
DutchWe gaan verder naar beneden en nemen een kijkje in Bangladesh en zien wat de impact zal zijn van de dubbele toevloed van water uit het noorden en de stijgende zeeën in het zuiden.
And we're going to cruise down and take a look at Bangladesh and see what the impact will be of twin increases in water coming from the north, and in the seas rising from the south.
DutchHet tweede onderwerp dat deze zomer vaak de voorpagina's gehaald heeft, is de toevloed van illegale migranten afkomstig uit Afrika, met name aan de kusten van de Canarische Eilanden en van Lampedusa.
The second issue that has kept us busy over the summer is the influx of illegal immigrants from Africa, particularly on the shores of the Canary Islands and Lampedusa.