"vademecum" English translation

NL

"vademecum" in English

NL vademecum
volume_up
{het}

vademecum (also: aanslag, leidraad, geleider, leiding)
volume_up
guide {noun}
Het bevoegde Griekse ministerie heeft de Commissie over het actieplan en over het nationale vademecum " Bekendmaking en voorlichting " geraadpleegd om een coherente aanpak te garanderen.
The Greek ministry responsible consulted the Commission on the action plan and on the national " Publicity and information ' guide, in order to ensure a consistent approach.
vademecum (also: leidraad, gids, reisgids, gidsboek)
vademecum (also: gids, reisgids, gidsboek, handboek)
Het Comité van Wijzen verwijst ook naar het vademecum dat de ontslagnemende Commissie Santer heeft opgesteld inzake de bureaus voor technische bijstand.
The Committee of Wise Men also refers to the handbook that Santer's dismissed Commission compiled on Technical Assistance Offices.
vademecum
Juist daarom is dat vademecum, zoals wij dat aanvankelijk noemden, van belang.
This is the very reason why this vade mecum, as we called it initially, is so important.
Het vademecum inzake het toelagebeheer wordt per 1 januari 1999 van kracht.
The Vade Mecum on grant management will enter into force on 1 January 1999.
Omdat de Raad om een of ander onnaspeurlijke reden met het woord " vademecum " niet terecht kon.
It is because the Council could not come to terms with the word " vade mecum " for some unknown reason.

Context sentences for "vademecum" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHij wordt net zo oud als ik en hoe oud dat is kunt u zien in het vademecum.
He is exactly as old as I am and our age is revealed in the vademecum.
DutchEr is ook een vademecum verspreid.
DutchZoals u weet hebben we een vademecum opgesteld over welke activiteiten aan externe bureaus kunnen worden uitbesteed en welke regels daarbij in acht genomen moeten worden.
As you know we have drafted a vademecum on the issues which can be given to external sources and on what rules must be respected.
DutchAlle acties van de Griekse autoriteiten op het gebied van bekendmaking en voorlichting zijn in overeenstemming met de bepalingen van het desbetreffende gemeenschappelijke vademecum.
All actions taken by the Greek authorities in terms of publicity and information are in accordance with the provisions of relevant Community guidance.
DutchEr zijn ook amendementen ingediend over het opstellen van een vademecum en over de vereisten voor het verstrekken van informatie aan bedrijven, met name aan het midden- en kleinbedrijf.
As regards the amendments on the establishment of the vademecum and on the requirements for provision of information to undertakings, particularly SMEs.