"verkeren" English translation

NL

"verkeren" in English

NL verkeren
volume_up
{verb}

In de tweede plaats, we zien dat tegen de achtergrond van de publieke opinie de onderhandelingen natuurlijk in een andere positie komen te verkeren.
Secondly, we are seeing that public opinion is changing, and this is affecting the negotiations.
- Laat ik allereerst zeggen dat de geachte afgevaardigde met haar vraag de indruk wekt in de veronderstelling te verkeren dat de procedure voor het wijzigen van het Verdrag snel en eenvoudig is.
Let me reply, firstly, by saying that the spirit of the honourable Member's question suggested that the process of Treaty change could be easy or quick.
verkeren (also: betreffen, gelden, raken, aangaan)
De erbarmelijke toestand waarin de inwoners van Irak verkeren baart de Europese Unie grote zorgen.
The suffering of the Iraqi people is very much a concern of the European Union.
Hoe lang kunnen we dan deze stand van zaken, waarbij alle betrokkenen in onzekerheid verkeren, laten voortduren?
In those circumstances, how much longer can we continue with this state of affairs in which there is real uncertainty for all concerned?
Dit objectief om de sterfte van bepaalde soorten met 40 procent te reduceren, slaat op die visbestanden die volgens deskundigen in een wanhopige toestand verkeren.
The objective of reducing the mortality rate by 40 per cent concerns some stocks whose plight the experts consider to be desperate.
Mijnheer de Voorzitter, dit houdt verband met de situatie waarin wij met de Raad verkeren.
Mr President, this relates to the situation we have with the Council.
Verder was er een vraag over aanvullende criteria die in overweging zouden moeten worden genomen bij het selecteren van de gebieden die in moeilijkheden verkeren.
Regarding a second matter, now, relating to the additional criteria, which should be taken into consideration in selecting disadvantaged areas.

Context sentences for "verkeren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe vragen om noodmaatregelen voor de gezinsbedrijven die in uiterste nood verkeren.
We ask for emergency measures for the family farms that are in dire need.
DutchIk sta achter het detentiebeleid, maar deze centra verkeren in een onbeschrijflijke staat.
I agree with the detention policy, but the state of these places is indescribable.
DutchMijnheer de Voorzitter, de Roma in Kosovo verkeren in een onvoorstelbaar grote crisis.
Mr President, it is an incredibly serious crisis we have in Kosovo regarding the Roma.
DutchOverkijk ik de hele gang van zaken, leidt dat tot de opmerking: het kan verkeren.
Looking at the whole thing, I am bound to say that this should work.
DutchOnze gebeden zijn voor degenen die nog in leven zijn, maar in gevaar verkeren.
Our prayers are with those who are still alive but remain in peril.
DutchMeer dan een half miljoen mensen in Soedan verkeren nu in erbarmelijk omstandigheden.
Over half a million people are now in dire circumstances in the Sudan.
DutchLanden zoals Cyprus en Malta verkeren nu reeds in een onzekere situatie.
Countries such as Cyprus and Malta are in an uncertain situation already.
DutchEn u weet allen dat we maar al te vaak in zulke vijandige omstandigheden verkeren.
As we all know, we face such hostile situations fairly frequently.
DutchLanger dan vijf jaar wordt het onmenselijk om mensen in onzekerheid te laten verkeren.
It is inhuman to make people wait more than five years in uncertainty.
DutchEen aantal afgevaardigden heeft gewezen op de situatie waarin gevangenen in Turkije verkeren.
Several honourable Members referred to the situation of prisoners in Turkey.
DutchIk kan u zeggen dat ik nu de indruk heb in het Grieks parlement te verkeren.
I too could say something similar, in other words it is as if I were in the Greek Parliament.
DutchSommigen van deze gevangenen verkeren in zeer slechte kritieke toestand.
The health situation of some of these prisoners is extremely alarming.
DutchDuizenden van deze mensen verkeren bovendien al langer dan een jaar in die omstandigheden.
Furthermore, thousands of these people have been in this situation for more than a year.
DutchAls wij destijds meer moed hadden opgebracht, zouden wij nu niet in deze situatie verkeren.
If we had had more courage then, we would not be in this situation today.
DutchEen specifiek probleem in Oekraïne vormen de kerncentrales die in slechte staat verkeren.
One problem is that Ukraine has nuclear power plants in poor condition.
DutchIn eerste instantie vond ik het schokkerend om in een stilgevallen hoofd te verkeren.
And at first I was shocked to find myself inside of a silent mind.
DutchThans verkeren we in een situatie waarin wij in Europa verzekerd zijn.
We are now in a situation where we are covered by insurance in Europe.
DutchWant wij verkeren in een deel van de wereld waar de mensen heel dicht opeengepakt wonen.
Because we are living in a very densely populated part of the world.
DutchMijnheer de Voorzitter, dit houdt verband met de situatie waarin wij met de Raad verkeren.
Mr President, this relates to the situation we have with the Council.
DutchDit voorval is derhalve een duidelijke voorbeeld van de situatie waarin wij in ons land verkeren.
And this is a perfect illustration of the situation we are living in in our country.