NL verbinden
volume_up
[verbond|verbonden] {verb}

1. general

Gezamenlijke transacties verbinden de mensen op vreedzame wijze met elkaar.
People with the same business affairs in common are peacefully bound to one another.
Dit maakt opnieuw duidelijk in welke mate wij met elkaar verbonden zijn.
This brings home the connections which bind us together.
Daar hoort ook een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid bij, gemeenschappelijke normen, die mensen verbinden tot een gemeenschap.
And these include a sense of shared responsibility, common norms that bind people together as a community.
De Grieken geloofden dat samen huilen mensen met elkaar verbindt.
The Greeks believed that weeping together created a bond between people.
Maar vooral zijn we vandaag verbonden als mensen, terwijl onze Amerikaanse vrienden dapper op zoek zijn naar hun overlevenden en hun doden.
But, most of all, we stand today in our common bond of humanity as our American friends bravely search for their survivors and for their dead.
Komt deze wetgeving nog tegemoet aan de mensen die geloven dat seks alleen mag worden bedreven tussen man en vrouw die door het huwelijk verbonden zijn?
Are there going to be safeguards written into this legislation for those that believe that sex should only be between male and female within the marriage bond?
Hoe moeten wij verschillende vervoerswijzen met elkaar verbinden om het transportprobleem dat wij in Europa hebben op een verstandige manier op te lossen?
How do we combine various modes of transport in order to solve the transport problem we have in Europe?
Het doel van deze sociale strategie moet zijn om het werkgelegenheidsbeleid van de Europese Unie te verbinden met degelijke sociale bescherming.
The aim of this social strategy must be to combine the employment policy of the European Union with sound social protection.
Wij moeten er samen naar streven het landbouw- en energiebeleid op het terrein van de duurzame energie met elkaar te verbinden.
We should all be striving, however, to combine agricultural and energy policy in the sphere of renewable energy sources.
Om de batterij op te laden, verbinden we ze met een bron van elektriciteit.
Now to charge the battery, we connect a source of electricity.
Mijn werk was het merk te verbinden met een Midden-Oosters publiek.
My job was to connect the brand with a Middle Eastern audience.
Ze hebben geprobeerd werelden te verbinden waarvan ze eerder het bestaan niet kenden.
They've tried to connect worlds they didn't know existed before.
Mensen en volken verbinden zich rondom iets of tegen iets.
Nations and peoples tend to join together either around something or against it.
Deze gekleurde lijnen stemmen overeen met bundels van axonen, de vezels die onze cellichamen met synapsen verbinden.
So all of those colored lines correspond to bunches of axons, the fibers that join cell bodies to synapses.
Zweden heeft zich ten tijde van het besluit lid te worden van de EU, verbonden tot een internationale samenwerking.
When Sweden decided to join the EU it joined a transnational cooperation.
So if you tie that -- you have to tie that back with the law.
Daarom moeten we de ratificatie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten aan een vredesregeling verbinden.
That is why we should tie ratification of the partnership and cooperation agreements to a peace settlement.
Politiek gezien kan de Raad het nu niet maken de betalingskredieten van de structuurfondsen aan de convergentiecriteria van de EMU te verbinden.
It is politically indefensible for the Council to now tie structural fund payments to EMU convergence criteria.
verbinden (also: aansluiten)
verbinden (also: vasthaken, vastkoppelen)
Gezien deze feiten heeft mijn fractie haar steun aan de gezamenlijke, fractieoverschrijdende ontwerpresolutie aan een aantal voorwaarden verbonden.
It was this that led my group to make its support for the joint, all-party, motion for a resolution dependent on the fulfilment of several conditions.
verbinden (also: aansluiten)
Mijn gestoorde zelf kon zich verbinden met een zelf dat niet het mijne was. ~~~ En het voelde zo goed.
My dysfunctional self could actually plug in to another self, not my own, and it felt so good.
verbinden

2. linguistics

Context sentences for "verbinden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe Commissie dient zich te verbinden aan de oprichting van deze Europese databank.
The Commission must undertake to actually establish this European database.
DutchZal hij dit Parlement, deze Unie en deze Commissie ertoe verbinden ook meer te doen?
Will he commit this Parliament, this Union, and this Commission to do more as well.
DutchDe lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren.
Member States shall undertake progressively to improve their military capabilities.
DutchMaar ik zou dat wel willen verbinden met een waarschuwing aan de commissaris.
But I would like to temper this comment with a caution to the Commissioner.
DutchZoals Jean Monnet zei: u201CWij verbinden geen staten, maar wij verenigen mensen.
As Jean Monnet said, 'we are not uniting states, we are uniting people '.
DutchDe Europese Grondwet moet de staten en naties van de Europese Unie verbinden.
The European Constitution should unite the peoples and nations of the European Union.
DutchGezamenlijke transacties verbinden de mensen op vreedzame wijze met elkaar.
People with the same business affairs in common are peacefully bound to one another.
DutchIedereen moet zich verbinden aan het model van twee veilige en levensvatbare staten.
Everyone has to commit to the existence of two secure and viable countries.
DutchZo niet, dan moeten wij ons beraden over de gevolgen die wij daaraan willen verbinden.
If not, we will need to consider the implications we want to attach to this.
DutchIk kan alleen maar beamen dat het belangrijk is om er een wedstrijd aan te verbinden.
I could not agree more about the importance of also holding a competition to this end.
DutchDaaraan zult u worden gemeten, daarmee zullen we de vertrouwenskwestie verbinden!
You will be judged on that basis, and we shall link the question of censure to that point.
DutchWe hebben oxytocine om ons met anderen te verbinden, ons te doen voelen wat ze voelen.
We have oxytocin that connects us to others, makes us feel what they feel.
DutchHet kan het thuisfront en het oorlogsfront met elkaar verbinden als nooit tevoren.
It could be building connections between the home front and the war front as never before.
DutchMaar ik kan mij daar helaas alleen maar persoonlijk toe verbinden!
Unfortunately, however, I can only give you a personal commitment on that point.
DutchWe moeten manieren vinden om deze doelen met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken.
We have to find ways of linking these goals and making them mutually supportive.
DutchTen eerste moet het de nationale en de internationale kwalificaties met elkaar verbinden.
Firstly, it is intended to link national and international qualifications.
DutchDe Commissie zal daar ook op begrotingsgebied de nodige consequenties aan verbinden.
The Commission will make the necessary amendments to the budget resulting from this change.
DutchWij verbinden daaraan echter meteen ook bepaalde verwachtingen en wensen.
But, in doing so, we will be placing our hopes and expectations in him.
DutchAlleen omwille van de getroffen bevolking zien wij ervan af daaraan consequenties te verbinden.
It is only because there are people in need that we are prepared to overlook this.
DutchDe heer Cornillet suggereerde dat we de twee documenten niet met elkaar mogen verbinden.
Mr Cornillet suggested that we should not take the two papers together.