"tot gevolg hebben" English translation

NL

"tot gevolg hebben" in English

NL

tot gevolg hebben {verb}

volume_up

Context sentences for "tot gevolg hebben" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet uitblijven van herstel zal meer sociaal-economisch leed tot gevolg hebben.
However, if recovery is not achieved the outcome will be increased socio-economic hardship.
DutchBovendien zal het voorstel grote besparingen voor al onze burgers tot gevolg hebben.
The proposal will also produce substantial savings for our peoples.
DutchHet OPS tast het zenuwgestel aan en kan ernstige vormen van hersenschade tot gevolg hebben.
OMS attacks the nervous system and can cause severe forms of brain damage.
DutchLawaai kan fataal letsel aan de oren en bloedingen in de hersenen en longen tot gevolg hebben.
The din can cause permanent damage to the ear bones, and brain and lung haemorrhage.
DutchDit passeren van grenzen moet niet tot gevolg hebben dat eisen en voorwaarden steeds veranderen.
This should not lead to the constant changing of requirements and conditions.
DutchEén enkele, geïntegreerde tekst zal een starre situatie tot gevolg hebben.
A combined, consolidated text would create an inflexible situation.
DutchDe verminking kan zware schade aanrichten en zelfs de dood tot gevolg hebben.
Such violation can lead to serious injury and to actual death.
DutchEr zijn enorme problemen op dit moment die veel vertraging tot gevolg hebben.
We are currently facing enormous problems in this regard, which are causing a great deal of delay.
DutchDit zou een enorme verspilling van hulpbronnen tot gevolg hebben.
The result would be a great waste of resources if this were not the case.
DutchDaarnaast zou dit een belangrijke stijging van de sociale en economische kosten tot gevolg hebben.
There would also be a significant increase in social and economic costs.
DutchAnderzijds kan gentechnologie tot gevolg hebben dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen toeneemt.
On the other hand, genetic engineering may result in more pesticide use.
DutchLukt dit niet, dan zal dat nieuwe afbakeningsproblemen en rechtsonzekerheid tot gevolg hebben.
If we do not succeed in this, the result will be new demarcation problems and legal uncertainty.
DutchElk nieuw besluit dat we nemen, kan herstructureringen tot gevolg hebben.
Each new decision we take may result in restructuring.
DutchDeze maatregelen zullen ook altijd een betere uitwisseling van informatie tot gevolg hebben.
In each case they will enhance the sharing of information.
DutchDe herziening moet tot gevolg hebben dat de Europese consument en belastingbetaler meer waar voor zijn geld krijgt.
For EU consumers and taxpayers, the review should ensure better value for money.
DutchIntrekking van de steun aan de Europese tabaksteelt zou de totale verdwijning ervan tot gevolg hebben.
The withdrawal of aid from European tobacco production would lead to its total disappearance.
DutchDit zal echter geen hoger energiegebruik tot gevolg hebben.
This will, however, not lead to higher energy consumption.
DutchDat betekent echter ook dat we geen uitspraken mogen hebben die automatisch oorlog tot gevolg hebben.
However, that also means that we may not have any pronouncements that might lead automatically to war.
DutchDit zou een onaanvaardbaar gebrek aan evenwicht tot gevolg hebben.
This imbalance would, of course, be unacceptable.
DutchAls dat toch gebeurt, zou dat voor andere landen in de Europese Unie een concurrentienadeel tot gevolg hebben.
This of course would mean a competitive disadvantage for other countries in the European Union.