"uitzenden" English translation

NL

"uitzenden" in English

NL

uitzenden [zond uit|uitgezonden] {verb}

volume_up
Als ik z'n frequentie vind, kunnen we 't uitzenden uit de studio.
If I can find his frequency, we can broadcast it from the studio.
Het is inderdaad belangrijk dat de verplichtingen inzake het uitzenden van Europese produkties worden versterkt.
It is indeed important to strengthen obligations to broadcast European work.
We have to broadcast this, Hank.
. ~~~ zal het pulsen uitzenden. ~~~ op afwisselende stroomfrequenties, op een vrij hoge frequentie.
And if you can cause that coil to resonate, what will happen is it will pulse at alternating current frequencies -- at a fairly high frequency, by the way.

Context sentences for "uitzenden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk weet dat het Parlement geen dubbelzinnige boodschappen over terrorisme wil uitzenden.
I know that Parliament will not want to send any equivocal messages about terrorism.
DutchIk begrijp volkomen dat het Parlement hiermee een politiek signaal wil uitzenden.
I fully accept the political statement that the House wants to make.
DutchAls wij dit signaal uitzenden zouden wij een ernstige fout begaan.
It would be the worst possible mistake if that were the signal we were sending out.
DutchWij zouden verkeerde signalen uitzenden als wij slechts een paar landen uitkiezen.
We would send the wrong signals by only selecting certain states.
DutchZe maken de kwestie onduidelijk en daarmee zouden we de verkeerde signalen uitzenden.
That would mean our becoming unclear and sending out false signals.
DutchDan kunnen we uitzenden zonder dat die rotzakken het weten.
We can talk to our planes, and those bastards who did this won't know!
DutchWat betreft het uitzenden van televisieprogramma's is er geen sprake van een interne markt.
As far as the broadcasting of television programmes is concerned, the internal market does not exist.
DutchEr bestaat geen lijst met voor geheel Europa geldende verplichtingen tot het uitzenden van sportevenementen.
There is no Europe-wide mandatory list governing the broadcasting of sporting events.
DutchHet zouden allemaal atomen zijn die pulseren in eenheid, die licht uitzenden van één kleur, één frequentie.
It would be all atoms pulsating in unison, emitting light of one color, one frequency.
DutchIk ben het er niet mee eens dat wij als Raad van de Europese Unie tegenstrijdige signalen uitzenden.
I do not agree that we as the Council of the European Union are sending contradictory signals.
DutchWe zouden dat filmen en uitzenden, en dan zou ik met de lokale amateurs nieuwe comedy schrijven.
We would film that and air it, and then I could work with the local amateurs and write new comedy.
DutchMijn bazen laten me het pas uitzenden als ik bekrachtiging heb.
My bosses won't let me run it until I get corroboration.
DutchEerst moesten we dingen uit het Westen kopen en uitzenden.
First, we'd need to buy content from the West and air it.
DutchEen nieuw onderwerp voor de tweede lezing is, zoals zoëven al werd aangestipt, het uitzenden van sportevenementen.
A new issue at second reading is that of sports broadcasting, which has just been mentioned.
DutchMet alle respect, maar dit is niet de boodschap die dit Huis naar de Top van Amsterdam in juni moet uitzenden.
With respect, this is not the message this House should be sending to the Amsterdam Summit in June.
DutchDat is niet de boodschap die de Europese Unie moet uitzenden.
That should not be the European Union’ s message.
DutchWij zouden een bijzonder hoopvol signaal kunnen uitzenden door ervoor te zorgen dat dit moratorium onverwijld in werking treedt.
It would be cause for great hope if the moratorium were to take effect immediately.
DutchWat wij hier en nu moeten doen is een boodschap van generositeit en solidariteit uitzenden aan de donors en de ontvangers.
The message we must send here and now to donors and recipients is one of generosity and solidarity.
DutchWij kunnen ons niet op langetermijnoplossingen richten, want wij moeten geloofwaardige signalen naar buiten toe uitzenden.
We cannot seek protracted or long-term solutions, because we need to send out credible signals now.
DutchJansky had een historische ontdekking gedaan: dat hemellichamen radiogolven konden uitzenden even goed als lichtgolven.
Jansky had made a historic discovery, that celestial objects could emit radio waves as well as light waves.