"toevoer" English translation

NL

"toevoer" in English

EN

NL toevoer
volume_up
{de}

1. general

toevoer (also: voer)
volume_up
feed {noun}
(Muziek) Ik zal laten zien hoe de capillaire toevoer werkt, hoe het zich voedt, Ik zal in staat zijn om al de cellen in die stengel te laten zien.
(Music) I will show how the capillary action works, how it feeds, I'll be able to get all the cells inside that stem.
Het had een live toevoer met een 24-uurscompensatie, zodat je de veranderende relaties kon zien, en wat demografische informatie die door AT&T's data onthuld werd.
And it had a live feed with a 24-hour offset, so you could see the changing relationship and some demographic info coming through AT&T's data and revealing itself.

2. electronics

volume_up
power {noun}
En dus was de eerste gedachte die opkwam, overal waar we parkeren hebben we toevoer van elektriciteit.
And so the first thought that came to mind is, everywhere we park we have electric power.

Context sentences for "toevoer" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEen optimale toevoer van deze stoffen is bepalend voor de gezondheid en het prestatievermogen van de mens.
An optimal supply of these substances is vital for human health and performance.
DutchInvesteringen in onderwijs vergroten de toevoer van nieuwe ideeën.
Investments in education are increasing the supply of new ideas.
DutchZo'n beleid zou het mogelijk maken om de veiligheid en de diversiteit van de toevoer te waarborgen.
Such a policy would make it possible to safeguard the security and diversification of supplies.
DutchZonder een voortdurende toevoer van water kunnen wij niet leven.
Without a continuous supply of water, we would not survive.
DutchDe VS zijn sterk geïnteresseerd in een bevriend regime, dat de continue toevoer van goedkope olie garandeert.
The USA is very keen to have a friendly regime that guarantees the continued supply of cheap oil.
DutchNetwerkaanbieders hebben er echter geen belang bij de knelpunten in de toevoer naar buurlanden weg te nemen.
Network operators, however, have no interest in removing bottlenecks in the supply to their neighbours.
DutchEr bestaat geen tekort aan fossiele brandstoffen en de toevoer kan alleen door politieke inmenging onderbroken worden.
There is no shortage of fossil fuel and only political interference can interrupt the supplies.
DutchIk heb al eerder aangegeven dat dit een alternatief kan zijn voor quotaverlaging als mechanisme om de toevoer te beheersen.
I have urged this before, as an alternative to using a quota cut as a mechanism to control supply.
DutchIn de mededeling wordt gesteld dat de zekerheid van de toevoer niet uitsluitend in nationaal verband gezien mag worden.
The communication argues that security of supply should not be seen exclusively in a national context.
DutchWij hebben een toevoer van nieuwe middelen nodig.
We need some way of providing new resources.
DutchKijk ik echter naar alle Russische bronnen waaruit de energie wordt geleverd, dan zie ik dat de toevoer constant is.
But on evaluating all the energy resources supplied from Russia, I discovered a continuous flow of energy resources.
DutchIn de eerste plaats moet de toevoer van strijders en wapens met man en macht worden tegengegaan door strenge grenscontroles.
Firstly, there must be an all-out effort to discontinue the supply of fighters and weapons by introducing strict border control.
DutchVoor de elektriciteitsproductie is de invoering van communautaire wetgeving inzake de toevoer naar het elektriciteitsnet een erg belangrijke stap.
For electricity production the introduction of a Community-wide law on inputs to the grid is a most important step.
Dutch(Muziek) Ik zal laten zien hoe de capillaire toevoer werkt, hoe het zich voedt, Ik zal in staat zijn om al de cellen in die stengel te laten zien.
(Music) I will show how the capillary action works, how it feeds, I'll be able to get all the cells inside that stem.
DutchWe hebben een grotere vraag naar ideeën nodig, die grotere markten waar ik het eerder over had, en een grotere toevoer van ideeën voor de wereld.
We need a greater demand for ideas -- those larger markets I was talking about earlier -- and a greater supply of ideas for the world.
DutchWe hebben al gezien wat er gebeurt wanneer de interne markt niet werkt, wanneer deze niet geheel is voltooid, wanneer de toevoer niet is gewaarborgd.
We have already seen what happens when the internal market does not work, when it is not fully completed, when supplies are not secured.
DutchAl vele jaren lang voert de Commissie een beleid dat een dergelijke intensivering bevordert in gebieden dicht bij de plaatsen van toevoer van veevoeder.
For many years, the Commission has implemented a policy that favours this increase in regions close to the provision of feedingstuffs.
DutchEen ander onderdeel is een project gericht op de toevoer van drinkwater, dat door het Internationaal Comité van het Rode Kruis zal worden uitgevoerd.
It also includes a project aiming at ensuring the transport of drinking water which will be carried out by the international committee of the Red Cross.
DutchDat zou een constructieve bijdrage leveren aan het afsnijden van de toevoer van militair materieel aan zowel de Soedanese regering als de gewapende Janjaweed-militie.
This would play a constructive role in helping to cut off military supplies to both the Sudanese Government and the Janjaweed armed militia.
DutchBehalve politieke overwegingen is een primaire risicofactor dat in geval van onvoldoende voorraden en reserves een onderbreking van de toevoer waarschijnlijk is.
Besides due political considerations, the probability of supply disruptions caused by insufficient spare capacities and reserve levels is a primary risk factor.