NL verbeteren
volume_up
[verbeterde|verbeterd] {verb}

1. general

Natuurlijk kunnen we de wijze waarop conflicten worden geregeld verbeteren.
It is clearly possible to improve the mechanism for the settlement of disputes!
Dit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.
This is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
Tal ervan verbeteren het Commissievoorstel en worden dan ook overgenomen.
Many of the amendments improve the Commission's text and can be accepted.
verbeteren (also: beteren)
Daar draait het bij betere regelgeving om en daarom moeten we ons taalgebruik verbeteren.
That is what better regulation is all about; therefore, we need to use better language.
Wat kunnen we verbeteren, wat kunnen we doen om dit in de toekomst te voorkomen?
Can we act in a better way, can we prevent this happening in the future?
Ik ben van mening van wel, maar de Commissie kan wellicht een en ander nog verbeteren.
I believe it is, but the Commission might be able to make some changes for the better.
Ik zou willen dat hij een revisie zou brengen, een verbeterde uitgave van zijn boek.
I wish he could do this with a revision, a Mark 2 version of his book.
Als vandaag het begin markeert van een discussie over hoe het Stabiliteitspact verbeterd en versterkt kan worden, welke hervormingen zijn dan nodig om het weer geloofwaardig te maken?
If today marks the beginning of a debate on how to improve and strengthen the Pact, what reforms do we need to give it renewed credibility?
In Dublin wordt een waarnemingscentrum voor dieren- en plantenziektes opgericht, de individuele registratie van runderen wordt verbeterd en er worden databanken opgezet.
An animal and plant disease unit is being set up in Dublin, individual marking of cattle is being improved, and databases are being established.
Wij vinden dat er aan dit amendement niets te verbeteren valt en wij ondersteunen het.
We believe that amendment to be perfect and we will support it.
Wellicht zullen we de Europese Unie nooit perfect maken, maar we kunnen haar wel verbeteren.
We may never make the European Union perfect, but we can at least make it better.
Er bestaat geen perfecte grondwet, maar een grondwet die niet in werking treedt, valt ook niet te verbeteren.
No Constitution is perfect, but no Constitution can be improved unless it enters into force.
verbeteren
Wat onderneemt de Commissie nu om de mensenrechtensituatie te verbeteren?
That, then, is what the Commission is doing to improve the human rights situation.
Ik geef jullie dus zeven dingen die je meteen kan doen om je gezondheid met geluid te verbeteren.
So I'm going to leave you with seven things you can do right now to improve your health with sound.
De heer Swoboda had gelijk toen hij erop wees dat we proberen het milieu voor iedereen te verbeteren.
Mr Swoboda was right to point out that we are trying to improve the environment for everyone.
Ik ben bijzonder dankbaar voor de grote steunbetuiging die de Commissie vandaag heeft mogen ontvangen voor haar voorstel om het EU-Solidariteitsfonds aan te passen en te verbeteren.
I am particularly grateful for the great expression of support the Commission’ s proposal to adjust and improve the EU Solidarity Fund has received today.
verbeteren (also: oplappen, iets samenflansen)
verbeteren (also: verminderen)
De ontwerprichtlijn die we thans bespreken, moet deze situatie met spoed verbeteren.
The draft directive that is currently under discussion should rectify this situation without delay.
Maar men zal ze toch eens onder ogen moeten zien als men de situatie wil verbeteren.
However, we must take stock of them one day if we wish to rectify the situation.
De situatie in de gevangenissen beantwoordt niet aan de internationale normen en verbetert niet.
Conditions in Russian prisons do not accord with international standards, and nothing is being done to rectify that situation.

2. formal

verbeteren
Daarom roep ik de Commissie en het Raadsvoorzitterschap op alles in het werk te stellen om de situatie te verbeteren.
I therefore urge the Commission and the Presidency of the Council to do everything possible to ameliorate that state of affairs.
De situatie in Tsjetsjenië kan worden verbeterd door de betrokkenheid van de EU, en we moeten ervoor zorgen dat de ideeën in deze resolutie worden bevorderd.
The situation in Chechnya can be ameliorated by EU involvement, and this motion contains ideas which we must ensure are taken forward.
Ik ben blij met al hetgeen er is gezegd over de kwetsbaarheid van kleine ondernemingen en ik vraag me af of het Verenigd Koninkrijk überhaupt maatregelen zal invoeren om hun situatie te verbeteren.
I welcome all that has been said about the vulnerability of small businesses and I wonder if the UK is going to introduce any measures to ameliorate their situation.

Context sentences for "verbeteren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOok moeten wij de beoordeling van grensoverschrijdende milieueffecten verbeteren.
We likewise have to develop our assessment of cross-border environmental impact.
DutchIk ben vastbesloten de controle- en handhavingsactiviteiten te blijven verbeteren.
I am committed to continuing to strengthen control and enforcement activities.
DutchOnze amendementen zijn dus bedoeld om het pact op zijn hoofdpunten te verbeteren.
Therefore, our amendments are aimed at improving the Pact in its main points.
DutchWe heffen stilliggende projecten op en verbeteren projecten waar dat nodig is.
We are disbanding dormant projects and improving projects that need to be improved.
DutchWij zullen dan ook amendementen indienen om het verslag op dat punt te verbeteren.
We are proposing amendments which will strengthen the report in this respect.
DutchDe Commissie is van mening dat het noodzakelijk is de tekst verder te verbeteren.
The Commission believes that further improvements in the text are necessary.
DutchHet doel van de mededeling was om al onze prestaties op dit gebied te verbeteren.
The communication was designed to boost our performance in this whole area.
DutchHeeft u bijvoorbeeld iets gedaan om de inspectie of de controle te verbeteren?
Have you, for example, done anything to help ensure tighter inspections and controls?
DutchHet voorzitterschap moet daarom ook op institutioneel terrein een en ander verbeteren.
The presidency must therefore make improvements in the institutional area also.
DutchDat is ongetwijfeld een goede gelegenheid om de transparantie verder te verbeteren.
This will certainly offer another opportunity to call for even greater transparency.
DutchDit neemt niet weg dat er zelfs bij de Commissie nog heel wat te verbeteren valt.
Having said that, there is considerable room for improvement even with the Commission.
DutchDe Commissie is voornemens het besluitvormingsproces op deze terreinen te verbeteren.
The Commission proposes improving the decision-making process in these areas.
DutchHet is daarom zeer belangrijk dat wij onze concurrentiepositie verbeteren.
It is therefore crucial that in our development we invest in competitiveness.
DutchNa de banen, nu het tweede doel: het verbeteren van basale sociale voorzieningen.
Let me turn from jobs to the second objective, which is improving basic social services.
DutchDaarom moeten wij alles in het werk stellen om de voorlichting te verbeteren.
Therefore we really should do everything in order to contribute to this enlightenment.
DutchDaar is 15 miljoen ecu beschikbaar voor programma's om de controles te verbeteren.
ECU 15 million are available for improved control programmes in that area, for example.
DutchDoor de toegankelijkheid voor doven te verbeteren, versterken we de democratie.
By improving accessibility for the deaf, we are strengthening democracy.
DutchLaten we andere wegen zoeken om de positie van lijdende vrouwen te verbeteren.
Let us look for other ways of improving the position of oppressed women.
DutchWij kunnen dat niet verbeteren door burgers een handvest van grondrechten te geven.
We cannot change this by giving citizens a Charter of Fundamental Rights.
DutchU weet uiteraard dat we ernaar streven het Pact nog verder te verbeteren.
Of course, you will be aware that we are seeking to enhance the Pact still further.