"tot mijn grote spijt" English translation

NL

"tot mijn grote spijt" in English

NL

tot mijn grote spijt [example]

volume_up
tot mijn grote spijt
Van de derde heeft mevrouw Palacio Vallelersundi zich tot mijn grote spijt met klem gedistantieerd.
The rapporteur has now distanced herself very vehemently from one of them, much to my regret.

Similar translations for "tot mijn grote spijt" in English

tot preposition
mijn noun
mijn pronoun
English
mijnen verb
grote noun
English
grot noun
spijt noun
English
spijten verb

Context sentences for "tot mijn grote spijt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTot mijn grote spijt moet ik dan ook twee van de ingediende amendementen verwerpen.
For that reason I have to say with regret that I shall have to reject two of the amendments.
DutchMevrouw de Voorzitter, ook in dit geval heb ik tot mijn grote spijt tegen moeten stemmen.
Madam President, in this case, too, it was with deep regret that I had to vote against.
DutchTot mijn grote spijt schittert de Raad zelfs ook nu tijdens dit minidebat door afwezigheid.
The Council is, to my great regret, conspicuous by its absence even now during this mini-debate.
DutchTot mijn grote spijt nemen wij niet met vijftien landen deel aan de euro, wij zijn slechts met elf landen.
To my great regret there are only eleven of us in the euro, not fifteen.
DutchTot mijn grote spijt komen duurzame energiebronnen er echter wederom bekaaid vanaf.
It is with great regret that I see that yet again too little attention has been paid to renewable sources of energy.
DutchTot mijn grote spijt is dit zogenaamd taalkundige amendement in het erratum niet in aanmerking genomen.
To my great regret, in the erratum, this so-called linguistic amendment is not taken into account.
DutchMijnheer de Voorzitter, tegen de heer Tomlinson moet ik zeggen dat ik het tot mijn grote spijt niet eens kan zijn met hem.
Mr President, I say to Mr Tomlinson that I am really sorry but I cannot agree with him.
DutchTot mijn grote spijt is het niet mogelijk de statuten van het Internationaal Monetair Fonds in enkele weken te veranderen.
To my great regret, it is not possible to change the statutes of the International Monetary Fund in a few weeks.
DutchTot mijn grote spijt is de Franse regering in grote mate verantwoordelijk voor de huidige gang van zaken.
To my very great regret, the French government carries a great deal of responsibility in the process which is currently under way.
DutchIk besef tot mijn grote spijt dat wij ons compromisvoorstel moeten intrekken en daarmee gedwongen worden tot bemiddeling.
I realise with deep regret that we have to withdraw our compromise proposal and are thus forced into a conciliation.
DutchHet plan is destijds in het geheim opgesteld, achter gesloten deuren en tot mijn grote spijt nog wel in mijn eigen land.
It was something set up in secret, behind closed doors, unfortunately in my own country - which I am very sorry about.
DutchTot mijn grote spijt moet ik nogmaals herhalen dat ik het beginsel van de relatieve stabiliteit niet onvoorwaardelijk kan aanvaarden.
I am sorry to have to say again and again that I cannot accept the principle of relative stability without one reservation.
DutchDe regels zijn weliswaar bijgesteld en verscherpt, maar ik moet tot mijn grote spijt zeggen dat ik betwijfel of de procedures naar behoren functioneren.
The rules have been changed and tightened but I am not satisfied that the situation works satisfactorily and I say this with great regret.
DutchIk moet tot mijn grote spijt constateren dat de Commissie juridische zaken en interne markt het Commissievoorstel volledig heeft verwaterd.
It is with great sorrow that it has to be said that the Committee on Legal Affairs and the Internal Market have watered the Commission proposal down totally.
DutchGeachte collega's, ik heb tot mijn grote spijt vernomen dat Dr. Pierre Pradier op vrijdag 29 april op negenenzestigjarige leeftijd in zijn woonplaats in Biarritz is overleden.
Colleagues, it was with great regret that I learned that Dr Pierre Pradier had died at his home in Biarritz on Friday 29 April at the age of 69.
DutchNa jarenlange inspanningen om deze gebieden in het Verdrag van Amsterdam op te nemen moet ik tot mijn grote spijt vaststellen dat zij in Agenda 2000 niet aan hun trekken komen.
After years of work to have them included in the Treaty of Amsterdam, it makes me very bitter to see that they have been ignored in Agenda 2000.
DutchIk moet echter, als afgevaardigde uit de zuidoosthoek van het Verenigd Koninkrijk, tot mijn grote spijt vaststellen dat de EU zowel goede als slechte dingen voortbrengt.
However, I have to say that as somebody from the south-east region in the United Kingdom I have had to recognise that there are good things and bad things which come out of the EU.
DutchMijnheer de Voorzitter, tot mijn grote spijt heb ik tegen een aantal amendementen van mijn vrienden uit de radicale fractie moeten stemmen hoewel zij in principe gelijk hebben.
Mr President, it was in fact with great regret that I voted against some of the amendments tabled by my friends in the ARE Group because in principle they were certainly right.
DutchTot mijn grote spijt moet ik u zeggen dat wij pas zouden merken wat geweld, repressie, onderdrukking en foltering werkelijk betekenen als wij de regering van Bahrein ten val brengen.
I have to say that if we were successful in overthrowing the Government of Bahrain we would then really see what is meant by violence, oppression, repression and torture.
DutchTot mijn grote spijt heb ik moeten vaststellen dat ook het verslag van collega Bösch geïnspireerd lijkt te zijn door onrechtvaardige, opportunistische en partijdige standpunten jegens OLAF.
It is with great regret that I am forced to state that Mr Bösch’ s report also appears to be inspired by unjust, exploitative and one-sided attitudes with regard to OLAF.