NL verbond
volume_up
{de}

verbond (also: bond, liga, mijl, bereik)
volume_up
league {noun}
Bovendien verwachten we deze week het bezoek van de voorzitter van het Tunesische verbond van de mensenrechten en misschien van mijnheer Taoufik Ben Brik zelf.
This week we are also due to be visited by the President of the Tunisian League of Human Rights and perhaps by Mr Taoufik Ben Brik himself.

Context sentences for "verbond" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet heilige verbond dat sommigen ons voorspiegelden is er dus bij lange na niet.
This is a far cry from the sacred union that some people have been telling us about.
DutchDit is de Zijderoute die Chinese Rijk en het Romeinse Rijk met elkaar verbond.
This is the Silk Road connecting the Chinese Empire and the Roman Empire.
DutchOm me te doden sloten jullie 'n verbond...... en mijn mannen waren de getuigen.
To kill me, the two of you formed a pact using my men as witnesses.
DutchZe verbond daaraan de hoop dat de EU ook in deze situatie zou ingrijpen.
Your visit raised their hopes that in such a case, the EU would intervene.
DutchHoe is het mogelijk dat het Europees verbond van vakverenigingen daarmee heeft ingestemd?
How is it possible that the European Trade Union Congress agreed to this?
DutchVliegende Sneeuw en Gebroken Zwaard... sloten 'n verbond om de koning te doden.
Flying Snow and Broken Sword have teamed up for assassination.
DutchDe transatlantische betrekkingen zijn mijns inziens het belangrijkste verbond dat we hebben.
The transatlantic link in my view is our most important relationship.
DutchDe 28e mei is door het Europees Verbond van Vakverenigingen gekozen als actiedag voor werk.
This 28 May was chosen by the European Confederation of Trade Unions as a day of action for employment.
DutchDe euro is een grote stap in de richting van " een steeds hechter verbond tussen de Europese volkeren ".
The Euro represents a major step towards " the ever closer union of the peoples of Europe '.
DutchHet Internationaal Verbond van vrije vakverenigingen heeft opgeroepen tot economische sancties tegen Birma.
The International Confederation of Free Trade Unions called for economic sanctions against Burma.
DutchDit Handvest heeft echter duidelijk tot doel het steeds hechtere verbond tussen de Europese volkeren te bevorderen.
But this Charter is clearly aimed at furthering the ever-closer union of the peoples of Europe.
DutchGeachte aanwezigen, het huwelijk is een spiritueel verbond...
Dearly beloved, marriage is a spiritual union....
DutchHet Europees Verbond van Vakverenigingen heeft de verrichtingen van Ierland aan een sociale test onderworpen.
The European Trade Union Confederation has drawn up a ‘ social test ’ for the actions of the Irish Presidency.
DutchFoutje dus: een toevallige Europese Unie, maar wij hebben een echt verbond van staten en volkeren nodig, geen speling der geschiedenis!
However, we need a genuine union of the people and the States, not an accident of history!
DutchDeze Commissie kan niet eenzijdig een verbond sluiten met de Raad, zoals haar voorgangster helaas vaak heeft gedaan.
This Commission cannot ally itself with the Council unilaterally, just as its predecessor frequently did, unfortunately.
DutchIk verbond hem met breedbandinternet - hij staat op ongeveer één meter boven de grond - zette hem aan en liet hem daar achter.
I connected high speed internet to it -- it's about three feet off the ground -- turned it on and left it there.
DutchDe Europese Unie is echter van nature - en zal dat ook blijven - een ingewikkeld verbond van verschillende staten.
By its very nature, however, the European Union is, and will remain, a complex and convoluted multi-governmental institution.
DutchGalvani toonde aan dat de poten van een kikker samentrokken wanneer hij de lumbale zenuw verbond met een elektrische stroombron.
Galvani showed that a frog's legs twitched when he connected the lumbar nerve to a source of electrical current.
DutchIndonesië heeft het in New York gesloten officiële akkoord waarin het zich ertoe verbond de veiligheid in het gebied te handhaven, aan zijn laars gelapt.
Indonesia did not want to fulfil the formal commitment it gave in New York to guarantee security.
DutchVolgens de bij het Europees Verbond van Vakverenigingen aangesloten vakbonden zijn al 300.000 banen opgeheven en worden nog eens 200.000 banen bedreigd.
According to the trade unions in the ETUC, 300 000 jobs have already been lost and a further 200 000 are threatened.