"verblijven" English translation

NL

"verblijven" in English

NL verblijven
volume_up
{verb}

Er bestaan vele redenen waarom kinderen in instellingen verblijven en niet in hun families.
There are many reasons why children remain in institutions away from their families.
Er zou niemand buiten de wet op het grondgebied van de Europese Unie moeten verblijven.
Nobody should remain in European territory outside of the law.
Volgens Bush verblijven momenteel nog zo'n 400 gevangenen in het kamp.
According to Bush, some 400 prisoners currently remain in the camp.
verblijven (also: uitstellen, logeren, blijven, overblijven)
Pesce liet ons in het ziekenhuis verblijven, waar we de patiënten konden behandelen in het beginstadium van hun ziekte.
Pesce let us stay at the guide Hospital, were they treat patients in the first stage of the disease
Ze mochten er niet meer verblijven. ~~~ Ze moesten naar Wenen terugkeren, wat toentertijd een onmogelijk lange afstand was.
They weren't allowed to stay there anymore; they had to be returned to Vienna -- as I say, an unfeasibly long way away in those days.
Daarbij dient opgemerkt te worden dat bij dergelijke rechten niet het recht kan horen om werkloos in de Europese Unie te verblijven.
In this respect, it must be pointed out that such rights do not cover the right to stay unemployed in the European Union.
verblijven (also: dragen, wonen, wachten, plakken)
verblijven (also: wonen, resideren, huizen, rondhangen)
Hier zul je verblijven...... gebonden aan je smart onder de steeds ouder wordende bomen...... tot de hele wereld veranderd is...... en de lange jaren van je leven volkomen verspild zijn.
Here you will dwell...... bound to your grief under the fading trees...... until all the world is changed...... and the long years of your life are utterly spent.
verblijven (also: wonen, huisvesten)
verblijven (also: blijven, overblijven, resten, toeven)
verblijven (also: stuiten, afslaan, staken, afbreken)
verblijven (also: vertoeven)

Context sentences for "verblijven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOvername gaat over de terugkeer van mensen die illegaal op ons grondgebied verblijven.
Readmission is about the return of persons found irregularly on our territory.
DutchHet is voor ons allemaal een groot genoegen om hier 4 dagen per maand te mogen verblijven.
We are all delighted to have the opportunity to spend four days here each month.
DutchVandaag de dag verblijven meer dan een half miljoen burgers in vluchtelingenkampen in Tanzania.
More than half a million are refugees in Tanzania's refugee camps to this day.
DutchZo verblijven ze dan tien, twintig of dertig jaar illegaal in Griekenland.
In other words, people who have been in Greece for 10, 20 or 30 years will still be illegal.
Dutchhet recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven;
the right to move and reside freely within the territory of the Member States;
DutchIk wisselde af tussen het leven in een bus en verblijven bij vrienden.
I alternated between living in a van and couch surfing with friends.
DutchNaar schatting verblijven nog zo'n 25.000 tot 30.000 Iraanse gevangenen in Iraakse gevangenissen.
Maybe 25 to 30,000 prisoners from Iran are still inside Iraqi prisons.
Dutchhet idee om alle kinderen die illegaal op het grondgebied verblijven onderwijs te geven;
granting access to education to all children present in a given country, even if they are there illegally;
DutchDe richtlijn houdt zich niet bezig met burgers van buiten de Gemeenschap die legaal verblijven in de Unie.
This directive does not deal with non-EU citizens who regularly reside in Union territory.
DutchWanneer zij toestemming krijgen om in de EU te verblijven, moeten ze ook toegang hebben tot onderwijs en een baan.
If they are allowed into the EU, they should also be able to get education and jobs.
DutchIn elk geval geeft dit aan dat er miljoenen vreemdelingen permanent illegaal op ons grondgebied verblijven.
At any rate, it means that millions of foreigners live on our soil permanently and illegally.
DutchDe heer Eric Comet, wiens kinderen in Finland verblijven, kreeg door het hof in Finland de voogdij toegewezen.
Mr Eric Comet, whose children are in Finland, was granted custody by the courts in Finland.
DutchBovendien voorziet het voorstel van de Commissie reeds in de registratie van alle bedrijven waar dieren verblijven.
Moreover, the Commission proposal already provides for the registration of all holdings.
DutchEr zijn ongeveer dertien miljoen onderdanen uit derde landen die verblijven op het Europese grondgebied.
There are approximately thirteen million third-country subjects who reside within European territory.
DutchHet spreekt voor zich dat dit voorstel niet geldt voor personen die illegaal in de Europese Unie verblijven.
This proposal self-evidently does not cover people who are illegally present in the European Union.
DutchWat Europa nodig heeft is een effectieve bescherming van de grondrechten van alle mensen die hier verblijven.
What Europe needs is genuine protection for the basic rights of every individual who resides here.
DutchWij moeten echter ook diegenen die bij ons verblijven de kans bieden zich in onze samenleving te integreren.
We also, however, have to give the people who come to our countries the opportunity to integrate into our society.
DutchIn afwachting van een verblijfsvergunning verblijven deze mensen in de lidstaat die ze heeft willen ontvangen.
These third-country nationals are awaiting their residence permits in the Member State that approved their entry.
DutchZij moeten dezelfde werkgelegenheids- en burgerlijke rechten krijgen als alle andere mensen die in die landen verblijven.
They must be guaranteed the same employment and civil rights as all people resident in those countries.
DutchVelen zijn dit brute geweld ontvlucht en verblijven onder erbarmelijke omstandigheden in de noordelijke provincies.
Many people have fled this brutal violence and are living in desperate circumstances in the northern provinces.