"uitsluitend" English translation

NL

"uitsluitend" in English

NL uitsluitend
volume_up
{adjective}

uitsluitend (also: exclusieve, exclusief)
Dat geldt ook voor de financiering uitsluitend door de communautaire begroting.
The same is true of exclusive financing from the Community budget.
Deze gebieden dienen uitsluitend tot de bevoegdheden van de lidstaten te blijven behoren.
These are areas which should remain a matter for the exclusive competence of Member States.
Handel valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de EU.
Trade is a matter of exclusive EU competence.

Context sentences for "uitsluitend" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchUiteraard zijn deze drankjes niet uitsluitend bedoeld voor kinderen of jongeren.
It is clear that these drinks are not solely aimed at children or adolescents.
DutchZij heeft zich daarentegen uitsluitend over de institutionele kwestie gebogen.
Instead, it has limited itself to focusing its opinions on institutional issues.
DutchIk herhaal dat ik uitsluitend de feiten en cijfers aan het College heb voorgelegd.
Again, I repeat that when I went to the College I stated the facts and figures.
DutchVan de aanvullende begroting zou 70% uitsluitend voor dat doel gebruikt moeten worden.
Seventy per cent of the supplementary budget has been earmarked for this alone.
DutchDe oorzaken van het ongeval zijn echter niet uitsluitend van technische aard.
The causes of the accident, however, were not primarily technological ones.
DutchAls uitsluitend Rusland zijn kracht toont, dan doen wij Europa daarmee geen goed.
We shall be doing Europe no favours if we allow a one-sided show of strength by Russia.
DutchMaar even zeker is dat er niet uitsluitend voordelen en begunstigden zullen zijn.
However, we cannot but doubt that there will be nothing but benefits and the benefited.
DutchIk wil u uitsluitend verzoeken, alstublieft, iets meer tijd te nemen voor de stemming.
Therefore, all I ask is that the vote be taken a little more slowly, please.
DutchMaar hoe snel het land kan toetreden, dat ligt uitsluitend aan Turkije zelf.
However, the timetable for possible accession lies in Turkish hands alone.
DutchEr geldt voor zijn aankoop dus geen Franse garantie, maar uitsluitend een Deense.
They are not going to get a French guarantee, they are going to get the Danish guarantee.
DutchDe problemen kunnen immers uitsluitend daar, en dus niet in Brussel, worden opgelost.
It is at a grass roots level that problems will be solved, not in Brussels.
DutchUitsluitend wijzen op vrije en democratische landen maakt een eenzijdige indruk.
Singling out free and democratic states gives a one-sided impression.
DutchWij geloven namelijk niet dat de liberalisering uitsluitend gunstige gevolgen zal hebben.
We cannot, however, believe that the effects of liberalisation are solely positive.
DutchDe Spaanse immigratiedienst speelt een uitsluitend anekdotische rol.
The Monitoring Centre for immigration is nothing more than a story in the press.
DutchUitsluitend via de markt reguleren is mijns inziens een symptomatische handeling.
Merely to regulate via the market is, in my opinion, a symptomatic response to the problem.
DutchHet kwantitatieve waterbeleid is en blijft uitsluitend een zaak van de soevereine staten.
Quantitative water policy is and must remain the sole preserve of sovereign states.
DutchHet betekent uitsluitend dat wij geen regimewisseling willen bewerkstelligen met een oorlog.
It signifies that we do not want a change of regime to be brought about by war.
DutchVinden zij soms dat de uitsluitend door Eurocraten genomen beslissingen democratischer zijn?
Perhaps they think that decisions taken by Eurocrats alone are more democratic?
DutchDe vraag die het Parlement de Raad vandaag stelt is niet uitsluitend van formele aard.
The question that Parliament is asking the Council today is not merely formal in nature.
DutchOns doel is uitsluitend om het genezingsproces in voormalig Joegoslavië te vergemakkelijken.
Our aim is simply to facilitate the healing process in the former Yugoslavia.