"toevoegen" English translation

NL

"toevoegen" in English

NL toevoegen
volume_up
[voegde toe|toegevoegd] {verb}

Men kan actie en spanning toevoegen, of de hele campagne een andere kant op sturen.
Add action or excitement, or change the direction of the entire campaign.
Ik wil daaraan toevoegen dat amendement 10 op dat voorstel volledig aanvaardbaar is.
I would like to add that Amendment No 10 to that proposal is wholly acceptable.
Helaas, moet ik eraan toevoegen, wordt er in de gevangenissen nog steeds gefolterd!
Unfortunately I have to add that torture is still taking place in the prisons!
Argumenten hiertegen omtrent zogezegd de nutteloze vertraging worden opgevangen door een urgentieprocedure die aan het amendement is toegevoegd.
Arguments against this on grounds of the supposed unnecessary delay are overcome by an urgency procedure which is appended to the amendment.
Zij doelt, zonder dit te zeggen, op de " aërosol-verklaring " die de Commissie heeft toegevoegd aan het comitologiebesluit van juni 1999.
Without saying so she refers to the " aerosol declaration " which the Commission appended to the comitology decision of June 1999.
Het gehele verslag zal vanavond beschikbaar zijn op internet, dames en heren, en dat geldt ook voor alle kaarten en grafieken die eraan toegevoegd zijn.
The complete report, ladies and gentlemen, will be available as of this evening on the Internet, along with all the appended maps and statistics pertaining thereto.
toevoegen (also: aanhechten)
toevoegen (also: erbij doen)
Men kan actie en spanning toevoegen, of de hele campagne een andere kant op sturen.
Add action or excitement, or change the direction of the entire campaign.
Maar ik wil toevoegen " woon- of werklandprincipe ", twee keer.
But I would like to add 'the country of residence or employment principle ', twice.
Ik zou drie opmerkingen willen toevoegen over de financiële vooruitzichten.
I would like to add three comments on the financial perspectives.

Context sentences for "toevoegen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk wil hier evenwel aan toevoegen dat niet alleen de Commissie actief moet zijn.
I would say, however, that it is not just the Commission that can do things.
DutchIk zou echter nog iets willen toevoegen aan mijn commentaar op amendement 3.
With regard to Amendment No 3, however, I would like to make an additional point.
DutchU sprak over de frustratie van de politici; ik zou daar cynisme aan willen toevoegen.
You said that politicians feel a sense of frustration, not to mention cynicism.
DutchIk moet hieraan wel toevoegen dat de moeilijkheid hem in de uitwerking zit.
Notwithstanding those remarks, as the saying goes, the devil is in the detail.
DutchEn ik zou daar nog aan willen toevoegen dat Jack Lord dit al bijna 10 jaar geleden zei.
With that, I would like to just say that Jack Lord said this almost 10 years ago.
DutchIk wil hieraan toevoegen dat ik niets tegen vrouwen heb, die ik grenzeloos respecteer.
Let me also say that I am not against women, for whom I have infinite respect.
DutchOp die manier kunnen wij later nog stelsels toevoegen en eventuele problemen verhelpen.
This will give us room to make additions later on, as and when problems arise.
DutchIk moet er gelijk aan toevoegen dat dit niet zomaar twee weken extra betekent.
I should say that this does not mean giving anybody a further two weeks.
DutchIk wil hieraan toevoegen dat het Handvest op veel punten onduidelijk is.
I would even go so far as to say that this Charter contains many ambiguities.
DutchWat kan het Handvest in deze vorm nog toevoegen behalve ernstige verwarring?
So what can a Charter of this kind bring to the situation, apart from serious confusion?
DutchIk zou hieraan willen toevoegen dat dit amendement mij niet onmisbaar lijkt.
Nor do I think that the changes it makes are essential, if I may say so.
DutchAnderen wilden hieraan een regelgeving inzake het algemeen belang toevoegen.
Others have tried to pave the way for a regulation of general interest.
DutchTegelijkertijd moet ik hieraan toevoegen dat het gaat om een verordening van de Raad.
But I should mention at the same time that this is a Council regulation.
DutchWat de inhoud betreft, zou ik nog iets willen toevoegen aan wat hier tot nu toe is gezegd.
I would like to comment on another point in addition to what we have already heard.
DutchWe moeten aan dit verslag amendementen toevoegen die hergebruik van inktpatronen waarborgen.
We need amendments in this report to ensure that those cartridges are refilled.
DutchIk moet hieraan toevoegen dat de verschillende fracties er dezelfde mening op na houden.
I have to say that this attitude has also been adopted by the various political groups.
DutchIk moet er nog iets aan toevoegen: we hebben marktdenken geïntroduceerd in Natura 2000.
Furthermore, I must say something else: we have created a market spirit for Natura 2000.
DutchAan die structuur zou ik graag een belangrijk detail willen toevoegen.
I would like to fill in an important piece of detail within the framework.
DutchWater aan voedingswaren toevoegen om de consument op te lichten is een verachtelijke praktijk.
The practice of adding water to food in order to cheat the consumer is despicable.
DutchHet is mijn fractie vervolgens niet gelukt deze passage opnieuw te doen toevoegen.
And my group has not subsequently managed to have it reintegrated.