"verdwijnen" English translation

NL

"verdwijnen" in English

NL verdwijnen
volume_up
[verdween|verdwenen] {verb}

verdwijnen (also: zullen, lopen, karren, verlopen)
Ze verdwijnen omdat sommige houtkapbedrijven alles weghalen in een gebied.
They're disappearing because some timber companies go in with clear-cutting.
Stemmen kunnen niet verdwijnen, omdat je dan jou stem niet meer terug kan vinden.
Votes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.
De problemen zullen niet vanzelf verdwijnen, en dat hebben wij vandaag ook gehoord in dit debat.
The problems are not going to go away and we have heard that in the debate today.
verdwijnen
En vermits ik dacht dat ik misschien binnen de dag of de week zou verdwijnen had ik heel grote dromen.
Since I thought that I might vanish within a day or a week, I had very big dreams.
Dit is voor ons namelijk een politiek veel te belangrijk, dat niet zomaar van de agenda kan verdwijnen.
We believe this topic is far too important to vanish from the agenda, however that might happen.
You going to vanish into thin air again?
verdwijnen

Context sentences for "verdwijnen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEr ontstaan weliswaar nieuwe arbeidsplaatsen, maar oude verdwijnen in snel tempo.
New jobs are certainly being created, but the old ones are disappearing rapidly.
DutchAls de voorstellen niet van tafel verdwijnen, zullen ze botsen op de virulente...
That is why, if they are not withdrawn, they will come up against the fighting...
DutchIn de Raad moet de regel van de unanimiteit op praktisch alle vlakken verdwijnen.
In the Council of Ministers the unanimity rule must be removed in almost all areas.
DutchDe Raad zou het gehele programma het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.
The Council's preferred option would be to get rid of the programme completely.
DutchVerder verdwijnen die steungelden ook vaak in de zakken van de lokale bestuurders.
Moreover, such aid is often also misappropriated by the local administration.
DutchHet Parlement eist ook dat de vertragingen en betalingsachterstanden verdwijnen.
Parliament is also demanding that delays and arrears should be dealt with.
DutchMet de eerste reeks normen zullen alleen de grootste energieverslinders verdwijnen.
With the first set of norms, we are merely getting rid of the heaviest energy users.
DutchNu beginnen wij de vruchten te plukken van het verdwijnen van het IJzeren Gordijn.
Now we are starting to reap the rewards of bringing down the Iron Curtain.
DutchOp die manier is het traditionele geheim van het telefoongesprek aan het verdwijnen.
Thus, the traditional secrecy of the sound telephone is now truly crumbling.
DutchVindt de Commissie het goed dat 60 dorpen in Spanje van de kaart verdwijnen?
Does the Commission approve of 60 villages in Spain being wiped off the map?
DutchDe amendementen leiden er ook toe dat de zogenaamde concentratieregels verdwijnen.
The amendments also mean the disappearance of what are termed the concentration rules.
DutchInderdaad, huwelijkspolitiek zal verdwijnen van dit boordsel van menselijk leven.
Indeed, arranged marriages are on their way off this braid of human life.
DutchInvesteerders kunnen natuurlijk net zo snel met hun geld verdwijnen als ze komen.
Investors, of course, can leave as quickly as they arrive, taking their money with them.
DutchHet komt alleen door positief te denken dat de band met het negatieve kan verdwijnen.
And it's only by linking positive things that the negative can be delinked.
DutchAls u een andere aanpak kiest, verdwijnen de klachten in de prullenbak.
If you try any other approach, your complaints end up in the wastepaper basket.
DutchMen stelt vast dat vijf jaar na Rio er dagelijks 70 soorten verdwijnen.
Five years after Rio, it seems that seventy species are disappearing every day.
DutchOf zal dit een van de vele VN-resoluties zijn die ergens in een stoffige la verdwijnen?
Or will this be yet another UN resolution for filing in some dusty cabinet.
DutchVolgens de voorspellingen zullen er tussen 2005 en 2030 bijna 20 miljoen mensen verdwijnen.
Between 2005 and 2030 it is forecast that some 20 million people will be lost.
DutchTenslotte wil ik nog zeggen dat de BSE-ziekte gelukkig aan het verdwijnen is.
Finally, I would like to say that BSE is, fortunately, on the way out.
DutchDe kleine dolfijnen dreigen te verdwijnen, maar de kleine vissers eveneens.
The little dolphins were at risk of disappearing, but then so were the little fishermen!