"velt" English translation


Infinitive of velt: vellen
NL

"velt" in English

NL vellen
volume_up
[velde|geveld] {verb}

vellen (also: afstropen)
Bovendien krijgt de Commissie in het voorstel de bevoegdheid om ingeval de schade lager is een oordeel te vellen over de situatie.
Furthermore, where losses are lower, the Commission will, according to the proposal, be authorised to assess the situation.
In poëzie, zoals Margeret Atwood opmerkte, "We schrijven geschiedenis op het vel van vissen met het bloed van beren."
Because in poetics, as Margaret Atwood pointed out, "we write our history on the skin of fish with the blood of bears."
Wat me meteen opviel toen ik Hyun-Soek ontmoette, was hoe zelfverzekerd ze leek, en hoe lekker ze in haar vel leek te zitten.
And what struck me immediately in meeting Hyun-Sook was how confident she appeared to be, how happy she seemed to be in her own skin.

Context sentences for "velt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk wil van bij het begin duidelijk stellen dat deze toespraak geen oordeel velt.
Now, at the outset, I want to be very clear that this speech comes with no judgments.
DutchHij gaat in de aanval, velt politieke oordelen en is op zoek naar een zondebok.
He is making attacks, political judgments and is looking for a scapegoat.
Dutch-- Dit positieve en evenwichtige verslag velt een gunstig oordeel over het Verdrag.
This positive and balanced report gives the Treaty a favourable verdict.
DutchDerde opmerking: u velt een streng oordeel over het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Third observation: you judge very harshly the common agricultural policy.
DutchDe top moet ook een concreet voorstel opleveren voor een stuurgroep die een oordeel velt over het onderhouden van onze betrekkingen in de toekomst.
The summit must also produce concrete proposals for a steering group to assess the future management of our relationship.
DutchIk verwacht dan ook dat de leden van de Raad zo spoedig mogelijk, dus nog voor de verkiezingen, een voor het parlement positieve beslissing velt.
What I expect of the Council is that it should, as soon as possible - by which I mean before the elections - decide in favour of what Parliament demands.
DutchWanneer men deze beginselen overboord zet en een parlement toestaat op te treden als morele autoriteit, die een oordeel velt over rechters, komt de democratie in gevaar.
Breaking this principle and allowing a parliament to set itself up as a moral authority to judge the judges represents a danger to democracy.
DutchDe Rekenkamer velt een positief oordeel over de rekeningen, over de ontvangsten, over de betalingsverplichtingen, over de pretoetredingssteun en de administratieve uitgaven.
The Court gives a positive assurance on the accounts, on revenue, on commitments, on pre-accession aid, and on administrative expenditure.
DutchIn ieder toetredingsland wordt jaarlijks, en dat is binnenkort weer op 8 november, met heel veel spanning gekeken naar welk oordeel de Commissie velt over haar vorderingen.
Every year - and this is shortly to happen again, on 8 November - each candidate country awaits with bated breath the judgement of the Commission with regard to the progress made.