NL treffen
volume_up
{het}

treffen (also: prestatie, daad, handeling, verrichting)
volume_up
action {noun}
We moeten ook maatregelen treffen in het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid.
We must also take action in the field of foreign, security and defence policy.
De internationale gemeenschap dient krachtige maatregelen te treffen.
The international community will have to take clear action.
De autoriteiten moeten constructieve maatregelen treffen en zich niet afreageren op partijen die geen blaam treffen.
The authorities need to take action and not take it out on other innocent parties.
treffen (also: strijd, slag, gevecht, kamp)
volume_up
battle {noun}
treffen (also: strijd, slag, gevecht, veldslag)

Context sentences for "treffen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIs het werkelijk in het belang van de lid-staten om deze maatregelen te treffen?
Will there be really any interest among the Member States to take these measures?
DutchOm al deze redenen roepen we de Commissie op om een aantal maatregelen te treffen.
For all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
DutchWij bekijken binnen de Europese Unie welke maatregelen we nog meer kunnen treffen.
We are looking within the European Union at what further steps we can take.
DutchIk vrees dat ik de kalme en licht ironische toon van onze voorzitter niet kan treffen.
I fear I cannot speak with the mild good humour and the calm words of my chairman.
DutchWe moeten voorkomen dat we de bevolking treffen en dat moeten we heel duidelijk maken.
We have to avoid hitting the population and we should make this clearly understood.
DutchMijns inziens moeten we hiervoor zo spoedig mogelijk adequate voorbereidingen treffen.
I firmly believe that we need to set the course for this as soon as possible.
DutchWij zulllen de noodzakelijke maatregelen treffen met het oog op de begrotingsprocedure.
We shall take the necessary measures from the point of view of budgetary procedure.
DutchIk wil echter ook vandaag weer benadrukken dat we passende maatregelen moeten treffen.
Today, however, I should like to re-emphasise that we must adopt the right measures.
DutchDe Raad is echter niet bevoegd om voor de vermelde organisatie regelingen te treffen.
But arrangements for the organisation listed are not within the Council's competence.
DutchDaarom zijn wij altijd bereid de voor hun bescherming noodzakelijke maatregelen te treffen.
We are therefore always prepared to take the necessary measures to protect them.
DutchDaarom moeten wij hiervoor in de kaderovereenkomst een regeling treffen.
This is why I suggest that we clarify this matter in the framework agreement.
DutchDit is geen kwestie waarvoor het Europees Parlement voorzieningen zou moeten treffen.
This is not an issue that should be dealt with by the European Parliament.
DutchHet geeft ook weer dat wij politiek gevoelig zijn voor de milieuproblemen die ons treffen.
This also displays political awareness of the environmental problems affecting us.
DutchZij moeten absoluut maatregelen treffen voor werknemers in de suikersector.
They simply have to provide measures for employees in the sugar industry.
DutchDe christen-democratische opstelling zal als een perfecte boemerang de genindustrie treffen.
The Christian Democratic position will rebound perfectly off the gene industry.
DutchMaar desondanks zullen we alle voorzieningen en voorzorgsmaatregelen treffen die nodig zijn.
Nonetheless, we will continue to take whatever measures and precautions we can.
DutchVerder moeten de lidstaten de mogelijkheid krijgen om kwaliteitsmaatregelen te treffen.
And the States must be given other opportunities to intervene in terms of quality too.
DutchJa, die is voor 2002 voorzien en we zijn al begonnen met het treffen van voorbereidingen.
Yes, this is planned for 2002 and we have already begun to organise the preparations.
DutchWaarom mag een individuele werknemer niet voor zichzelf een regeling treffen?
Why can an individual employee not conclude an agreement for himself?
DutchWaarom nemen we geen resoluties aan of treffen we geen maatregelen tegen deze twee landen?
Why do we not pass resolutions or take measures against these two countries?