"verandert" English translation


Infinitive of verandert: veranderen
NL

"verandert" in English

NL veranderen
volume_up
[veranderde|veranderd] {verb}

Dat moet duidelijk veranderen en dus moeten wij de Europese landbouwpolitiek veranderen.
Clearly this must change, so we must change European agricultural policy.
En als we gemeenschappen genoeg kunnen veranderen, kunnen we ook nationale houdingen veranderen.
And if we can change enough communities, we can change national attitudes.
Als je een persoon wilt veranderen, moet je de situatie veranderen.
So if you want to change a person, you've got to change the situation.
veranderen (also: anders worden)
Het gaat de manier veranderen waarop we omgaan met onze emoties en hoe we ze veranderen.
It's going to change the way we manage and alter our emotions.
Alleen om die redenen al zou het nodig zijn om het systeem te veranderen.
For that reason alone, we need to alter the system.
Ze veranderen hun stemgeluid, maken het vaak veel lager.
They'll alter their vocal tone, often making their vocal tone much lower.
Totale transformatie, die feitelijk de levens die het voedsel nodig hebben, kan veranderen.
Total transformation that can actually transform the very lives that need the food.
We veranderen het heelal in een rijker en mooier geheel dan het nu is.
We transform the universe into something much more rich and beautiful than it is today.
Wie had gedacht dat een database-ondernemer Californië kon veranderen via wetgeving?
Who would have thought that a database entrepreneur could transform California with legislation?
veranderen (also: vervellen, ruien, verharden)
De middelen en de kennis van de middelen veranderen mettertijd.
Different means, and our assessment of them, change over time.
Ik hoop dat dat de komende jaren verandert. ~~~ Ik wil het even over merken hebben...
I hope that's going to change over the next few years.
Ik zou er in dit verband nadrukkelijk op willen wijzen dat de betrekkingen tussen de instellingen binnen een bepaalde periode kunnen veranderen.
In this context, I would like to emphasise that relationships between the institutions change over a certain period of time.
veranderen (also: morfen)
Dus krijg ik de indruk dat sommige delen van het wetenschappelijke establishment in een soort priesterdom veranderen.
So I get the impression that some parts of the scientific establishment are morphing into a kind of priesthood.
Het verandert en past zich aan in reactie op prikkels.
It changes, and it morphs in response to stimuli.
veranderen (also: muteren)
Als ze muteren veranderen ze van vorm en de antilichamen weten dan niet meer waar te zoeken.
When these mutate, they change their shape, and the antibodies don't know what they're looking at anymore.
Deze ideologie begint nu echter te veranderen, of is veranderd, in een karikatuur van wat ze ooit was.
However, this ideology is now starting to mutate, or has mutated, into a caricature of its former self.
Nu blijkt het dat deze plekken eveneens maar weinig veranderen als het virus muteert.
Now it turns out that these spots also don't change much when the virus mutates.
Het is alsof de hele populatie van bassen in tenoren heeft moeten veranderen.
It's as if the whole population had to shift from being basses to singing as a tenor.
Dus de mentaliteit moet veranderen van nulsom in win-win, voordat productieve politiek mogelijk is.
And so the mentality has to shift from zero-sum to positive-sum before you can get a productive politics.
Tijdens de laatste 50 jaar moesten de walvissen hun roep veranderen doordat wij meer lawaai in de zeeën hebben gestopt.
Over the last 50 years, as we've put more noise into the oceans, these whales have had to shift.

Context sentences for "verandert" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchJe zult zien dat het gesprek verandert afhankelijk van wie er aan tafel zitten.
You'll see, the conversation changes depending upon who's sitting around the table.
DutchMaar de wereld verandert, en verstedelijking is een grote drijfveer van alles.
The world is changing though, and urbanization is a big driver of everything.
DutchNu verandert de basis voor ons handelen en worden er nieuwe toepassingen verzonnen.
Now the basis of the activity is changing and the focus is on new approaches.
DutchHet huidige, gewelddadige conflict op Europese bodem verandert daar niets aan.
The violent disputes that are now occurring on European soil make no difference here.
DutchJe ziet de plooien in de wenkbrauw en hoe de microstructuur daar verandert.
You can see the furrows in the brow and how the microstructure changes there.
DutchDames en heren, onze samenleving verandert door de demografische ontwikkelingen.
Ladies and gentlemen, demographic developments are changing our society.
DutchDus het verandert snel, is nergens hetzelfde, chaotisch, dubbelzinnig, onvoorspelbaar.
So, it's rapidly changing, highly diverse, chaotic, ambiguous, unpredictable.
DutchDit alles verandert echter de kwestie van de pluriformiteit en maakt haar ingewikkelder.
All of this changes the issue of pluralism, however, and makes it more complex.
DutchHoewel de economische realiteit verandert, moet het beleid blijkbaar behouden blijven.
Despite the fact that the economic reality is changing, policy has to remain fixed.
DutchHet is nu onze taak om in elk van de lidstaten uit te leggen wat er verandert.
It is now up to us, in each of our Member States, to explain the changes.
DutchOok de klimaatdeskundigen bevestigen dat het weer in onze gebieden verandert.
Even the climate experts tell us that the very meteorology of our regions is changing.
DutchDe enige plek waar collageen van structuur verandert, is op het hoornvlies van je oog.
And the only place that collagen changes its structure is in the cornea of your eye.
DutchHet verschijnsel dat wij globalisering noemen verandert ons wereldbeeld, zoals u al zei.
The phenomenon we call globalisation is re-shaping our world view, as you say.
DutchDat vereist dat informatie verandert in communicatie naar beide kanten.
It will require information to become communication that goes in both directions.
DutchAls je niet goed kunt slapen verandert het leven van de mensen drastisch.
Not being able to sleep properly actually changes a person's life radically.
DutchEn we kunnen zien hoe de wereld verandert door iets zo nederig als een mobiele telefoon.
And we can see world-changing values in something as humble as a cell phone.
DutchMijnheer de Voorzitter, iedere dag worden we eraan herinnerd dat het milieu verandert.
Mr President, every day it is drawn to our attention that the environment is changing.
DutchHet zit er tussenin, en wij denken dat het verandert hoe je informatie kunt gebruiken.
It's in between, and we think it changes the way information can be used.
DutchEn bedankt dat u hier aanwezig was en de wereld verandert met uw ideeën.
And thank you for being here, just showing up and changing the world with your ideas.
DutchOmdat de grond arm is aan humus, verandert hij heel snel in woestijn.
In this scenario, the land becomes poor in humus and desertification soon follows.