NL uitvoeren
volume_up
[voerde uit|uitgevoerd] {verb}

Ik wens u toe dat u van de dingen die u vandaag naar voren hebt gebracht, zoveel mogelijk kunt uitvoeren.
I hope that you will be able to achieve as many as possible of the things that you have presented today.
Daarom is het zo belangrijk dat het politieke akkoord wordt uitgevoerd.
That is why it is so paramount to achieve and implement the political agreement.
Deze blijft erbij dat de vermindering van arbeidstijd niet binnen dit tijdschema kan worden uitgevoerd.
They maintain that they cannot achieve the reduction in this timescale.
uitvoeren (also: doen, maken, bedrijven, aanmaken)
U moet het ook daadwerkelijk uitvoeren als lidstaten hun verantwoordelijkheid niet nemen.
You should carry it out if Member States do not act responsibly.
Ik hoop dat de Spaanse regering snel in actie komt zodat wij deze maatregelen kunnen uitvoeren.
I hope that the Spanish Government will act quickly and that we shall be able to implement these measures.
Hoe hebben de gijzelnemers dit verschrikkelijke plan kunnen bedenken en kunnen uitvoeren?
How did the hostage-takers plan and execute this horrific act?
uitvoeren (also: doen, maken, bedrijven, aanmaken)
Als we deze niet uitvoeren, dan zijn we niet trouw aan onze eigen aspiraties.
If we do not satisfy these we let ourselves down in the face of our own aspirations.
De Europese Unie moet haar werk zo doeltreffend mogelijk uitvoeren.
The EU needs to do its work as efficiently as possible.
Het is volgens mij niet gewoonweg een kwestie van uitvoeren van de voorstellen.
I do not think it will be simply a matter of straightforward implementation of the proposals.
uitvoeren (also: exporteren)
Zij kunnen hun producten in de praktijk niet naar alle lidstaten uitvoeren.
In effect, they cannot export their products to all the Member States.
Wij zullen derhalve geen producten uitvoeren die wij ongeschikt achten voor onze eigen burgers.
Thus, we will not export products, which are considered inappropriate for our citizens.
We voldoen aan de voorwaarden die Europa ons heeft opgelegd, maar we kunnen nog steeds niet uitvoeren.
These conditions set by Europe have been met and still we are not able to export.
Kunnen wij het associatieverdrag nog verder uitvoeren?
Can we still keep the Association Agreement in operation?
Frankrijk wil deze activiteiten blijven uitvoeren in het kader van de openbare dienstverlening.
France wishes to keep these activities in the public sector.
Ik zou zelfs willen zeggen dat enige afstand tussen degenen die de besluiten uitvoeren en degenen die ze dicteren, geen kwaad kan.
Needless to say, it would be better for those who take the decisions and those who impose them to keep at arm's length from each other.
uitvoeren (also: doen, maken, bedrijven, aanmaken)
Dat is onontbeerlijk om het Europese beleid begrijpelijk te maken en te kunnen uitvoeren.
That is the only way to make European policy at all meaningful and transposable.
Dus ik maak die creatieve beslissingen en kan ze uitvoeren op een veel eenvoudiger manier.
And so I make these creative decisions and can execute them in a much, much simpler way.
Als wij die hervormingen niet uitvoeren, zullen wij de unieke kans missen die de EMU ons biedt.
If we fail to make the reforms, we will lose the golden opportunity that EMU offers.
We moeten echter vaststellen dat de lidstaten de bindende besluiten ofwel niet uitvoeren, ofwel te laat omzetten in nationaal recht.
It has, however, been observed that the Member States either do not implement binding decisions or they are late transposing them into their national legislation.
Een van de oorzaken is dat de Europese richtlijnen niet uitgevoerd, nageleefd en gehandhaafd worden.
One of the reasons is that the European directives are not implemented, observed or enforced.
Eind augustus van dit jaar heb ik zelf een missie uitgevoerd ter controle van de inschrijving van kiesgerechtigden, om vast te stellen onder welke omstandigheden die inschrijving plaatsvond.
I personally carried out a mission to monitor the registration of voters at the end of August of this year with a view to observing the conditions in which that registration was being carried out.
Het Waarnemingscentrum is er voor die taken die Eurostat niet kan uitvoeren.
The observatory is used to perform those tasks that Eurostat cannot.
Gelukkig beschikken we over een Schots forum voor kustbeheer dat deze taak kan uitvoeren.
We are fortunate in having a Scottish coastal forum to perform this role.
Dames en heren, met één muzikant kun je geen symfonie uitvoeren.
Ladies and gentlemen, a single musician cannot perform a symphony.
De ECB zal een steeds grotere rol moeten gaan spelen bij het opstellen en uitvoeren van gepast beleid voor de wereldeconomie.
The ECB will have to play an ever greater role in defining and implementing appropriate policies for the global economy.
Alleen op die manier kan men het Europees model uitvoeren en een leidinggevende rol spelen op de wereldmarkt.
Only thus will it be possible for the European model to be exported and to play a leading role in the global market.
Zolang we dat niet begrijpen, kunnen wij onze taak met betrekking tot een Europa waarin het sociale ideaal en de vrijheid voorop staan, niet uitvoeren.
If we do not understand that, we will not be able to play our part in a vision of Europe based on the concept of social welfare and freedom.
Een aantal lidstaten zal deze regeling helemaal niet uitvoeren als de huidige subsidie wordt ingetrokken of verlaagd.
Several Member States will not operate this scheme at all if the present subsidy is withdrawn or decreased.
Op dit moment mogen bedrijven of onderzoekers beginnen met het uitvoeren van een klinische proef zonder dat er een kennisgevingsverplichting bestaat.
At present companies or researchers may commence with a clinical trial without an obligation to notify.
Op dit ogenblik kan niemand zeggen wanneer opnieuw gelatine zal worden uitgevoerd.
No one can say at present when exports of gelatine will in fact be resumed.
De wetenschappers hebben ons hier modellen voorgelegd, die wij naar mijn mening moeten uitvoeren.
Scientists have produced models for us here, and I think we should put them to use.
Het voorzitterschap meent dat wij dringend actieplannen voor de werkgelegenheid nodig hebben en ervoor moeten zorgen dat die ook worden uitgevoerd.
The presidency believes that we must urgently produce employment action plans and ensure that they are implemented.
Er worden nauwelijks GGO's uitgevoerd, hooguit producten die met behulp van GGO's zijn geproduceerd.
Hardly any GMOs are being exported, at the very most products produced by means of them.
Bovendien leek het ons van belang te bepalen dat het Bureau voor voedings- en veterinaire controle volledig gerechtigd is controles uit te voeren of te doen uitvoeren.
In addition it seemed to us to be important to specify that the Food and Veterinary Office is fully equipped to carry out these checks or have them done.
We steunen evenmin de zienswijze dat douaneautoriteiten moeten worden uitgerust met mobiele eenheden of dat het EU-agentschap voor de buitengrenzen ook douaneactiviteiten zou moeten uitvoeren.
Nor can we support the view that customs authorities should be equipped with mobile units or that the EU agency for the external borders should also conduct customs investigations.
Daarom ben ik verheugd dat u een onafhankelijke evaluatie wil laten uitvoeren.
I therefore welcome the fact that you wish to carry out an independent review.
Dat is geen realistische termijn voor het uitvoeren van een dergelijke studie.
That is an unrealistic time period within which to carry out such a study.
Over het geheel genomen is het een groot succes voor degenen die het onderzoek uitvoeren.
Basically, the exercise is very successful for those who carry out the studies.
Hoe hebben de gijzelnemers dit verschrikkelijke plan kunnen bedenken en kunnen uitvoeren?
How did the hostage-takers plan and execute this horrific act?
Dus ik maak die creatieve beslissingen en kan ze uitvoeren op een veel eenvoudiger manier.
And so I make these creative decisions and can execute them in a much, much simpler way.
Welk bevel van Caesar kom je uitvoeren, op zijn paard?
What order of Caesar did you come to execute, riding his own horse?
De Europese Unie is een politieke unie en moet haar taken in die hoedanigheid uitvoeren.
The European Union is a political union and must fulfil its task on that basis.
Het is typerend voor de man dat hij is gestorven tijdens het uitvoeren van zijn vredestaak.
It is typical of the man that he died trying to fulfil his mission of peace.
Het is integendeel onontbeerlijk dat wij beide opdrachten uitvoeren.
On the contrary, we need to fulfil both tasks.

Context sentences for "uitvoeren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEr is altijd een verband tussen een programma en de personen die dit uitvoeren.
There is always a link between a programme and the personalities who implement it.
DutchDit is een project dat afzonderlijke lidstaten niet alleen moeten uitvoeren.
This is a project which individual Member States should not try and implement alone.
DutchIk wil ook de medewerkers feliciteren die het DAPHNE-programma uitvoeren.
I would also like to congratulate the staff who are running the Daphne Programme.
DutchIn principe dient dit systeem om de Overeenkomst van Dublin correct te kunnen uitvoeren.
In principle, the system is intended to correctly implement the Dublin Convention.
DutchHet is de vrouw zelf die moet beslissen of ze al dan niet een abortus wil laten uitvoeren.
It is the women themselves who should decide whether or not to have an abortion.
DutchDat gebeurt op het niveau van de ambtenaren die de bepalingen moeten uitvoeren.
That will take place at the level of the officials who have to implement the regulations.
DutchAls wij het voorstel willen uitvoeren, moet wij ons richten op het meest risicovolle.
If we want to get the proposal through, we must concentrate on what is most hazardous.
DutchHoe staat het met het toezicht op de integriteit van degenen die deze controles uitvoeren?
What is being done to ensure the integrity of those who enforce these controls?
DutchIk verzoek u deze correctie in het Engelse origineel te laten uitvoeren.
I would therefore ask for this to be corrected in the original English text.
DutchIk wil dat we consequenter zijn bij het uitvoeren en nakomen van wat is afgesproken.
I call for greater consistency in implementing what we have agreed to and adhering to it.
DutchUiteraard ligt de bevoegdheid voor het uitvoeren van deze studie bij de lidstaten.
Naturally, the Member States are responsible for drafting this study.
DutchVoor zover ik weet heeft de Commissie vooralsnog geen onderzoek laten uitvoeren.
As far as we are aware, we have not undertaken any research so far.
DutchGeen enkel land kan het programma SOCRATES op eigen houtje uitvoeren.
Countries will never be able to implement the Socrates programme on their own.
DutchIk ben bang dat ook zij, als ze BSE-tests gaan uitvoeren, gevallen van BSE zullen tegenkomen.
I very much fear that, if they started looking, they too would find cases of BSE.
DutchAllereerst demoraliseren ze de mensen die de professionele activiteit uitvoeren.
First, they demoralize the people who are engaged in the activity.
DutchReisorganisaties moeten vermelden welke luchtvaartmaatschappijen de vluchten uitvoeren.
Tour operators should be required to indicate which airlines are providing the flights.
DutchEr waren echter wel veel premiers aanwezig, en zij zijn het die het beleid moeten uitvoeren.
However, many prime ministers attended and it is they who have to implement policy.
DutchIk denk dat we verstandig moeten zijn en ieder zijn eigen werkzaamheden moeten laten uitvoeren.
I believe that what matters is being sensible and respecting the work of others.
DutchHet zijn altijd ondernemingen, vaak kleine ondernemingen, die deze taken moeten uitvoeren.
It is always companies, often small companies, which have to submit this information.
DutchVerder kan de Commissie ook de veldproeven niet uitvoeren die in amendement 21 zijn opgenomen.
Neither can the Commission undertake field trials as foreseen by Amendment 21.