"uitlopen" English translation

NL

"uitlopen" in English

NL uitlopen
volume_up
{verb}

1. general

De conferentie in Monterrey zal zonder serieuze verbintenissen van de westerse landen uitlopen op een echec.
Without any serious commitments by the Western countries, the conference in Monterrey will end up in a stalemate.
, daar zou het op uitlopen als wij op die voet doorgaan.
If we were to carry on that way, it would also mean that 'All's Well That Ends Well '.
De komende top van Keulen die door het Duitse voorzitterschap moet worden voorbereid, mag niet opnieuw op een teleurstelling uitlopen.
The next summit in Cologne, which the German Presidency must prepare, must not end in further disappointment.
De conferentie in Monterrey zal zonder serieuze verbintenissen van de westerse landen uitlopen op een echec.
Without any serious commitments by the Western countries, the conference in Monterrey will end up in a stalemate.
Ik heb weliswaar de indruk dat al deze pogingen uitlopen op alternatieven waarover men alleen maar door middel van stemming kan beslissen.
I admit that it is my impression, that all these attempts at finding alternatives only end up where one must decide by voting.
Wij zouden absoluut willen voorkomen dat de onderhavige verordeningen uitlopen op een beperkte vereenvoudiging van de nomenclatuur in vergelijking met het oorspronkelijke Commissievoorstel.
We wish to avoid completely the situation whereby these regulations end up having less of an impact in terms of simplification as compared to the Commission's initial proposal.

2. "op"

uitlopen

Context sentences for "uitlopen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutch, daar zou het op uitlopen als wij op die voet doorgaan.
If we were to carry on that way, it would also mean that 'All's Well That Ends Well '.
DutchHet gaat om het begin van de onderhandelingen, maar we weten nog niet waar ze op zullen uitlopen.
This may be the start of negotiations, but we do not yet know the outcome.
DutchDe onderhavige situatie zou kunnen uitlopen op een ramp voor de werknemers, ja zelfs voor geheel Ierland.
This would be quite a disaster for all the workers and indeed for Ireland.
DutchAls we geen maatregelen treffen om dat te voorkomen, zullen al onze inspanningen op niets uitlopen.
If we do not take steps to deal with that, we will fail ultimately.
DutchHet zijn kleine moleculaire koeriermoleculen die één kant uitlopen.
They're little molecular courier molecules walking one way.
DutchWelnu, het omgekeerde is waar als onderhandelingen op niets uitlopen.
In the event of failure, however, the reverse is true.
DutchDank u mijnheer de commissaris voor het diepgaande antwoord, ook al deed het ons tijdschema uitlopen.
Thank you for that thorough answer, Commissioner, even if it has rather disrupted our timetable.
DutchDe idee is dat mieren de nestingang in- en uitlopen.
So the idea is that ants are coming in and out of the nest entrance.
DutchZe hebben om deze reden zelfs laten weten dat de Raad kan uitlopen tot zondag als blijkt dat dit nodig is.
They have even arranged for the Council to continue through Sunday if that is absolutely essential.
DutchOm te beginnen wil ik namens het Parlement excuses aanbieden voor het enigszins uitlopen van de debatten.
First of all, I wish to apologise, on behalf of Parliament, that the debates have been somewhat protracted.
DutchDe conferentie in Monterrey zal zonder serieuze verbintenissen van de westerse landen uitlopen op een echec.
Without any serious commitments by the Western countries, the conference in Monterrey will end up in a stalemate.
DutchWe weten dat de stemming straks ook zal uitlopen, dus ik zou u willen vragen om het debat op dit moment te beëindigen.
We know that voting is to start very shortly, and so I would ask you to suspend the debate for the moment.
DutchDe Raad is geen voet geweken en het ziet er momenteel eerder naar uit dat het hele concept op een mislukking zal uitlopen.
The Council has scarcely budged, and at the moment the whole scheme is tending to look like a dead letter.
DutchAls u deze race wilt uitlopen, dan zult u over veel uithoudingsvermogen en een grote gedrevenheid moeten beschikken.
However, you are only just at the beginning of a series of hurdles which must be overcome in the next eight months.
DutchIedere wijziging zal het genoemde evenwicht ruw verstoren, en zal waarschijnlijk op een mislukking uitlopen.
Any change would seriously upset the balance of the agreement which the Council has agreed upon and would be doomed to fail.
DutchIn postconflict-situaties is de reden waarom die zo vaak weer op geweld uitlopen niet dat oudere vrouwen heethoofdig worden.
In post-conflict situations, the reason that they so often revert to conflict, is not because elderly women get upset.
DutchDe komende top van Keulen die door het Duitse voorzitterschap moet worden voorbereid, mag niet opnieuw op een teleurstelling uitlopen.
The next summit in Cologne, which the German Presidency must prepare, must not end in further disappointment.
DutchOnze toekomstplannen zullen echter op niets uitlopen als we vóór het eind van het jaar geen financiële vooruitzichten hebben.
Our future prospects will, however, come to nothing if we do not have any financial perspective before the end of the year.
DutchVervolgens wordt ons gezegd dat de onderhandelingsvoorwaarden dermate lastig zullen zijn dat deze onderhandelingen op een mislukking zullen uitlopen.
Then, we are told that the negotiating conditions will be so difficult as to ruin these negotiations.
DutchHet is een historische kans, maar het kan ook uitlopen op een historische blunder wanneer de toetreding onzorgvuldig wordt voorbereid.
It is a historic opportunity, but it could also prove to be a historic blunder if accession is not properly prepared.